tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 98 256
Ostat tydzień 1404 3425
Ostat. dwa tyg. 2820 6580
Ostat. miesiąc 6089 14462
Ostatni rok 93842 236705
Razem 1967136 4267950
MSW - L-4 Renta Inwalidzka

Założenia do ustawy:   L-4 I RENTA INWALIDZKA III GRUPA

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowano projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o Policji i innych służb. Zakłada on modyfikacje w systemie zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy. 

Jak napisano w uzasadnieniu, nowa ustawa przewiduje ograniczenie uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, na zasadach zbliżonych do obowiązujących w systemie powszechnym. Zatem podczas absencji chorobowej żołnierz i funkcjonariusz otrzymywać będą, co do zasady, 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Modyfikacja wydatków na uposażenia polegać będzie na przeznaczaniu środków finansowych pochodzących z ograniczenia uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy pozostających na zwolnieniach lekarskich, na fundusz nagród i zapomóg dla tych, którzy będą faktycznie wykonywać zajęcia służbowe, w zastępstwie nieobecnych z powodu choroby. Źródłem tego zwiększenia będą środki stanowiące 20% uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich, o które uposażenia te zostaną zmniejszone.

Uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym funkcjonariusza/żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim ulega obniżeniu o 20% podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, przy czym przez przebywanie na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza/żołnierza należy rozumieć usprawiedliwioną nieobecność w służbie spowodowaną:

chorobą własną – podczas której funkcjonariusz/żołnierz ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od zajęć służbowych, z tytułu opieki nad dzieckiem – gdy funkcjonariusz/żołnierz jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem (własnym lub jego małżonka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie) w wieku do ukończenia 14 lat, z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny – gdy funkcjonariusz/żołnierz jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zwolnienie funkcjonariusza/żołnierza od zajęć służbowych z powodu choroby następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa2, przy czym:

kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawidłowość wystawienia zaświadczenia lekarskiego podlega kontroli na zasadach określonych w art. 59 ust. 3 pkt 3. ww. ustawy.

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby podlega kontroli przez:

właściwego przełożonego funkcjonariusza/żołnierza, komisje lekarskie podległe właściwym ministrom na wniosek właściwych przełożonych funkcjonariuszy/żołnierzy,komisje lekarskie z inicjatywy własnej.

Funkcjonariusz/żołnierz wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do służby pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od służby niezgodnie z celem tego zwolnienia traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.

Wyliczanie uposażenia funkcjonariuszy/żołnierzy w okresie zwolnienia lekarskiego będzie przebiegało według następujących zasad:

za podstawę wyliczenia uposażenia w okresie choroby przyjmuje się uposażenie funkcjonariusza/żołnierza wraz z dodatkami o charakterze stałym, podstawę wymiaru uposażenia w okresie zwolnienia lekarskiego za jeden dzień niezdolności do służby stanowi 1/30 uposażenia należnego w danym miesiącu, zmniejszeniu o 20% ulega każda 1/30 podstawy wymiaru uposażenia w okresie zwolnienia lekarskiego, zmniejszenie uposażenia żołnierza/funkcjonariusza z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim następować będzie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, zmniejszenie uposażenia żołnierza/funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu służby następować będzie z należności przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby;ponadto w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim nagroda roczna ulegnie zmniejszeniu o 1/360 za każdy dzień zwolnienia lekarskiego.

Zmniejszenie uposażeń będzie dokonywane z mocy prawa, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych. Nie będzie jednak uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych i rentowych.

W projekcie proponuje się także określenie okoliczności, w których nie będzie następowało zmniejszenie uposażenia w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim i funkcjonariusz/żołnierz zachowa prawo do 100% uposażenia. Do przypadków tych proponuje się zaliczyć czas nieobecności na służbie z powodu: wypadku podczas służby i chorób zawodowych; wypadku w drodze do służby lub ze służby; choroby przypadającej w czasie ciąży; poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

oraz jeżeli niezdolność do służby: powstała podczas misji i działań ratowniczych poza granicami RP; została spowodowana przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego przestępstwa lub wykroczenia; okoliczności te stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; powstała podczas czynów o charakterze bohaterskim (np. ratowanie zagrożonego życia ludzkiego lub mienia z narażeniem życia lub zdrowia własnego, wybitne czyny wojenne połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą).

Proponuje się również zmianę art. 43 ust. 1 ustawy o Policji. Przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje 12-miesięczną ochronę przed zwolnieniem ze służby policjantom, którzy zaprzestali służby z powodu choroby, a jednocześnie zasadne jest ich zwolnienie na podstawie art. 38 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 ww. ustawy. Autorzy projektu chcą ograniczyć ten okres do 6 miesięcy. Zmianie ma ulec także art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy o Policji. Aktualnie w myśl powołanego przepisu policjanta można zwolnić ze służby w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. Proponuje się ograniczyć ten okres do 182 dni, ujednolicając w tym zakresie przepisy z regulacjami obowiązującymi w systemie powszechnym. 

Projekt założeń ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 8 sierpnia 2012 r.)

Załączniki do strony

tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:03
tytul_kalendarz
Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!