tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 127 339
Ostat tydzień 1333 3059
Ostat. dwa tyg. 2772 7037
Ostat. miesiąc 6164 15503
Ostatni rok 95163 237613
Razem 1962167 4256132
Zasady - System Motywacyjny Wielkopolskiej Policji.

ZASADY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO WIELKOPOLSKIEJ POLICJI   


1. Wstęp

Zaangażowanie policjantów w realizację celów Policji zależy od ich możliwości i motywacji. Same możliwości (zdolności, inteligencja, umiejętności, wiedza) policjantów nie zawsze wystarczają, ale stanowią jednak potencjalny czynnik, który właściwie ukierunkowany przez przełożonych, wpływa na postępowanie funkcjonariuszy i rozbudza ich motywację do osiągnięcia sukcesu.

Aby prawidłowo wykorzystywać zaproponowany system motywacyjny, przełożony powinien najpierw dokonać oceny działania podległych policjantów, która umożliwi pełne zrozumienie motywów działania podwładnych, a w konsekwencji - skutecznie wykorzystać ich umiejętności. Należy mieć na uwadze, iż zarówno problemy natury osobistej oraz zawodowej przyczyniają się do spadku motywacji w pracy. Również niewłaściwie stosowany system motywacyjny staje się negatywną „motywacją”.Proponowany system promuje styl pracy Policji oparty na nagradzaniu za wyniki oraz wykazywaną na co dzień aktywność. Te czynniki powinny decydować o dalszych losach zawodowych policjantów. Funkcjonariusz Policji na każdym szczeblu kariery zawodowej musi mieć świadomość, że dalszy jego rozwój zależy wyłącznie od własnego zaangażowania, wiedzy i umiejętności. Awansowanie policjanta będzie wynikało również ze spełnienia przez nich kryteriów określonych w odrębnych przepisach.

Motywacja do pracy jest więc funkcją polegającą na przekonaniu policjantów, że ich zachowanie i związany z nią wysiłek w toku pełnienia służby prowadzą do efektywnego wykonania powierzonych im zadań służbowych, a osiągnięte wyniki zapewniają im uzyskanie „nagród - zachęt” mających dla nich pozytywną wartość.

Z badań i sondaży prowadzonych wśród policjantów wynika, że określone w pragmatyce służbowej nagrody - narzędzia zachęty, nie spełniają w sposób dostateczny funkcji motywujących, m.in. z uwagi na błędy popełniane przez przełożonych różnych szczebli w ich stosowaniu.

2. Ogólne zasady przyznawania nagród i wyróżnień


Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane wyłącznie policjantom, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w służbie, a także pełnią wzorowo i sumiennie służbę w określo­nej (przez właściwego przełożonego) perspektywie czasowej np. kwartału, posiadającym nieposzlakowaną opinię oraz przestrzegającym zasad etyki zawodowej. W sposób systematyczny, aktywny realizują zadania służbowe, wykazują dyspozycyjność, przejawiają inicjatywę, kreatywność i zaan­gażowanie oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe. Ich działania przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów przez jednostkę.

Nagrody i wyróżnienia mogą być także przyznawane funkcjonariuszom, którzy wprowadzają racjonalizatorskie pomysły i rozwiązania przynoszące oszczędności finansowe lub rzeczowe albo poprzez swoją innowacyjność i kreatywność przyczynili się do uzyskania konkretnego efektu w zakresie doskonalenia organizacji pracy.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane policjantom również za zaangażowanie w działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, a szczególne osiąg­nięcia sportowe, artystyczne, społeczne lub naukowe, które kreują społecznie oczekiwany wizerunek policjanta i Policji.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawanie na podstawie umotywowanego wniosku właś­ciwego przełożonego, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, wskazującym na konkretne osiągnięcia funkcjonariusza lub funkcjonariuszy Policji. 

Do nagród i wyróżnień nie należy przedstawiać policjantów:

 • nie spełniających kryteriów określonych w pragmatyce służbowej, 
 • skazanych wyrokiem sądu lub, w stosunku do których postępowanie karne zostało umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;
 • ukaranych karą dyscyplinarną przed jej zatarciem;
 • których długi czasookres nieobecności w służbie dezorganizuje pracę jednostki, wywołując negatywne skutki w zakresie ustawowych zadań realizowanych przez Policję,
 • nieprzestrzegających zasad etyki zawodowej policjantów.

Indywidualnej oceny kryteriów wyróżniania w każdym przypadku dokonuje właściwy przełożony.

Wyróżnienie zamieszcza się w rozkazie personalnym. Każdą przyznaną nagrodę bądź wyróżnienie należy podać do wiadomości policjantów macierzystej komórki organizacyjnej jednostki Policji. Informacja o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu za szczególne osiąg­nięcia podana będzie do wiado­mości wszystkich funkcjo­nariuszy Policji woj. wielkopolskiego. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podej­muje przełożony właściwy w sprawach osobowych.

 3. Katalog czynników motywacyjnych

Zasady opisane w niniejszym dokumencie odnoszą się do niżej wymienionych czynników motywacyjnych, stosowanych w Policji województwa wielkopolskiego:

3.1 Czynniki finansowe lub mające skutki finansowe:

a)nagroda pieniężna,
b)nagroda rzeczowa,
c)przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny,
d)mianowanie na wyższe stanowisko służbowe,
e)podwyższenie dodatku służbowego bądź funkcyjnego,
f)mianowanie na wyższy stopień policyjny.

3.2 Czynniki pozafinansowe:

a)pochwała, list gratulacyjny,
b)krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych,
c)przyznanie odznaki i odznaczenia resortowego,
d)przyznanie orderu i medalu,
e)zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

4. Podstawowe kryteria wyróżniania policjantów.

Podstawą zastosowania wobec policjantów określonych czynników zachęty jest zaistnienie przesłanek pozytywnych określonych w pkt. 2, jak również niżej określonych – podstawowych kryteriów wyróżniania:

A) czyny świadczące o wyjątkowej odwadze i męstwie policjanta; bezpośredni udział w akcji ratowania życia i zdrowia,

B) zatrzymanie sprawców zbrodni lub innych przestępstw, których zaistnienie spowodowało szeroki oddźwięk społeczny,

C) ponadprzeciętne osiągnięcia w służbie, wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie przydzielonych obowiązków i zadań służbowych,

D) służba w trudnych warunkach, wymagająca znacznego nakładu pracy, przekładająca się na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania jednostki Policji lub poprawę efektywności pracy tej jednostki ,

E) wykonywanie zadań nie ujętych w  Karcie opisu stanowiska pracy, w tym w czasie wolnym od służby, bezpośrednio służących realizacji priorytetowych zadań jednostki Policji,

F) zatrzymanie osoby/osób na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia, które w danym rejonie służbowym mają bezpośredni wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej,

G) zatrzymanie osoby poszukiwanej, będącej sprawcą przestępstw o znacznym ciężarze gatunkowym, H)rozpracowanie dużej grupy przestępczej,

I) uzyskanie potwierdzonej informacji operacyjnej dot. osób i mienia w związku z przestępstwem o dużym znaczeniu dla poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej,

J) podnoszenie kwalifikacji zawodowych połączone z uzyskaniem wyróżniających wyników,

K) wdrożenie lub aktywna realizacja działań przynoszących znaczne oszczędności finansowe i rzeczowe (np. oszczędności paliwa),

L) wdrożenie efektywnych przedsięwzięć lub rozwiązań w zakresie doskonalenia organizacji pracy, służących realizacji celów jednostki; innowacyjność i kreatywność na rzecz doskonalenia organizacji pracy,

M) szczególne zaangażowanie na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie; osiągnięcia w działalności społecznej, sportowej, artystycznej lub naukowej,

N) przyczynienie się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów założonych przez jednostkę,

O) sumienne i pełne zaangażowanie w wypełnianiu zadań nieetatowych kierowników komórek organizacyjnych (sekcji, zespołów); przypisanie dodatkowej odpowiedzialności i kompetencji.

Dopuszcza się zastosowanie innych kryteriów wyróżniania, nie ujętych w ww. wykazie, których zaistnienie przyczyniło się do poprawy wizerunku Policji lub efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Policję. 


5. Szczegółowe zasady i kryteria stosowania wobec policjantów określonych czynników motywacyjnych

 Czynnik motywacyjny 

 Zasady i kryteria stosowania czynnika motywacyjnego 

 5.1 Nagroda pieniężna 
  
Ustala się dwie kategorie nagród pieniężnych:

 • nagrody I kategorii - powyżej 500 zł,
 • nagrody II kategorii - do 500 zł,

Nagrodę I kategorii przyznaje się w szczególności za czyn odwagi, tj. przy spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 4 lit. A i B. Nagrody pieniężne mogą być również przyznawane:

 • za poziom osiąganych wyników w służbie i stopień trudności realizowanych zadań, tj. dotyczy kryteriów wymienionych w pkt. 4 lit. C-O, 
 • laureatom i zwycięzcom turniejów i zawodów policyjnych.

Decyzja o wysokości nagrody pieniężnej uzależniona będzie od wagi zdarzeń, będących podstawą wyróżnienia.
 
 5.2 Nagroda rzeczowa
  
Mogą być przyznawane:

 • dla laureatów turniejów i zawodów policyjnych, rozgrywanych pod patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 • przy spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 4,
 • z tytułu 20-lecia i 30-lecia służby w Policji;
 • z tytułu osiągnięcia 30-letniej wysługi emerytalnej;
 • w związku z odejściem ze służby w Policji.

 5.3 Przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny
  
Może być zastosowane wyłącznie wobec policjantów wykazujących wzorową postawę etyczną i obywatelską, budującą zaufanie do Policji:

 • za dokonanie czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze i męstwie policjanta, w szczególności, gdy jego ofiarność i poświęcenie przyczyniły się bezpośrednio do ra­towania życia lub zdrowia ludzkiego (pkt. 4 lit. A),
 •  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie przydzielonych obowiązków służbo­wych, nie wcześniej niż 1 rok przed upływem terminu mianowania wynikającego z ustawy (pkt. 4 lit. C),

 5.4 Mianowanie na wyższe stanowisko służbowe
  
Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w przepisach,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych w okresie od ostatniego mianowania na stanowisko służbowe,
 • posiadania wiedzy i umiejętności wymaganych na planowanym do mianowania stanowisku służbowym,
 • wykazywania przez policjanta wzorowej postawy etycznej i obywatelskiej, budującej zaufanie do Policji, gdy mianowanie dotyczy stanowisk związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • w szczególności przy spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 4 lit. C, J, L oraz N .

 5.5 Podwyższenie dodatku służbowego bądź funkcyjnego
  
Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w pragmatyce służbowej,
 • wzorowego przebiegu służby,
 • szczególnych osiągnięć w służbie,
 • pozytywnej oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych,
 • wysokiego poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych i samokształcenia,
 • na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych (np. grupy zadaniowe (NGRMP, Grupy Realizacyjne), delegowania służbowe do innych jednostek, zaangażowanie w pododdziałach NPP),
 • w szczególności przy spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 4 lit. C, E, L , N oraz O

 5.6 Przyznanie odznak, odznaczeń, orderów i medali
  
Może nastąpić w szczególności za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i przejawianie inicjatywy w służbie, przy spełnieniu kryteriów wskazanych w załączniku nr 1, a także za działalność poza służbą
 
 5.7 Mianowanie na wyższy stopień policyjny

Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w przepisach,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych w okresie od ostatniego mianowania na stopień służbowy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenia,
 • nienagannego przebiegu służby w okresie od ostatniego mianowania.

Przy mianowaniu na kolejne stopnie w korpusie oficerów i aspirantów, dodatkowymi kryteriami mianowania są:

 • samodzielność,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych,
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi - w przypadku zajmowania stanowisk kierowniczych,
 • wykazywanie wzorowej postawy etycznej i obywatelskiej, budującej zaufanie do Policji.

 5.8 Pochwała, list gratulacyjny
  
Mogą być przyznawane w szczególności w za:

 • spełnienie kryteriów określonych w pkt. 4,
 • uzyskanie bardzo dobrych wyników w trakcie szkolenia podstawowego,
 • jubileuszu z tytułu 20, 30-lecia służby, 50-lecia życia,
 • zakończenie pracy na stanowisku lub w komórce organizacyjnej, powołania na wyższe stanowisko służbowe,
 • z tytułu zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka  

 5.9 Krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych

  
Mogą być przyznawany w szczególności za:

 • uzyskanie wyróżniających wyników w służbie,
 • wykonanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe w czasie wolnym od służby,
 • uzyskanie bardzo dobrych wyników w trakcie szkoleń zawodowych ,
 • podjęcie interwencji w czasie wolnym od służby.

 5.10 Zgoda na dodatkowe zatrudnienie
  
Może być udzielana policjantom wykazującym się systematyczną, aktywną realizacją zadań służbowych, dyspozycyjnością, kreatywnością i zaan­gażowaniem oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dodatkowe zatrudnienie nie może zakłócać toku pełnionej służby i musi pozostawać w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. 
 
6. Postanowienia końcowe

1) Wniosek o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia - składany jest drogą służbową przez właściwego przełożonego lub przez inne uprawnione osoby w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

2) Wielkopolski  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu może powoływać stałe bądź doraźne komis­je ds. opiniowania przedkładanych wniosków o przyznanie nagród  wyróżnień, określając ich skład, zakres kompetencji oraz sposób działania.

3) Wręczenie przyznanej przez Wielkopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  nagrody bądź wyróżnienia, dokonywane jest przez niego lub wyznaczonego przełożonego i może nastąpić w uroczystej formie.

4) Stosowanie finansowych czynników zachęty uzależnione będzie od możliwości budżetowych wielkopolskiej  Policji.

źródło - KWP Poznań

tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:07
tytul_kalendarz
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 11 maja 1990 roku, jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać NSZZ P do rejestru związków zawodowych!