tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 207 416
Wczoraj 262 461
Ostat tydzień 11818 15993
Ostat. dwa tyg. 13866 19852
Ostat. miesiąc 24451 37739
Ostatni rok 133355 261310
Razem 1852889 3990120
Stanowisko FZZ - reprezentacja związkowa

Stanowisko Forum Związków Zawodowych do propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

   
Wiadomości - Aktualności
Wpisany przez Redaktor   
Czwartek, 07 Luty 2013 08:31

Stanowisko Forum Związków Zawodowych do propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej wprowadzenia mechanizmu wyłaniania reprezentacji związkowej w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

Jednym z warunków prowadzenie rzetelnych i odpowiedzialnych rokowań w zakresie zbiorowego prawa pracy jest wzmocnienie pozycji związków zawodowych. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zwiększenie liczby pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych oraz ograniczenie liczby organizacji związkowych. Cele te można osiągnąć poprzez stopniowe zwiększanie uprawnień organizacji reprezentatywnych. Proces ten został zapoczątkowany ustawą z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127) w zakresie negocjacji nad układami zbiorowymi pracy i był kontynuowany poprzez zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Forum Związków Zawodowych opowiada się za dalszym wzmacnianiem uprawnień i pozycji związków zawodowych reprezentatywnych. W opinii FZZ, wyżej celowi temu służy jedynie część zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Forum Związków Zawodowych zgadza się z nałożeniem, że w zakładach pracy, w których działa kilka organizacji zakładowych, na inicjatora sporu zbiorowego spada obowiązek poinformowania pozostałych organizacji o jego wszczęciu i zgłoszonych żądaniach. Za słuszne należy uznać też wprowadzenie warunku, że rokowania można prowadzić jeżeli uczestniczy w nich co najmniej jedna reprezentatywna organizacja związkowa. Propozycje te mogą zapobiec prowadzeniu sporów zbiorowych w błahych sprawach, bez należytego uwzględnienia sytuacji ekonomicznej zakładu pracy.

Forum Związków Zawodowych odrzuca natomiast propozycję, by w tych zakładach w których nie ma reprezentatywnej organizacji związkowej, uprawnienia do prowadzenia rokowań miała organizacja, która uzyskała poparcie większości pracowników - w tajnym głosowaniu. Takie rozwiązanie sprzyja dalszemu rozdrobnieniu ruchu związkowego i w efekcie utrudni jeszcze dialog społeczny w zakładach pracy. Głosowanie może stać się plebiscytem liderów małych związków, którzy obiecywać będą jak największe możliwe i niemożliwe profity, tylko po to, by uzyskać poparcie załogi.

Przykładem destrukcyjnych działań podejmowanych przez małe organizacje związkowe może być akcja strajkowa prowadzona w KWK „Budryk” na przełomie lat 2007 i 2008. Nie bez znaczenia jest również to, że w procedurze prowadzenia sporu istnieje już obowiązek uzyskania w głosowaniu zgody załogi na zorganizowanie strajku i nie ma potrzeby tworzenia instytucji kolejnego referendum, tym razem dla zdobycia prawa do prowadzenia sporu zbiorowego z zakładzie, w którym nie ma reprezentatywnej organizacji związkowej.

W opinii Forum Związków Zawodowych, w zakładach, w których nie ma organizacji związkowej reprezentatywnej, według kryteriów zaproponowanych przez Ministerstwo, za reprezentatywną powinna być uznawana organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników tak, jak ma to miejsce przy negocjowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy   (art. 24125a § 2 Kodeksu pracy).

Odnosząc się do samego pojęcia reprezentatywności, Forum Związków Zawodowych zauważa, że jej definicja, zaproponowana przez Ministerstwo Pracy jest odmienna od definicji z art. 24125a § 2 Kodeksu pracy.

Zdaniem Forum Związków Zawodowych, takie rozwiązanie jest wadliwe. Nie ma bowiem powodu do innego definiowania organizacji reprezentatywnej na potrzeby prowadzenia sporu zbiorowego, a innego na potrzeby negocjowania układu zbiorowego pracy, czy innych porozumień zbiorowych. Wejście w życie proponowanego przez resort pracy rozwiązania powodowałoby jedynie zamieszanie i niepotrzebne komplikacje interpretacyjne.

Wątpliwości Forum Związków Zawodowych budzi też propozycja uznawania za reprezentatywną organizacji zrzeszającej co najmniej pewien, nieokreślony na razie, procent ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu. Przy takiej definicji przymiot reprezentatywnego mógłby otrzymać np. związek sekretarek zrzeszający 10 pracownic w zakładzie zatrudniającym 5000 pracowników. Pozostawienie pustych pól przy progach od których uznaje się związek za reprezentatywny, jak należy sądzić, świadczy o pozostawieniu tego zagadnienia do negocjacji.

Forum Związków Zawodowych opowiada się za podniesieniem progu reprezentatywności jedynie dla organizacji nie zrzeszonych w centralach reprezentatywnych. Jeżeli byłoby to niemożliwe, z przyczyn prawnych, progi te należy pozostawić na niezmienionym poziomie, określonym w art. 24125a § 2 Kodeksu pracy.

Warto zauważyć, że poziom uzwiązkowienia w Polsce spadł z ok. 40 procent na początku transformacji do ok. 12 procent w 2012 r. Oczywiste jest zaś, że bez organizacji związkowych, reprezentujących różnorodne i liczne grupy pracowników, dialog społeczny pozostaje jedynie teorią.

Ponoszenie progu dla organizacji zrzeszonych w centralach reprezentatywnych, których obecnie mamy trzy, odprowadziłoby do dalszego przesuwania się związkowców dla małych lub bardzo małych organizacji, tworzenia nowych podmiotów tego typu, co coraz bardziej komplikowałoby realizację jednej z kluczowych idei dialogu społecznego, jaką jest zrównoważone dochodzenie do kompromisu w drodze negocjacji, nie zaś eskalowanie roszczeniowej postawy nieodpowiedzialnych liderów niewielkich grup interesów.

Jak wynika z raportu na temat sytuacji ruchu związkowego w Polsce autorstwa prof. Juliusza Gardawskiego, dr Jana Czarzastego i dr Adama Mrozowickiego opublikowanego w kwartalniku „Dialog” 3 /2012 (34), w 1990 r. tylko 5 proc. członków związków zawodowych nie należało do dwóch istniejących wówczas centrali reprezentatywnych. Już w 1991 r. było to 16 proc., a według danych za 2012 r. od 15 do 20 proc., przy uwzględnieniu istnienia trzeciej reprezentatywnej centrali jaką jest Forum Związków Zawodowych. Wskazuje to na postępujący proces rozdrobnienia polskiego ruchu związkowego, który należy powstrzymywać. A można to czynić właśnie podwyższając próg reprezentatywności jedynie dla organizacji nie zrzeszonych w centralach reprezentatywnych.

W opinii Forum Związków Zawodowych, celowym byłaby natomiast nowelizacja Kodeksu pracy przewidująca negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych pracy jedynie przez reprezentatywne organizacje związkowe, w szczególności w odniesieniu do ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Rozdrobnienie ruchu związkowego (o czym wyżej) jest obecnie jedną z przyczyn utrudniających zawieranie układów zbiorowych pracy, które powinny stać się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi stosunki pracy.

tytul_szukaj
tytul_zegar
14:20:17
tytul_kalendarz
Marzec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy dotyka Was kryzys kadrowy w Policji?
Zdecydowanie tak
Nie
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - W 2022 roku fundusz nagrodowy KWP w Poznaniu został zasilony środkami w wysokości 5.704.779 zł z tytułu przebywania policjantów na zwolnieniu lekarskim.!