ZARZĄD WOJEWÓDZKI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Informacje ogólne

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS  W PZU ŻYCIE SA – EMERYT 2005


                                                                      Szanowni Państwo!


             W oparciu o zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Wojewódzkim NSZZ P województwa wielkopolskiego i Oddziałem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Poznaniu   – mamy zaszczyt zaproponować Państwu grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus będące formą programu ochronnego dla ubezpieczonych osób.Program ten pozwala korzystać z grupowej formy ubezpieczenia i gwarantuje ubezpieczonym i ich rodzinom stworzenie efektywnego systemu zabezpieczenia w razie zaistnienia trudnych sytuacji życiowych, w których wsparcie finansowe jest szczególnie potrzebne.

              W ramach PROGRAMU „NSZZ P - EMERYT 2005” PZU ŻYCIE SA oferuje grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus rozszerzone min. o dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego (karencja wstępna wynosi 30 dni i nie dotyczy pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku) oraz o dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (karencja wstępna - 90 dni).

PZU ŻYCIE SA ponosi odpowiedzialność w stosunku do ubezpieczonego z tytułu wszystkich pozostałych świadczeń od pierwszego dnia następnego miesiąca po uprzednim zapłaceniu składki.

             W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego PZU Życie S.A. wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 4 dni (maksymalnie 90 dni pobytu w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

              Z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby (zakres rozszerzony): zawał serca, by–pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda -Jakoba, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi lub będące następstwem wykonywania obowiązków służbowych, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdą z tych chorób.

Przystąpienie do Programu „NSZZ P - EMERYT 2005” nie wymaga żadnych badań.

               Każdy policjant kończący służbę lub aktualnie przebywający na emeryturze może wybrać jeden z trzech wariantów ochrony: 

 - indywidualna kontynuacja dotychczasowego ubezpieczenia obowiązującego w zakładzie 
   pracy

- przystąpienie do programu ubezpieczeniowego „NSZZ P - EMERYT 2005”

- równoczesne funkcjonowanie w/w wariantów

Do programu „NSZZ P - EMERYT 2005” może przystąpić każdy emeryt Policji, który nie ukończył 64 roku życia.

 

 

drukuj