tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 11 15
Wczoraj 333 541
Ostat tydzień 4522 7798
Ostat. dwa tyg. 6395 11308
Ostat. miesiąc 10569 19303
Ostatni rok 164461 328507
Razem 1488235 3274910
aktualnosci
Stop agitacji przełożonych na rzecz „Solidarności” - wniosek FZZ SM do Ministra!!!
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek

Jest wniosek do MSWiA ws. wspierania „Solidarności” przez przełożonych!!!

ilustracja

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o interwencję w sprawie nielegalnego wspierania „Solidarności”, która przy pomocy przełożonych chce wejść do służb mundurowych.

29 listopada 2019 r. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wyrażając sprzeciw wobec ingerowania przez niektórych przełożonych służbowych w niezależność i samorządność związków zawodowych, skierowała wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prosząc Go o podjęcie działań zapobiegających angażowaniu się niektórych przełożonych służbowych w tworzenie struktur „Solidarności” na terenie podległych sobie jednostek.

Treść uzasadnienia:

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych otrzymała od reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy informacje oraz dokumenty świadczące o zaangażowaniu niektórych przełożonych w rozpowszechnianie drogą służbową materiałów informacyjnych zachęcających do członkostwa w NSZZ „Solidarność”. Biorąc pod uwagę hierarchiczność, jaka obowiązuje w relacjach pomiędzy przełożonymi i podwładnymi we wszystkich nadzorowanych przez Pana Ministra formacjach, rozpowszechnianie materiałów propagandowych przygotowanych przez NSZZ „Solidarność” należy uznać za przejaw bezprawnej ingerencji przedstawicieli organów państwa w suwerenną działalność związków zawodowych. Podejmowanie przez stronę służbową działań mających na celu zachęcenie funkcjonariuszy do wstępowania do konkretnego Związku Zawodowego może stanowić przejaw dyskryminacji lub nierównego traktowania z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim.

Nie można zapominać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263.), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

W ocenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych udział przełożonych służbowych w rekrutacji członków do konkretnej organizacji związkowej stanowi zagrożenie dla niezależności i samorządności związku zawodowego, negatywnie wpływa na swobodę w podejmowaniu decyzji o członkostwie w związku oraz narusza ustawowy zakaz ingerencji strony służbowej w sprawy związkowe. Niezależność i samorządność działalności związkowej wymaga zatem powściągliwości ze strony służbowej i niepodejmowania działań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących wobec wszystkich związków zawodowych. W ocenie Federacji, za niedopuszczalne należy zatem uznać zarówno utrudnianie prowadzenia działalności związkowej, jak i zachęcanie do aktywności związkowej w ramach konkretnego związku zawodowego, z czym mamy aktualnie do czynienia. Tego rodzaju aktywność przełożonych, będących w rozumieniu ustawy pracodawcami dla tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej jest sprzeczna z duchem i celem przyjętych rozwiązań prawnych, zakazujących tym osobom aktywności związkowej. Wykorzystanie aparatu Policji i Straży Granicznej do agitacji związkowej w ramach działalności konkretnego związku zawodowego, w powiązaniu z zależnością i podległością służbową stanowi o uprzywilejowaniu stanowiska czy działań jednego, konkretnego związku zawodowego.

Udzielenie przez stronę służbową wsparcia działalności jednego związku zawodowego może stanowić naruszenie ustanowionego prawem nakazu zachowania bezstronności i apolityczności podległych Panu służb, w tym zakazu pełnienia funkcji związkowych przez funkcjonariuszy zajmujących stanowiska komendantów, dyrektorów czy naczelników. W tym kontekście afirmowanie przez stronę służbową działań na rzecz konkretnego związku zawodowego stanowi wyraźne zagrożenie dla apolityczności Policji i Straży Granicznej i może być odbierana jako wyraz poparcia dla konkretnej myśli politycznej. Tego rodzaju sugestia, kierowana do związanych stosunkiem służbowym podwładnych, może być jasnym sygnałem preferowanych przez przełożonych postaw i sympatii politycznych.

Zgodnie z art. 5 Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy, organizacje pracowników publicznych będą korzystać z całkowitej niezależności od władz publicznych. Organizacje pracowników publicznych będą korzystać z odpowiedniej ochrony przed wszelkimi aktami ingerencji władz publicznych w zakresie tworzenia tych organizacji, ich działalności lub ich zarządu. Jako akty ingerencji, w rozumieniu niniejszego artykułu, będą w szczególności traktowane kroki mające na celu tworzenie organizacji pracowników publicznych, które pozostawałyby pod wpływem władzy publicznej, lub udzielanie organizacjom pracowników publicznych pomocy finansowej albo popieranie tych organizacji w inny sposób w celu podporządkowania ich kontroli władzy publicznej.

Zgodnie z Konwencją MOP nr 98, organizacje pracowników i pracodawców powinny korzystać z odpowiedniej ochrony przed wszelkimi aktami ingerencji jednych w sprawy drugich bądź bezpośrednio, bądź przez swych przedstawicieli lub członków, jeżeli chodzi o tworzenie tych organizacji, ich działalność i zarządzanie nimi. W szczególności uznane za akty ingerencji w rozumieniu niniejszego artykułu są środki zmierzające do spowodowania utworzenia organizacji pracowników, które by były opanowane przez pracodawcę lub przez organizacje pracodawców, albo do wspierania organizacji pracowników finansowo lub w inny sposób, w celu podporządkowania tych organizacji kontroli pracodawcy lub organizacji pracodawców (vide art. 2).

Ponadto należy wskazać, że członkostwo w związku zawodowym musi być oparte na swobodnej decyzji członka. Organy państwa, w tym w szczególności pracodawcy nie mogą wywierać presji pośredniej lub bezpośredniej na decyzję o wstąpieniu lub wystąpieniu związku zawodowego, w tym na wybór konkretnej organizacji związkowej. Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzenia się oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów. Podobny wniosek płynie z analizy przepisów Konstytucji RP, zgodnie z którą Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji (art. 12). Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców (art. 59).

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych apelując o zaniechanie tego rodzaju praktyk, zwraca się do Pana Ministra o dopilnowanie powyższych standardów. Faworyzowanie jednej organizacji związkowej jest bowiem niedopuszczalne w świetle przepisów ustawy o związkach zawodowych, a zaangażowanie przełożonych w sprawy związkowe niezgodne z przepisami ustaw pragmatycznych, na podstawie których podległe Panu służby funkcjonują.

Przewodniczący Federacji
Związków Zawodowych Służb Mundurowych

/-/ Rafał JANKOWSKI

wniosek w załączniku (PDF)

Gazeta Prawna - "Dodatki dla doświadczonych mundurowych dopiero po wakacjach"
dzielnik
09.07.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 2921
ZW NSZZ Policjantów pyta, komendanci odpowiadają!
dzielnik
09.07.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 395
Minister Maląg: Do 26 lipca wydłużamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy!
dzielnik
09.07.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 84
Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje organów Policji!
dzielnik
09.07.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 172
Prace nad art. 15a nabierają tempa!!
dzielnik
06.07.2020 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 546
Sejmowa KSWiA o walce z koronawirusem przez Policję - pełen zapis
dzielnik
08.07.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 153
Infosecurity24.pl o art. 15a
dzielnik
08.07.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 70
Jest kolejny wyrok, pieniędzy nadal brak!
dzielnik
01.07.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 248
Policjant musi stosować prawo?
dzielnik
02.07.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 268
Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
dzielnik
29.06.2020 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 149
tytul_szukaj
tytul_zegar
06:02:08
tytul_kalendarz
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz wyposażenie policjantów w środki ochrony osobistej?
Dobrze
Brakuje komplesowych rozwiązań
Źle
dzielnik


ZW NSZZ - w ostatniej rozmowie z ministrem Maciejem Wąsikiem, Rafał Jankowski otrzymał bowiem zapewnienie, że w ciągu dwóch tygodni MSWiA przedstawi założenia do projektu ustawy regulujące tę kwestię.