tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 30 59
Wczoraj 224 420
Ostat tydzień 1458 2787
Ostat. dwa tyg. 2913 5827
Ostat. miesiąc 6697 13569
Ostatni rok 128112 252439
Razem 1869148 4022804
Zasady - System Motywacyjny Wielkopolskiej Policji.

ZASADY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO WIELKOPOLSKIEJ POLICJI   


1. Wstęp

Zaangażowanie policjantów w realizację celów Policji zależy od ich możliwości i motywacji. Same możliwości (zdolności, inteligencja, umiejętności, wiedza) policjantów nie zawsze wystarczają, ale stanowią jednak potencjalny czynnik, który właściwie ukierunkowany przez przełożonych, wpływa na postępowanie funkcjonariuszy i rozbudza ich motywację do osiągnięcia sukcesu.

Aby prawidłowo wykorzystywać zaproponowany system motywacyjny, przełożony powinien najpierw dokonać oceny działania podległych policjantów, która umożliwi pełne zrozumienie motywów działania podwładnych, a w konsekwencji - skutecznie wykorzystać ich umiejętności. Należy mieć na uwadze, iż zarówno problemy natury osobistej oraz zawodowej przyczyniają się do spadku motywacji w pracy. Również niewłaściwie stosowany system motywacyjny staje się negatywną „motywacją”.Proponowany system promuje styl pracy Policji oparty na nagradzaniu za wyniki oraz wykazywaną na co dzień aktywność. Te czynniki powinny decydować o dalszych losach zawodowych policjantów. Funkcjonariusz Policji na każdym szczeblu kariery zawodowej musi mieć świadomość, że dalszy jego rozwój zależy wyłącznie od własnego zaangażowania, wiedzy i umiejętności. Awansowanie policjanta będzie wynikało również ze spełnienia przez nich kryteriów określonych w odrębnych przepisach.

Motywacja do pracy jest więc funkcją polegającą na przekonaniu policjantów, że ich zachowanie i związany z nią wysiłek w toku pełnienia służby prowadzą do efektywnego wykonania powierzonych im zadań służbowych, a osiągnięte wyniki zapewniają im uzyskanie „nagród - zachęt” mających dla nich pozytywną wartość.

Z badań i sondaży prowadzonych wśród policjantów wynika, że określone w pragmatyce służbowej nagrody - narzędzia zachęty, nie spełniają w sposób dostateczny funkcji motywujących, m.in. z uwagi na błędy popełniane przez przełożonych różnych szczebli w ich stosowaniu.

2. Ogólne zasady przyznawania nagród i wyróżnień


Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane wyłącznie policjantom, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w służbie, a także pełnią wzorowo i sumiennie służbę w określo­nej (przez właściwego przełożonego) perspektywie czasowej np. kwartału, posiadającym nieposzlakowaną opinię oraz przestrzegającym zasad etyki zawodowej. W sposób systematyczny, aktywny realizują zadania służbowe, wykazują dyspozycyjność, przejawiają inicjatywę, kreatywność i zaan­gażowanie oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe. Ich działania przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów przez jednostkę.

Nagrody i wyróżnienia mogą być także przyznawane funkcjonariuszom, którzy wprowadzają racjonalizatorskie pomysły i rozwiązania przynoszące oszczędności finansowe lub rzeczowe albo poprzez swoją innowacyjność i kreatywność przyczynili się do uzyskania konkretnego efektu w zakresie doskonalenia organizacji pracy.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane policjantom również za zaangażowanie w działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, a szczególne osiąg­nięcia sportowe, artystyczne, społeczne lub naukowe, które kreują społecznie oczekiwany wizerunek policjanta i Policji.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawanie na podstawie umotywowanego wniosku właś­ciwego przełożonego, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, wskazującym na konkretne osiągnięcia funkcjonariusza lub funkcjonariuszy Policji. 

Do nagród i wyróżnień nie należy przedstawiać policjantów:

 • nie spełniających kryteriów określonych w pragmatyce służbowej, 
 • skazanych wyrokiem sądu lub, w stosunku do których postępowanie karne zostało umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;
 • ukaranych karą dyscyplinarną przed jej zatarciem;
 • których długi czasookres nieobecności w służbie dezorganizuje pracę jednostki, wywołując negatywne skutki w zakresie ustawowych zadań realizowanych przez Policję,
 • nieprzestrzegających zasad etyki zawodowej policjantów.

Indywidualnej oceny kryteriów wyróżniania w każdym przypadku dokonuje właściwy przełożony.

Wyróżnienie zamieszcza się w rozkazie personalnym. Każdą przyznaną nagrodę bądź wyróżnienie należy podać do wiadomości policjantów macierzystej komórki organizacyjnej jednostki Policji. Informacja o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu za szczególne osiąg­nięcia podana będzie do wiado­mości wszystkich funkcjo­nariuszy Policji woj. wielkopolskiego. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podej­muje przełożony właściwy w sprawach osobowych.

 3. Katalog czynników motywacyjnych

Zasady opisane w niniejszym dokumencie odnoszą się do niżej wymienionych czynników motywacyjnych, stosowanych w Policji województwa wielkopolskiego:

3.1 Czynniki finansowe lub mające skutki finansowe:

a)nagroda pieniężna,
b)nagroda rzeczowa,
c)przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny,
d)mianowanie na wyższe stanowisko służbowe,
e)podwyższenie dodatku służbowego bądź funkcyjnego,
f)mianowanie na wyższy stopień policyjny.

3.2 Czynniki pozafinansowe:

a)pochwała, list gratulacyjny,
b)krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych,
c)przyznanie odznaki i odznaczenia resortowego,
d)przyznanie orderu i medalu,
e)zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

4. Podstawowe kryteria wyróżniania policjantów.

Podstawą zastosowania wobec policjantów określonych czynników zachęty jest zaistnienie przesłanek pozytywnych określonych w pkt. 2, jak również niżej określonych – podstawowych kryteriów wyróżniania:

A) czyny świadczące o wyjątkowej odwadze i męstwie policjanta; bezpośredni udział w akcji ratowania życia i zdrowia,

B) zatrzymanie sprawców zbrodni lub innych przestępstw, których zaistnienie spowodowało szeroki oddźwięk społeczny,

C) ponadprzeciętne osiągnięcia w służbie, wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie przydzielonych obowiązków i zadań służbowych,

D) służba w trudnych warunkach, wymagająca znacznego nakładu pracy, przekładająca się na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania jednostki Policji lub poprawę efektywności pracy tej jednostki ,

E) wykonywanie zadań nie ujętych w  Karcie opisu stanowiska pracy, w tym w czasie wolnym od służby, bezpośrednio służących realizacji priorytetowych zadań jednostki Policji,

F) zatrzymanie osoby/osób na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia, które w danym rejonie służbowym mają bezpośredni wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej,

G) zatrzymanie osoby poszukiwanej, będącej sprawcą przestępstw o znacznym ciężarze gatunkowym, H)rozpracowanie dużej grupy przestępczej,

I) uzyskanie potwierdzonej informacji operacyjnej dot. osób i mienia w związku z przestępstwem o dużym znaczeniu dla poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej,

J) podnoszenie kwalifikacji zawodowych połączone z uzyskaniem wyróżniających wyników,

K) wdrożenie lub aktywna realizacja działań przynoszących znaczne oszczędności finansowe i rzeczowe (np. oszczędności paliwa),

L) wdrożenie efektywnych przedsięwzięć lub rozwiązań w zakresie doskonalenia organizacji pracy, służących realizacji celów jednostki; innowacyjność i kreatywność na rzecz doskonalenia organizacji pracy,

M) szczególne zaangażowanie na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie; osiągnięcia w działalności społecznej, sportowej, artystycznej lub naukowej,

N) przyczynienie się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów założonych przez jednostkę,

O) sumienne i pełne zaangażowanie w wypełnianiu zadań nieetatowych kierowników komórek organizacyjnych (sekcji, zespołów); przypisanie dodatkowej odpowiedzialności i kompetencji.

Dopuszcza się zastosowanie innych kryteriów wyróżniania, nie ujętych w ww. wykazie, których zaistnienie przyczyniło się do poprawy wizerunku Policji lub efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Policję. 


5. Szczegółowe zasady i kryteria stosowania wobec policjantów określonych czynników motywacyjnych

 Czynnik motywacyjny 

 Zasady i kryteria stosowania czynnika motywacyjnego 

 5.1 Nagroda pieniężna 
  
Ustala się dwie kategorie nagród pieniężnych:

 • nagrody I kategorii - powyżej 500 zł,
 • nagrody II kategorii - do 500 zł,

Nagrodę I kategorii przyznaje się w szczególności za czyn odwagi, tj. przy spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 4 lit. A i B. Nagrody pieniężne mogą być również przyznawane:

 • za poziom osiąganych wyników w służbie i stopień trudności realizowanych zadań, tj. dotyczy kryteriów wymienionych w pkt. 4 lit. C-O, 
 • laureatom i zwycięzcom turniejów i zawodów policyjnych.

Decyzja o wysokości nagrody pieniężnej uzależniona będzie od wagi zdarzeń, będących podstawą wyróżnienia.
 
 5.2 Nagroda rzeczowa
  
Mogą być przyznawane:

 • dla laureatów turniejów i zawodów policyjnych, rozgrywanych pod patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 • przy spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 4,
 • z tytułu 20-lecia i 30-lecia służby w Policji;
 • z tytułu osiągnięcia 30-letniej wysługi emerytalnej;
 • w związku z odejściem ze służby w Policji.

 5.3 Przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny
  
Może być zastosowane wyłącznie wobec policjantów wykazujących wzorową postawę etyczną i obywatelską, budującą zaufanie do Policji:

 • za dokonanie czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze i męstwie policjanta, w szczególności, gdy jego ofiarność i poświęcenie przyczyniły się bezpośrednio do ra­towania życia lub zdrowia ludzkiego (pkt. 4 lit. A),
 •  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie przydzielonych obowiązków służbo­wych, nie wcześniej niż 1 rok przed upływem terminu mianowania wynikającego z ustawy (pkt. 4 lit. C),

 5.4 Mianowanie na wyższe stanowisko służbowe
  
Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w przepisach,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych w okresie od ostatniego mianowania na stanowisko służbowe,
 • posiadania wiedzy i umiejętności wymaganych na planowanym do mianowania stanowisku służbowym,
 • wykazywania przez policjanta wzorowej postawy etycznej i obywatelskiej, budującej zaufanie do Policji, gdy mianowanie dotyczy stanowisk związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • w szczególności przy spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 4 lit. C, J, L oraz N .

 5.5 Podwyższenie dodatku służbowego bądź funkcyjnego
  
Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w pragmatyce służbowej,
 • wzorowego przebiegu służby,
 • szczególnych osiągnięć w służbie,
 • pozytywnej oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych,
 • wysokiego poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych i samokształcenia,
 • na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych (np. grupy zadaniowe (NGRMP, Grupy Realizacyjne), delegowania służbowe do innych jednostek, zaangażowanie w pododdziałach NPP),
 • w szczególności przy spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 4 lit. C, E, L , N oraz O

 5.6 Przyznanie odznak, odznaczeń, orderów i medali
  
Może nastąpić w szczególności za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i przejawianie inicjatywy w służbie, przy spełnieniu kryteriów wskazanych w załączniku nr 1, a także za działalność poza służbą
 
 5.7 Mianowanie na wyższy stopień policyjny

Może być zastosowane w przypadku:

 • spełniania przez policjanta wymogów określonych w przepisach,
 • sumiennego i systematycznego wykonywania obowiązków służbowych w okresie od ostatniego mianowania na stopień służbowy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenia,
 • nienagannego przebiegu służby w okresie od ostatniego mianowania.

Przy mianowaniu na kolejne stopnie w korpusie oficerów i aspirantów, dodatkowymi kryteriami mianowania są:

 • samodzielność,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych,
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi - w przypadku zajmowania stanowisk kierowniczych,
 • wykazywanie wzorowej postawy etycznej i obywatelskiej, budującej zaufanie do Policji.

 5.8 Pochwała, list gratulacyjny
  
Mogą być przyznawane w szczególności w za:

 • spełnienie kryteriów określonych w pkt. 4,
 • uzyskanie bardzo dobrych wyników w trakcie szkolenia podstawowego,
 • jubileuszu z tytułu 20, 30-lecia służby, 50-lecia życia,
 • zakończenie pracy na stanowisku lub w komórce organizacyjnej, powołania na wyższe stanowisko służbowe,
 • z tytułu zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka  

 5.9 Krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych

  
Mogą być przyznawany w szczególności za:

 • uzyskanie wyróżniających wyników w służbie,
 • wykonanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe w czasie wolnym od służby,
 • uzyskanie bardzo dobrych wyników w trakcie szkoleń zawodowych ,
 • podjęcie interwencji w czasie wolnym od służby.

 5.10 Zgoda na dodatkowe zatrudnienie
  
Może być udzielana policjantom wykazującym się systematyczną, aktywną realizacją zadań służbowych, dyspozycyjnością, kreatywnością i zaan­gażowaniem oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dodatkowe zatrudnienie nie może zakłócać toku pełnionej służby i musi pozostawać w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. 
 
6. Postanowienia końcowe

1) Wniosek o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia - składany jest drogą służbową przez właściwego przełożonego lub przez inne uprawnione osoby w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

2) Wielkopolski  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu może powoływać stałe bądź doraźne komis­je ds. opiniowania przedkładanych wniosków o przyznanie nagród  wyróżnień, określając ich skład, zakres kompetencji oraz sposób działania.

3) Wręczenie przyznanej przez Wielkopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  nagrody bądź wyróżnienia, dokonywane jest przez niego lub wyznaczonego przełożonego i może nastąpić w uroczystej formie.

4) Stosowanie finansowych czynników zachęty uzależnione będzie od możliwości budżetowych wielkopolskiej  Policji.

źródło - KWP Poznań

tytul_szukaj
tytul_zegar
10:19:28
tytul_kalendarz
Czerwiec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy dotyka Was kryzys kadrowy w Policji?
Zdecydowanie tak
Nie
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - Do Ministra trafił dokument pn. "Pakiet dla Policji 2023" zawierający kilkanaście postulatów, które ZG NSZZ P zamierza załatwić w przeciągu najbliższych miesięcy!