tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 161 490
Wczoraj 208 427
Ostat tydzień 3079 7344
Ostat. dwa tyg. 5403 13827
Ostat. miesiąc 10879 25045
Ostatni rok 114976 235121
Razem 1817312 3928392
MSW - L-4 Renta Inwalidzka

Założenia do ustawy:   L-4 I RENTA INWALIDZKA III GRUPA

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowano projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o Policji i innych służb. Zakłada on modyfikacje w systemie zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy. 

Jak napisano w uzasadnieniu, nowa ustawa przewiduje ograniczenie uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, na zasadach zbliżonych do obowiązujących w systemie powszechnym. Zatem podczas absencji chorobowej żołnierz i funkcjonariusz otrzymywać będą, co do zasady, 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Modyfikacja wydatków na uposażenia polegać będzie na przeznaczaniu środków finansowych pochodzących z ograniczenia uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy pozostających na zwolnieniach lekarskich, na fundusz nagród i zapomóg dla tych, którzy będą faktycznie wykonywać zajęcia służbowe, w zastępstwie nieobecnych z powodu choroby. Źródłem tego zwiększenia będą środki stanowiące 20% uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich, o które uposażenia te zostaną zmniejszone.

Uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym funkcjonariusza/żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim ulega obniżeniu o 20% podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, przy czym przez przebywanie na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusza/żołnierza należy rozumieć usprawiedliwioną nieobecność w służbie spowodowaną:

chorobą własną – podczas której funkcjonariusz/żołnierz ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od zajęć służbowych, z tytułu opieki nad dzieckiem – gdy funkcjonariusz/żołnierz jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem (własnym lub jego małżonka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie) w wieku do ukończenia 14 lat, z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny – gdy funkcjonariusz/żołnierz jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zwolnienie funkcjonariusza/żołnierza od zajęć służbowych z powodu choroby następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa2, przy czym:

kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawidłowość wystawienia zaświadczenia lekarskiego podlega kontroli na zasadach określonych w art. 59 ust. 3 pkt 3. ww. ustawy.

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby podlega kontroli przez:

właściwego przełożonego funkcjonariusza/żołnierza, komisje lekarskie podległe właściwym ministrom na wniosek właściwych przełożonych funkcjonariuszy/żołnierzy,komisje lekarskie z inicjatywy własnej.

Funkcjonariusz/żołnierz wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do służby pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od służby niezgodnie z celem tego zwolnienia traci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.

Wyliczanie uposażenia funkcjonariuszy/żołnierzy w okresie zwolnienia lekarskiego będzie przebiegało według następujących zasad:

za podstawę wyliczenia uposażenia w okresie choroby przyjmuje się uposażenie funkcjonariusza/żołnierza wraz z dodatkami o charakterze stałym, podstawę wymiaru uposażenia w okresie zwolnienia lekarskiego za jeden dzień niezdolności do służby stanowi 1/30 uposażenia należnego w danym miesiącu, zmniejszeniu o 20% ulega każda 1/30 podstawy wymiaru uposażenia w okresie zwolnienia lekarskiego, zmniejszenie uposażenia żołnierza/funkcjonariusza z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim następować będzie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, zmniejszenie uposażenia żołnierza/funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu służby następować będzie z należności przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby;ponadto w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim nagroda roczna ulegnie zmniejszeniu o 1/360 za każdy dzień zwolnienia lekarskiego.

Zmniejszenie uposażeń będzie dokonywane z mocy prawa, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych. Nie będzie jednak uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych i rentowych.

W projekcie proponuje się także określenie okoliczności, w których nie będzie następowało zmniejszenie uposażenia w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim i funkcjonariusz/żołnierz zachowa prawo do 100% uposażenia. Do przypadków tych proponuje się zaliczyć czas nieobecności na służbie z powodu: wypadku podczas służby i chorób zawodowych; wypadku w drodze do służby lub ze służby; choroby przypadającej w czasie ciąży; poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

oraz jeżeli niezdolność do służby: powstała podczas misji i działań ratowniczych poza granicami RP; została spowodowana przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego przestępstwa lub wykroczenia; okoliczności te stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; powstała podczas czynów o charakterze bohaterskim (np. ratowanie zagrożonego życia ludzkiego lub mienia z narażeniem życia lub zdrowia własnego, wybitne czyny wojenne połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą).

Proponuje się również zmianę art. 43 ust. 1 ustawy o Policji. Przepis ten w obecnym brzmieniu przyznaje 12-miesięczną ochronę przed zwolnieniem ze służby policjantom, którzy zaprzestali służby z powodu choroby, a jednocześnie zasadne jest ich zwolnienie na podstawie art. 38 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 ww. ustawy. Autorzy projektu chcą ograniczyć ten okres do 6 miesięcy. Zmianie ma ulec także art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy o Policji. Aktualnie w myśl powołanego przepisu policjanta można zwolnić ze służby w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. Proponuje się ograniczyć ten okres do 182 dni, ujednolicając w tym zakresie przepisy z regulacjami obowiązującymi w systemie powszechnym. 

Projekt założeń ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 8 sierpnia 2012 r.)

Załączniki do strony

tytul_szukaj
tytul_zegar
14:29:53
tytul_kalendarz
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dodatek stażowy w przedziale 15 -25 lat służby?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - WOŚP - ❤️‍🔥Serduszko Poznańskich Policjantów zostało wylicytowane za pokaźną kwotę 22 tys. złotych 🤩🚨👮‍♂️👮‍♀️🚔💛