ZARZĄD WOJEWÓDZKI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
KGP - nowe akty prawne

W Dzienniku Urzędowym KGP nr 6 z 17 sierpnia 2011r opublikowano nowe akty prawne:

Zarządzenie nr 852 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2011r w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

ZARZĄDZENIE NR 970 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

DECYZJA NR 246 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji zgodnie z którym traci moc decyzja nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2009 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz wprowadza zmiany organizacyjne w KWP Lublin.

WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania przy naprawianiu szkód w mieniu, powstałych w wyniku siłowego pokonywania przez policjantów przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających przeprowadzenie czynności służbowychdrukuj