tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 181 339
Wczoraj 478 964
Ostat tydzień 3170 6357
Ostat. dwa tyg. 5479 11008
Ostat. miesiąc 10234 19657
Ostatni rok 166749 332688
Razem 1568476 3436100
Zasady - System Motywacyjny Wielkopolskiej Policji.

ZASADY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO WIELKOPOLSKIEJ POLICJI   


1. Wstęp

Zaangażowanie policjantów w realizację celów Policji zależy od ich możliwości i motywacji. Same możliwości (zdolności, inteligencja, umiejętności, wiedza) policjantów nie zawsze wystarczają, ale stanowią jednak potencjalny czynnik, który właściwie ukierunkowany przez przełożonych, wpływa na postępowanie funkcjonariuszy i rozbudza ich motywację do osiągnięcia sukcesu.

Aby prawidłowo wykorzystywać zaproponowany system motywacyjny, przełożony powinien najpierw dokonać oceny działania podległych policjantów, która umożliwi pełne zrozumienie motywów działania podwładnych, a w konsekwencji - skutecznie wykorzystać ich umiejętności. Należy mieć na uwadze, iż zarówno problemy natury osobistej oraz zawodowej przyczyniają się do spadku motywacji w pracy. Również niewłaściwie stosowany system motywacyjny staje się negatywną „motywacją”.Proponowany system promuje styl pracy Policji oparty na nagradzaniu za wyniki oraz wykazywaną na co dzień aktywność. Te czynniki powinny decydować o dalszych losach zawodowych policjantów. Funkcjonariusz Policji na każdym szczeblu kariery zawodowej musi mieć świadomość, że dalszy jego rozwój zależy wyłącznie od własnego zaangażowania, wiedzy i umiejętności. Awansowanie policjanta będzie wynikało również ze spełnienia przez nich kryteriów określonych w odrębnych przepisach.

Motywacja do pracy jest więc funkcją polegającą na przekonaniu policjantów, że ich zachowanie i związany z nią wysiłek w toku pełnienia służby prowadzą do efektywnego wykonania powierzonych im zadań służbowych, a osiągnięte wyniki zapewniają im uzyskanie „nagród - zachęt” mających dla nich pozytywną wartość.

Z badań i sondaży prowadzonych wśród policjantów wynika, że określone w pragmatyce służbowej nagrody - narzędzia zachęty, nie spełniają w sposób dostateczny funkcji motywujących, m.in. z uwagi na błędy popełniane przez przełożonych różnych szczebli w ich stosowaniu.

2. Ogólne zasady przyznawania nagród i wyróżnień


Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane wyłącznie policjantom, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w służbie, a także pełnią wzorowo i sumiennie służbę w określo­nej (przez właściwego przełożonego) perspektywie czasowej np. kwartału, posiadającym nieposzlakowaną opinię oraz przestrzegającym zasad etyki zawodowej. W sposób systematyczny, aktywny realizują zadania służbowe, wykazują dyspozycyjność, przejawiają inicjatywę, kreatywność i zaan­gażowanie oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe. Ich działania przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów przez jednostkę.

Nagrody i wyróżnienia mogą być także przyznawane funkcjonariuszom, którzy wprowadzają racjonalizatorskie pomysły i rozwiązania przynoszące oszczędności finansowe lub rzeczowe albo poprzez swoją innowacyjność i kreatywność przyczynili się do uzyskania konkretnego efektu w zakresie doskonalenia organizacji pracy.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane policjantom również za zaangażowanie w działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, a szczególne osiąg­nięcia sportowe, artystyczne, społeczne lub naukowe, które kreują społecznie oczekiwany wizerunek policjanta i Policji.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawanie na podstawie umotywowanego wniosku właś­ciwego przełożonego, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, wskazującym na konkretne osiągnięcia funkcjonariusza lub funkcjonariuszy Policji. 

Do nagród i wyróżnień nie należy przedstawiać policjantów:

 • nie spełniających kryteriów określonych w pragmatyce służbowej, 
 • skazanych wyrokiem sądu lub, w stosunku do których postępowanie karne zostało umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;
 • ukaranych karą dyscyplinarną przed jej zatarciem;
 • których długi czasookres nieobecności w służbie dezorganizuje pracę jednostki, wywołując negatywne skutki w zakresie ustawowych zadań realizowanych przez Policję,
 • nieprzestrzegających zasad etyki zawodowej policjantów.

Indywidualnej oceny kryteriów wyróżniania w każdym przypadku dokonuje właściwy przełożony.

Wyróżnienie zamieszcza się w rozkazie personalnym. Każdą przyznaną nagrodę bądź wyróżnienie należy podać do wiadomości policjantów macierzystej komórki organizacyjnej jednostki Policji. Informacja o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu za szczególne osiąg­nięcia podana będzie do wiado­mości wszystkich funkcjo­nariuszy Policji woj. wielkopolskiego. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podej­muje przełożony właściwy w sprawach osobowych.

 3. Katalog czynników motywacyjnych

Zasady opisane w niniejszym dokumencie odnoszą się do niżej wymienionych czynników motywacyjnych, stosowanych w Policji województwa wielkopolskiego:

3.1 Czynniki finansowe lub mające skutki finansowe:

a)nagroda pieniężna,
b)nagroda rzeczowa,
c)przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny,
d)mianowanie na wyższe stanowisko służbowe,
e)podwyższenie dodatku służbowego bądź funkcyjnego,
f)mianowanie na wyższy stopień policyjny.

3.2 Czynniki pozafinansowe:

a)pochwała, list gratulacyjny,
b)krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych,
c)przyznanie odznaki i odznaczenia resortowego,
d)przyznanie orderu i medalu,
e)zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

4. Podstawowe kryteria wyróżniania policjantów.

Podstawą zastosowania wobec policjantów określonych czynników zachęty jest zaistnienie przesłanek pozytywnych określonych w pkt. 2, jak również niżej określonych – podstawowych kryteriów wyróżniania:

A) czyny świadczące o wyjątkowej odwadze i męstwie policjanta; bezpośredni udział w akcji ratowania życia i zdrowia,

B) zatrzymanie sprawców zbrodni lub innych przestępstw, których zaistnienie spowodowało szeroki oddźwięk społeczny,

C) ponadprzeciętne osiągnięcia w służbie, wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie przydzielonych obowiązków i zadań służbowych,

D) służba w trudnych warunkach, wymagająca znacznego nakładu pracy, przekładająca się na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania jednostki Policji lub poprawę efektywności pracy tej jednostki ,

E) wykonywanie zadań nie ujętych w  Karcie opisu stanowiska pracy, w tym w czasie wolnym od służby, bezpośrednio służących realizacji priorytetowych zadań jednostki Policji,

F) zatrzymanie osoby/osób na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia, które w danym rejonie służbowym mają bezpośredni wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej,

G) zatrzymanie osoby poszukiwanej, będącej sprawcą przestępstw o znacznym ciężarze gatunkowym, H)rozpracowanie dużej grupy przestępczej,

I) uzyskanie potwierdzonej informacji operacyjnej dot. osób i mienia w związku z przestępstwem o dużym znaczeniu dla poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej,

J) podnoszenie kwalifikacji zawodowych połączone z uzyskaniem wyróżniających wyników,

K) wdrożenie lub aktywna realizacja działań przynoszących znaczne oszczędności finansowe i rzeczowe (np. oszczędności paliwa),

L) wdrożenie efektywnych przedsięwzięć lub rozwiązań w zakresie doskonalenia organizacji pracy, służących realizacji celów jednostki; innowacyjność i kreatywność na rzecz doskonalenia organizacji pracy,

M) szczególne zaangażowanie na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie; osiągnięcia w działalności społecznej, sportowej, artystycznej lub naukowej,

N) przyczynienie się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów założonych przez jednostkę,

O) sumienne i pełne zaangażowanie w wypełnianiu zadań nieetatowych kierowników komórek organizacyjnych (sekcji, zespołów); przypisanie dodatkowej odpowiedzialności i kompetencji.

Dopuszcza się zastosowanie innych kryteriów wyróżniania, nie ujętych w ww. wykazie, których zaistnienie przyczyniło się do poprawy wizerunku Policji lub efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Policję. 


5. Szczegółowe zasady i kryteria stosowania wobec policjantów określonych czynników motywacyjnych

 Czynnik motywacyjny 

 Zasady i kryteria stosowania czynnika motywacyjnego 

 5.1 Nagroda pieniężna 
  
Ustala się dwie kategorie nagród pieniężnych:

 • nagrody I kategorii - powyżej 500 zł,
 • nagrody II kategorii - do 500 zł,

Nagrodę I kategorii przyznaje się w szczególności za czyn odwagi, tj. przy spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 4 lit. A i B. Nagrody pieniężne mogą być również przyznawane:

 • za poziom osiąganych wyników w służbie i stopień trudności realizowanych zadań, tj. dotyczy kryteriów wymienionych w pkt. 4 lit. C-O, 
 • laureatom i zwycięzcom turniejów i zawodów policyjnych.

Decyzja o wysokości nagrody pieniężnej uzależniona będzie od wagi zdarzeń, będących podstawą wyróżnienia.
 
 5.2 Nagroda rzeczowa
  
Mogą być przyznawane:

 • dla laureatów turniejów i zawodów policyjnych, rozgrywanych pod patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 • przy spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 4,
 • z tytułu 20-lecia i 30-lecia służby w Policji;
 • z tytułu osiągnięcia 30-letniej wysługi emerytalnej;
 • w związku z odejściem ze służby w Policji.

 5.3 Przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny
  
Może być zastosowane wyłącznie wobec policjantów wykazujących wzorową postawę etyczną i obywatelską, budującą zaufanie do Policji:

 • za dokonanie czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze i męstwie policjanta, w szczególności, gdy jego ofiarność i poświęcenie przyczyniły się bezpośrednio do ra­towania życia lub zdrowia ludzkiego (pkt. 4 lit. A),
 •  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie przydzielonych obowiązków służbo­wych, nie wcześniej niż 1 rok przed upływem terminu mianowania wynikającego z ustawy (pkt. 4 lit. C),

 5.4 Mianowanie na wyższe stanowisko służbowe
  
Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w przepisach,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych w okresie od ostatniego mianowania na stanowisko służbowe,
 • posiadania wiedzy i umiejętności wymaganych na planowanym do mianowania stanowisku służbowym,
 • wykazywania przez policjanta wzorowej postawy etycznej i obywatelskiej, budującej zaufanie do Policji, gdy mianowanie dotyczy stanowisk związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • w szczególności przy spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 4 lit. C, J, L oraz N .

 5.5 Podwyższenie dodatku służbowego bądź funkcyjnego
  
Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w pragmatyce służbowej,
 • wzorowego przebiegu służby,
 • szczególnych osiągnięć w służbie,
 • pozytywnej oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych,
 • wysokiego poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych i samokształcenia,
 • na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych (np. grupy zadaniowe (NGRMP, Grupy Realizacyjne), delegowania służbowe do innych jednostek, zaangażowanie w pododdziałach NPP),
 • w szczególności przy spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 4 lit. C, E, L , N oraz O

 5.6 Przyznanie odznak, odznaczeń, orderów i medali
  
Może nastąpić w szczególności za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i przejawianie inicjatywy w służbie, przy spełnieniu kryteriów wskazanych w załączniku nr 1, a także za działalność poza służbą
 
 5.7 Mianowanie na wyższy stopień policyjny

Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w przepisach,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych w okresie od ostatniego mianowania na stopień służbowy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenia,
 • nienagannego przebiegu służby w okresie od ostatniego mianowania.
tytul_szukaj
tytul_zegar
14:57:43
tytul_kalendarz
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz mijający 2020 rok?
Dobrze
Mogło być lepiej
Źle
Mogło być gorzej
dzielnik


ZW NSZZ P - Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19!