tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 549 1074
Wczoraj 673 1435
Ostat tydzień 3926 6979
Ostat. dwa tyg. 7613 15305
Ostat. miesiąc 13381 27359
Ostatni rok 152460 301821
Razem 1400774 3101796
aktualnosci
Zakończyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji
dzielnik
09.01.2020 | Czwartek

Zakończyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 09.01.2020

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony podsumowując rok 2019 w trakcie pierwszego dnia, odbywającej się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odprawy rocznej nie mieli wątpliwości, że był to rok dla Policji nie tylko szczególny, ze względu na setną rocznicę powołania Policji Państwowej, ale także bardzo udany.

Udany był, co Komendant  Główny podkreślał wielokrotnie, w pierwszej kolejności ze względu na  uzyskane bardzo wysokie oceny społeczne. W przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. przez CBOS badaniu aż 75 proc. ankietowanych oceniło Policję pozytywnie. Badani stwierdzili, że Policja pozostaje najlepiej ocenianą instytucją publiczną i aż  89 proc. obywateli uważa, że w Polce jest bezpiecznie.

- To najpiękniejszy prezent jaki mogliśmy dostać z okazji setnej rocznicy. I za to, że go otrzymaliśmy, chcę bardzo podziękować wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, bo odzwierciedla on ich zaangażowanie, trud i profesjonalizm. To wielki zaszczyt móc kierować tą formacją – podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

A trud, o którym mówił Komendant Główny to m.in. każdego dnia 2019 r. przeprowadzanych prawie 15 tys. interwencji, prawie 14 tys. policjantów w służbie patrolowej i obchodowej, prawie 4,3 tys. policjantów ruchu drogowego, prawie 1,7 tys. wykrytych przestępstw i prawie 20 tys. wykroczeń.

Zdaniem Komendanta Głównego duży wpływ na tak wysokie oceny miała m.in. realizacja zadań w ramach tzw. trzech filarów uspołeczniania działań Policji. Należą do nich Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w ramach, której rośnie zarówno liczba zgłoszeń jak i potwierdzalność zgłaszanych przez obywateli zagrożeń, odtwarzanie posterunków, których do końca 2019 r. przybyło już 117 oraz nowa filozofia pełnienia służby dzielnicowych, pełniących rolę policjantów pierwszego kontaktu.

- Wszystkie te działania musimy konsekwentnie kontynuować. Musimy słuchać ludzi. Od nich musimy czerpać informacje czego potrzebują, czego oczekują i tak organizować swoją pracę, by te potrzeby realizować – podsumował gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Następnie kwestie przestępczości omówił nadzorujący pion kryminalny Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Podkreślił, że cieszy wzrost wykrywalności w przestępczości kryminalnej. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat była najwyższa wśród przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie, takich jak m.in. bójki i pobicia, kradzież cudzej rzeczy, rozbój, wymuszenie, kradzież rozbójnicza, zabójstwo czy zgwałcenie.

To, co wymaga zwiększenia wysiłków i naszej szczególnej uwagi, to oszustwa gospodarcze. 

- Wzrost przestępstw stwierdzonych o ponad 20 proc. oznacza, że tym roku na rozwiązywanie tego problemu musimy położyć szczególny nacisk. Ważną rolę odegrają w tym komórki do zwalczania cyberprzestępczości, bo wiele z tych oszustw dokonywanych jest w Internecie – zapowiedział komendant Kamil  Bracha.

Do sukcesów mijającego roku zaliczył też rekordową liczbę zabezpieczonego mienia w postępowaniach czynnych. W ubiegłym roku były to ponad 3 mld zł, w zakończonych ponad 866 mln zł.

Efekty pracy policjantów prewencji omówił nadzorujący ten pion Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Podkreślił  między innymi sukcesy dzielnicowych, czego dowodem są m. in. wysokie oceny Policji, a także rolę KMZB w prawidłowym, a więc skutecznym dysponowaniu siłami Policji.

To, na czym teraz winniśmy się skupić, to zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, bo choć liczba wypadków i rannych trzeci rok z rzędu maleje, to tu odnotowano niewielki wzrost. To, co napawa optymizmem, to spadek liczby wypadków, rannych i zabitych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych.

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym pozostaje naszym priorytetem. Kontynuowane będą działania dotyczące funkcjonowania KMZB. Mapa będzie się zmieniać uzyskując nowe funkcjonalności, będą też powstawały nowe posterunki, w 2020 r. 32, potem kolejnych 17 – zapowiedział komendant Szymański.

O pieniądzach, zakupach i inwestycjach mówił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Poinformował, że według projektu planu budżetu, łącznie z kwotą z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji, Policja w tym roku będzie miała do dyspozycji ponad 11 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na sprzęt transportowy: zakupionych zostanie ponad 1,1 tys. sztuk sprzętu, tabor lotniczy, w tym dwa śmigłowce Bell 407-Gxi, uzbrojenie i technikę policyjną, tu kupionych będzie m. in. ponad 4 tys. kamizelek kuloodpornych, 5 tys. pistoletów, 360 kamer nasobych i 2,5 tys. hełmów kuloodpornych oraz sprzęt teleinformatyczny m.in. ponad 450 mobilnych terminali noszonych.

Ważną pozycją w policyjnym budżecie będą zadania inwestycyjne. W tym roku zbudowanych zostanie 47 nowych obiektów, tyle samo zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych, a 8 zostanie poddanych termomodernizacji.

- Ten rok, pod względem finansowym, zapowiada się dla Policji bardzo dobrze, co oznacza, że dla logistyki pracowicie. Im więcej pieniędzy ma Policja, tym więcej pracy mają policyjni logistycy. Ale wiem, że w 2020 r. poradzą sobie równie świetnie, jak w roku ubiegłym – podkreślił komendant Augustyniak.

Pierwszy dzień odprawy dopełniły wystąpienia komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Roberta Stachery, który omówił wybrane zjawiska w służbie zidentyfikowane przez kierowaną przez niego jednostkę w 2019 r., dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Pauliny Filipowiak, która zreferowała zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich UE oraz państw trzecich oraz dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosława Siekierskiego, który omówił wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz dobór do Policji w 2019 r.

W trakcie narady głos zabrali także przedstawiciele związków zawodowych. Sytuację kadrową, organizacyjną i finansową pracowników Policji przedstawiła przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus, a jej zastępczyni, Joanna Stec-Trzpil zaprezentowała potrzeby, postulaty i propozycje do programu rozwoju Policji na lata 2021-2024.

Drugi dzień narady rozpoczęło wystąpienie dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Macieja Nestoruka, który zaprezentował nowe, testowane obecnie narzędzie do monitorowania przejazdu kibiców. Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA mł. insp. Dariusz Zięba omówił zasady kierowania pododdziałów kontrterrorystycznych do działań bojowych oraz zasady powoływania i funkcjonowania Centralnego Odwodu Kontrterrorystycznego Komendanta Głównego Policji, dyrektor Biura kontroli KGP insp. Dariusz Szuba przedstawił wydarzenia nadzwyczajne oraz wybrane problemy definiowane przez Biuro Kontroli KGP.

Rok ubiegły podsumował również przewodniczący NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski. Jego zdaniem był to rok ważny bo rozpoczęła się w nim realizacja porozumienia zawartego z MSWiA w 2018 r. I ważny będzie również rok obecny bo będą w nim realizowane kolejne jego postanowienia poczynając od zaplanowanej od pierwszego stycznia podwyżki uposażenia policjantów. Inną sprawą, na którą przewodniczący zwrócił uwagę, kluczową w jego ocenie, jest sfinalizowanie prac nad penalizacją zachowania polegającego na niestosowaniu się do poleceń policjanta.

- Wiele rzeczy udało się nam osiągnąć, wiele jest na dobrej, choć nie zawsze tak szybkiej jak byśmy chcieli, drodze do pozytywnego zakończenia, ale w tym gronie, chciałbym mocno zaakcentować, że tych sukcesów nie byłoby bez wsparcia Komendanta Głównego Policji. I za to wsparcie bardzo dziękuję podkreślił przewodniczący Rafał Jankowski.

Uroczystym momentem odprawy było wręczenie Medali Stulecia utworzenia Policji Państwowej. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji medale otrzymali: Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i przewodniczący NSZZ P asp. szt. Rafał Jankowski.

- Dziękując za to wyjątkowe dla mnie wyróżnienie chciałbym podkreślić, że współpraca z policjantami to nie tylko przyjemność, ale także sentyment. Bo ta współpraca trwa już 30 lat. I zawsze dawała mi ogromna satysfakcję. I wtedy kiedy jako młody prokurator współpracowałem z policjantami na najniższym szczeblu i dziś kiedy odbieram ten medal z rąk Komendanta Głównego – podkreślił Robert Hernand.

Zastępca Prokuratora generalnego korzystając z okazji podziękował gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi za bardzo dobą współpracę Policji z Prokuraturą. Jak zaznaczył jakość tej współpracy jest niezwykle istotna bo obie instytucje mają wspólny, niezwykle ważny cel, zwalczanie przestępczości.

Naradę zakończył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk dziękując wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, poczynając od swoich zastępców a kończąc na wszystkich, którzy dzień w dzień zapewniają obywatelom bezpieczeństwo. Na ręce Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda Komendant Główny złożył podziękowania za bardzo dobrą współpracę obu instytucji podkreślając jednocześnie jak ważne jest wsparcie Prokuratury dla funkcjonariuszy, którzy w trakcie swojej służby narażają się na bezpodstawne oskarżenia.

(tekst: Klaudiusz Kryczka BKS KGP, zdjęcia: WSPol w Szczytnie)

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Zamieszczony Data publikacji 08.01.2020
 
Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony podsumowując rok 2019 w trakcie pierwszego dnia, odbywającej się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odprawy rocznej nie mieli wątpliwości, że był to rok dla Policji nie tylko szczególny, ze względu na setną rocznicę powołania Policji Państwowej, ale także bardzo udany.

Udany był, co Komendant  Główny podkreślał wielokrotnie, w pierwszej kolejności ze względu na uzyskane  bardzo wysokie oceny społeczne. W przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. przez CBOS badaniu  aż  75 proc. ankietowanych oceniło Policję pozytywnie. Badani stwierdzili, że  Policja pozostaje najlepiej ocenianą instytucją publiczną  i aż  89 proc. obywateli uważa, że w Polce jest bezpiecznie.

- To najpiękniejszy prezent jaki mogliśmy dostać z okazji setnej rocznicy. I za to, że go otrzymaliśmy, chcę bardzo podziękować wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, bo odzwierciedla on ich zaangażowanie, trud i profesjonalizm. To wielki zaszczyt móc kierować tą formacją – podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

A trud, o którym mówił Komendant Główny to m.in. każdego dnia 2019 r. przeprowadzanych prawie 15 tys. interwencji, prawie 14 tys. policjantów w służbie patrolowej i obchodowej, prawie 4,3 tys. policjantów ruchu drogowego, prawie 1,7 tys. wykrytych przestępstw i prawie 20 tys. wykroczeń.

Zdaniem Komendanta Głównego duży wpływ na tak wysokie oceny miała m.in. realizacja zadań w ramach tzw. trzech filarów uspołeczniania działań Policji. Należą do nich Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w ramach,  której rośnie zarówno liczba zgłoszeń jak i potwierdzalność zgłaszanych przez obywateli zagrożeń, odtwarzanie posterunków, których do końca 2019 r. przybyło już 117 oraz nowa filozofia pełnienia służby dzielnicowych, pełniących rolę policjantów pierwszego kontaktu.

- Wszystkie te działania musimy konsekwentnie kontynuować. Musimy słuchać ludzi. Od nich musimy czerpać informacje  czego potrzebują, czego oczekują i tak organizować swoją pracę, by te potrzeby realizować – podsumował gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Następnie kwestie przestępczości omówił nadzorujący pion kryminalny Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Podkreślił, że cieszy wzrost wykrywalności w przestępczości kryminalnej. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat była najwyższa wśród przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie, takich jak m.in. bójki i pobicia, kradzież z cudzej rzeczy, rozbój, wymuszenie, kradzież rozbójnicza, zabójstwo czy zgwałcenie.

To, co wymaga zwiększenia wysiłków i naszej szczególnej uwagi,  to oszustwa gospodarcze. 

- Wzrost przestępstw stwierdzonych o ponad 20 proc. oznacza, że tym roku na rozwiązywanie tego problemu musimy położyć szczególny nacisk. Ważną rolę odegrają w tym komórki do zwalczania cyberprzestępczości, bo wiele z tych oszustw dokonywanych jest w Internecie – zapowiedział komendant Kamil  Bracha.

Do sukcesów mijającego roku  zaliczył też rekordową liczbę zabezpieczonego mienia w postępowaniach czynnych. W ubiegłym roku  były to ponad 3 mld zł, w zakończonych ponad 866 mln zł.

Efekty pracy policjantów prewencji omówił nadzorujący ten pion Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Podkreślił  między innymi sukcesy dzielnicowych, czego dowodem są m. in. wysokie oceny Policji, a także rolę KMZB w prawidłowym, a więc skutecznym dysponowaniu siłami Policji.

To, na czym teraz winniśmy się skupić, to zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, bo choć liczba wypadków i rannych trzeci rok z rzędu maleje, to tu odnotowano niewielki wzrost.  To, co napawa optymizmem, to spadek liczby wypadków, rannych i zabitych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych.

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym pozostaje naszym priorytetem. Kontynuowane będą działania dotyczące funkcjonowania KMZB. Mapa będzie się zmieniać uzyskując nowe funkcjonalności, będą też powstawały nowe posterunki, w 2020 r. 32, potem kolejnych 17 – zapowiedział komendant Szymański.

O pieniądzach, zakupach i inwestycjach mówił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Poinformował, że według projektu planu budżetu, łącznie z kwotą z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji, Policja w tym roku będzie miała do dyspozycji ponad 11 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na sprzęt transportowy: zakupionych zostanie ponad 1,1 tys. sztuk sprzętu, tabor lotniczy, w tym dwa śmigłowce Bell 407-Gxi, uzbrojenie i technikę policyjną, tu kupionych będzie m. in. ponad 4 tys. kamizelek kuloodpornych, 5 tys. pistoletów, 360 kamer nasobych i 2,5 tys. hełmów kuloodpornych oraz sprzęt teleinformatyczny m.in. ponad 450 mobilnych terminali noszonych.

Ważną pozycją w policyjnym budżecie będą zadania inwestycyjne. W tym roku zbudowanych zostanie 47 nowych obiektów, tyle samo zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych, a 8 zostanie poddanych termomodernizacji.

- Ten rok, pod względem finansowym, zapowiada się dla Policji bardzo dobrze, co oznacza, że dla logistyki pracowicie. Im więcej pieniędzy ma Policja, tym więcej pracy maja policyjni logistycy. Ale wiem, że w 2020 r. poradzą sobie równie świetnie, jak w roku ubiegłym – podkreślił komendant Augustyniak.

Pierwszy dzień odprawy dopełniły wystąpienia komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Roberta Stachery, który omówił wybrane zjawiska  w służbie zidentyfikowane przez kierowaną przez niego jednostkę w 2019 r., dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Pauliny Filipowiak, która zreferowała zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich UE oraz państw trzecich oraz dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosława Siekierskiego, który omówił wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz dobór do Policji w 2019 r.

W trakcie narady głos zabrali także przedstawiciele związków zawodowych. Sytuację kadrową, organizacyjną i finansową pracowników Policji przedstawiła przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus, a jej zastępczyni, Joanna Stec-Trzpil zaprezentowała potrzeby, postulaty i propozycje do programu rozwoju Policji na lata 2021-2024.

(tekst: Klaudiusz Kryczka BKS KGP, zdjęcia: WSPol w Szczytnie)

 

Uposażenia od 1 stycznia 2020 roku – jest projekt rozporządzenia MSWiA!!!
dzielnik
22.01.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 468
Sejmowa Komisja ds. Petycji skieruje dezyderat do Premiera w sprawie art. 15a
dzielnik
23.01.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 79
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła informację o realizacji programu modernizacji służb mundurowych
dzielnik
21.01.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 20
ZT NSZZ P KPP w Pile ma nowego Przewodniczącego
dzielnik
14.01.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 15
Zapraszamy na koncert kolędowy "Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy"
dzielnik
21.01.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 63
ZT NSZZ OPP w Poznaniu podsumował rok 2019
dzielnik
15.01.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 158
10 stycznia obradował Zarząd Główny
dzielnik
14.01.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 456
Sytuacja kadrowa polskiej Policji na koniec 2019 roku!
dzielnik
14.01.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 248
MSWiA zapewnia, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony
dzielnik
14.01.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 303
NSZZ P WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZAWSZE GRA Z WOŚP!
dzielnik
10.01.2020 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 321
tytul_szukaj
tytul_zegar
23:17:06
tytul_kalendarz
Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz postawę Piotra Dudy wobec innych związków zawodowych?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Z informacji uzyskanej od zaprzyjaźnionych służb finansowych wynika, że trzynastkę za rok 2019 policjanci otrzymają 14 lutego 2020 r.