tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 109 293
Ostat tydzień 1786 4539
Ostat. dwa tyg. 3527 8830
Ostat. miesiąc 7668 18951
Ostatni rok 114090 237084
Razem 1913910 4127631
Komitet Wykonawczy EKZZ proponuje Europie Umowę Społeczną
Komitet Wykonawczy EKZZ proponuje Europie Umowę Społeczną Drukuj
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Piątek, 08 Czerwiec 2012 11:47
altW rozwinięciu publikujemy zaproponowaną przez Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Umowę społeczną dla Europy.(tłumaczenie niezweryfikowane)
Umowa społeczna dla Europy

1. Skupieni w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, my, przywódcy związków zawodowych z Europy, chcemy zaapelować i zaproponować umowę społeczną dla Europy.
2. Widzimy narastające nierówności, rosnące ubóstwo i wykluczenie, gwałtowny wzrost bezrobocia, niepewności zatrudnienia, które dotyka w szczególności osoby młode oraz rosnące rozczarowanie projektem europejskim.
3. Widzimy niepokojący wzrost nacjonalizmu, rasizmu i ksenofobii. Tendencja ta, pogłębiana konkurencją niskimi płacami, może doprowadzić do odrzucenia projektu europejskiego, który EKZZ zawsze wspierała.
4. Widzimy, że powojenny ład rozwoju gospodarczego i społecznego, który doprowadził do powstania Unii Europejskiej i Europejskiego Modelu Społecznego, jest zagrożony. Ten wyjątkowy model społeczny przyniósł znaczne korzyści obywatelom i pracownikom oraz pozwolił nam wyjść z kryzysu na drogę prosperity.
5. Stwierdzamy, że podstawowe prawa socjalne powinny mieć pierwszeństwo nad swobodami gospodarczymi. To jest duch Karty Praw Podstawowych włączonej w Traktat z Lizbony. Powinno być to podkreślone w Protokole Rozwoju Społecznego i włączone do Traktatów.
6. Wierzymy, że unia monetarna musi służyć integracji europejskiej, opartej na zasadach pokoju, demokracji i solidarności, a także na spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W ten sposób zostanie zabezpieczona przyszłości obywateli w zglobalizowanym świecie.
7. Przypomnijmy, że powodem powstania Unii Europejskiej jest rozwój gospodarczy i społeczny. Osiągnięcie celów Strategii UE 2020 wymaga socjalnie stabilnych społeczeństw, trwałego wzrostu gospodarczego instytucji finansowych służących realnej gospodarce.
8. Wierzymy, że  poprzez dialog społeczny będziemy mieć możliwość poszukiwania sprawiedliwych i efektywnych rozwiązań jako odpowiedzi na poważny kryzys, przed  który stoi Unia Europejska. Z przykrością niestety widzimy, iż demokracja w pracy i dialog społeczny często są pomijane, atakowane i osłabiane.
9. Wzywamy Unię Europejską do skoncentrowania się na politykach poprawiających warunki życia i pracy, jakości zatrudnienia, godziwym wynagrodzeniu, równym traktowaniu, skutecznym dialogu społecznym, prawach obywatelskich i związkowych, jakości usług publicznych, ochronie socjalnej - w tym sprawiedliwych i zrównoważonych przepisach zdrowotnych i emerytalnych - jak również na polityce przemysłowej nakierowanej na sprawiedliwe przemiany w kierunku modelu zrównoważonego rozwoju. Takie polityki przyczynią się do budowania zaufania obywateli w ich wspólną przyszłość.
10. Odrzucamy wszystkie polityki prowadzące do równania w dół czy to obszarze praw pracowniczych, czy też wynagrodzeń, czasu pracy, zabezpieczenia społecznego, podatków i ochrony środowiska.
11. Wspieramy skoordynowane polityki gospodarcze, a także cel dążenia do stabilności wydatków publicznych, ale ubolewamy nad faktem, iż wdrożone środki zarządzania gospodarczego podważają społeczne osiągnięcia ostatnich dziesięcioleci, tłumią zrównoważony rozwój gospodarczy, ożywienie gospodarcze i zatrudnienie oraz niszczą usługi publiczne. Dlatego jesteśmy przeciwni Traktatowi o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSCG).
12. Jesteśmy także zaniepokojeni metodą użytą przy przygotowaniu Traktatu TSCG, która wyłączyła jakże ważne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i obywateli.
13. Nalegamy, by Unia Europejska i jej państwa członkowskie  dokładnie przestrzegały europejskich i międzynarodowych instrumentów, takich jak konwencje MOP, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Europejska Karta Społeczna, która powinna być przyjęta przez UE wraz z jej Protokołem.
14. Biorąc pod uwagę te wszystkie powody, żądamy przyjęcia umowy społecznej dla Europy, której zawartość proponujemy przedyskutować i uzgodnić w ramach trójstronnych konsultacji na poziomie UE.
15. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych uważa, że następujące elementy powinny być uwzględnione w tej umowie społecznej:

Negocjacje zbiorowe i dialog społeczny:
16. Swobodne negocjacje zbiorowe i dialog społeczny są integralną częścią Europejskiego Modelu Społecznego. Muszą być zagwarantowane na poziomie unijnym i krajowym. Każde państwo członkowskie powinno wprowadzić odpowiednie środki wspierające;
17. Autonomia partnerów społecznych na poziomie krajowym i europejskim oraz ich rola i stanowiska muszą być przestrzegane; niemożliwa jest jednostronna interwencja władz publicznych w negocjacje zbiorowe lub w obowiązujące umowy zbiorowe; liczba pracowników objętych zapisami układów zbiorowymi powinna być maksymalizowana;
18. Efektywne zaangażowanie partnerów społecznych, począwszy od etapu diagnozy, w europejskie zarządzanie gospodarcze i w krajowe programy reform jest niezbędne. Ciężar działań mających na celu dostosowanie do zmieniających się okoliczności powinien być współmierny z możliwościami obywateli i nie powinien być ponoszony  tylko przez pracowników i ich rodziny.

Zarządzanie gospodarką na rzecz zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia:
19. Pilne działania zmierzające do końca kryzysu zadłużenia oraz przyznanie Europejskiemu Bankowi Centralnemu roli pożyczkodawcy ostatniej instancji, tym samym umożliwiając mu wydawanie  euroobligacji. Programy wzrostu przyjęte przez każde z państw powinny zostać przedyskutowane i przyjęte oraz monitorowane przy udziale partnerów społecznych.
20. Europejskie polityki przemysłowe i inwestycyjne odpowiadające na wyzwania gospodarcze i środowiskowe; priorytetem powinny być inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę, badania i rozwój, technologie klimatyczne i surowce odnawialne. Nie powinny one być uwzględnione w kalkulacji długu publicznego;
21. Zasady mające na celu zabezpieczenie uregulowanego, stabilnego i przejrzystego sektora finansowego działającego na rzecz realnej gospodarki;
22. Dodatkowe środki, uzyskane z lepszego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, obligacje projektów i odpowiednio wprowadzany podatek od transakcji finansowych, powinny być przeznaczone na cele społeczne i środowiskowe;
23. Powstrzymanie presji ze strony UE na rzecz liberalizacji usług publicznych, które są w gestii władz krajowych;
24. Godziwa płaca dla wszystkich, przyczyniająca się do wzrostu gospodarczego i wzmocnienia popytu wewnętrznego;
25. „Gwarancja dla młodzieży” dla wszystkich młodych ludzi w Europie, zapewniająca dostęp do godnej pracy, lub odpowiednich szkoleń, w okresie czterech miesięcy bezrobocia lub od ukończenia szkoły;
26. Środki mające na celu poprawę jakości pracy i zwalczania niepewnych miejsc pracy; walka z nadużywaniem w praktyce stosowania niepełnego wymiaru godzin pracy oraz umów na czas określony;
27. Aktywna polityka rynku pracy, w tym inicjatywy mające na celu wsparcie osób z niewielkim lub z brakiem doświadczenia na rynku pracy.

Sprawiedliwość gospodarcza i społeczna:
28. Redystrybucyjne i progresywne opodatkowanie dochodu i bogactwa oraz koniec rajów podatkowych, unikania płacenia podatków, oszustw podatkowych, korupcji i nielegalnej (nierejestrowanej) pracy;
29. Zdecydowane działania przeciwko spekulacjom;
30. Skuteczne środki w celu zapewnienia równego wynagrodzenia i równego prawa do pracy o jednakowej wartości (jakości) dla wszystkich; układy zbiorowe powinny dotyczyć wszystkich bez względu na formę zawartej umowy, zwłaszcza jeżeli są pracownikami tego samego zakładu pracy;
31. Realizacja polityk zmierzających do zwalczenia różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn;
32. Ustalanie płac powinno pozostać w gestii poszczególnych krajów i być traktowane zgodnie z krajowymi praktykami i systemami stosunków przemysłowych. Negocjacje pomiędzy partnerami społecznymi na odpowiednim poziomie są najlepszym narzędziem służącym do zabezpieczania godziwych płac i warunków pracy; ustawowo wyznaczane płace minimalne, w tych krajach, gdzie związki zawodowe uważają, że jest to konieczne, powinny zostać znacząco zwiększone. W każdym przypadku wszystkie poziomy płac powinny przestrzegać standardów Rady Europy odnośnie uczciwych płac.
33. Harmonizacja podstawy opodatkowania oraz minimalnych stawek podatku od firm, z możliwością wprowadzenia minimalnej stawki 25%, która obecnie stanowi średnią w Europie.

34. Wzywamy europejskie organizacje pracodawców, instytucje UE i rządy krajowe oraz organizacje wspierające do zainicjowania dyskusji nad propozycją EKZZ odnośnie Umowy Społecznej dla Europy.

Tomasz Jasiński
 
Dokument w formacie .doc dostępny tutaj.
tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:37
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy rząd dotrzyma słowa i do policjantom podwyżki w wysokości 20%?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.