tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 168 445
Wczoraj 396 888
Ostat tydzień 2564 5193
Ostat. dwa tyg. 5311 12217
Ostat. miesiąc 13191 29583
Ostatni rok 167667 337150
Razem 1501082 3303937
NIK - Marsz mundurowych ku nowoczesności

NIK- Marsz mundurowych ku nowoczesności

NIK o realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Wspieranie służb podległych MSWiA przez ustanawianie różnych programów, w tym programów modernizacji, jest działaniem doraźnym i nie gwarantuje ich stałego unowocześniania. Dzięki realizacji Programu modernizacji niwelowane są bowiem głównie braki sprzętowe wynikające z jego wyeksploatowania, a znaczna część środków przeznaczana jest na wzrost wynagrodzeń, co jak się okazuje nie zahamowało fali odejść funkcjonariuszy ze służby. Dlatego w opinii NIK, zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które uwzględniałoby z jednej strony możliwości finansowe budżetu państwa, a z drugiej potrzeby obywateli - tak jak np. finansuje się Siły  Zbrojne RP.

Pod koniec 2016 r. został ustanowiony Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (obecnie Służby Ochrony Państwa) czyli służb podległych MSWiA. Ustawowym celem Programu modernizacji jest poprawa skuteczności i sprawności działania formacji podległych MSWiA, stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych tych formacji.

Program modernizacji w części rzeczowej został przygotowany w latach 2015-2016, na podstawie analiz potrzeb sporządzonych przez poszczególne służby. W części dotyczącej wynagrodzeń został przygotowany samodzielnie przez MSWiA, które przyjęło kwotę 250 zł na etat, jako podstawę wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników.

W latach 2017-2020 przewidziano w Programie 9,2 mld zł na inwestycje, zakup sprzętu i wyposażenia osobistego oraz na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników. Przy czym5,5 mld zł to środki własne formacji, a 3,7 mld zł pochodzą z rezerwy celowej.Dla poszczególnych służb zaplanowano ww. okresie środki w wysokości:

  • Policja - 6 mld zł
  • Państwowa Straż Pożarna - 1,7 mld zł
  • Straż Graniczna - 1,3 mld zł
  • Służby Ochrony Państwa - 0,2 mld zł

NIK uznała za zasadne przeprowadzenie kontroli realizacji Programu modernizacji po upływie 1,5 roku od jego wdrożenia, tak aby było możliwe jego ewentualne skorygowanie i wyeliminowanie błędów przed jego zakończeniem.

Najważniejsze ustalenia kontroli

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na etapie przygotowywania projektu ustawy modernizacyjnej, nie wyegzekwował od komendantów podległych formacji przedstawienia mierników, które umożliwiłyby dokonanie oceny wpływu poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli oraz poprawę konkurencyjności uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników na rynku pracy.  W efekcie do uzasadnienia projektu ustawy włączono jedynie zaproponowane przez komendantów formacji typowe mierniki produktu, odnoszące się wyłącznie do ilościowego przyrostu składników rzeczowych majątku i sprawności systemów informatycznych, np. liczbę metrów kwadratowych planowanych do wybudowania lub wyremontowania powierzchni biurowych, bądź liczbę planowanych do zakupu pojazdów itp. Z powodu braku mierników odnoszących się do wpływu realizacji poszczególnych przedsięwzięć na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego, Minister SWiA nie ma możliwości dokonania oceny stopnia realizacji celów przyjętych w Programie modernizacji, tj. zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności działania poszczególnych formacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało Najwyższą Izbę  Kontroli, że od 2019 r. dokona, zgodnie z naszym wnioskiem pokontrolnym, zmian  wyżej wymienionych mierników. Informacja z realizacji Programu za 2019 r. oraz ocena stopnia realizacji celu Programu za ten rok, jak również za rok 2020, będzie dokonana z uwzględnieniem nowych mierników. Ponadto Ministerstwo zapowiedziało, że informacja końcowa z realizacji Programu w latach 2017-2020 również będzie przeprowadzona z uwzględnieniem nowych mierników, co oznacza, że będą  one miały zastosowanie także do lat 2017 i 2018.

W 2017 r. przewidziano w ustawie modernizacyjnej  wydatki w wysokości prawie 1 mld 390 mln zł (wykonano je w 99,7 proc.), a w roku następnym 1 mld 923 mln  (wykonano je w 90,6 proc.). Oznacza to, że formacje podległe MSWiA przeznaczyły na realizację Programu modernizacji w latach 2017-2018 łącznie prawie 3 mld 128 mln zł, z czego 63 proc. (1,96 mld zł) pochodziło ze środków własnych, a 37 proc. (1,16 mld zł) z rezerw celowych i z cz. 29 budżetu państwa.  

Realizacja finansowa Programu modernizacji w latach 2017-2018

Realizacja finansowa programu modernizacji w latach 2017-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

W latach 2017-2018 na poszczególne przedsięwzięcia objęte Programem wydatkowano następujące kwoty: na podwyżki dla funkcjonariuszy - 1 mld 30 mln zł (33 proc.), na inwestycje budowlane - prawie 848 mln zł (27 proc.), na sprzęt transportowy - 500 mln zł (16 proc.), na sprzęt informatyki i łączności - blisko 250 mln zł (8 proc.), na zwiększenie wynagrodzeń pracowników - blisko 222 mln zł (7,8 proc.), na wyposażenie funkcjonariuszy - 175 mln zł (5,6 proc.) i na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej - 103 mln zł (3,3 proc.).

 Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia objęte Programem modernizacji
w latach 2017-2018

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia objęte programem modernizacji w latach 2017-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

Jeśli chodzi o efekty rzeczowe we wszystkich służbach tołącznie tylko w 2017 r.:  wybudowano 121 nowych obiektów, wyremontowano bądź zmodernizowano 132 obiekty, zakupiono ponad 1400 nowych pojazdów oraz 40 nowych jednostek pływających. Zakupiono również: 395 paralizatorów,  350 karabinków, ponad 16 tys.  szt. strażackiego sprzętu ratowniczego, ponad 9 tys. komputerów przenośnych, ponad 4 tys. mobilnych policyjnych terminali, ponad 700 radiotelefonów, ponad 10 tys. kamizelek kuloodpornych, ponad 12 tys. kompletów ubrań ochronnych bądź specjalnych.

 Zakup sprzętu w 2017 r. w ramach Programu modernizacji

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia objęte programem modernizacji w latach 2017-2018

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia objęte programem modernizacji w latach 2017-2018 - sprzęt

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli.

Zakup dla Policji dwóch śmigłowców transportowych Black Hawk

16 stycznia 2018 r. Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji (ZLP) Głównego Sztabu Policji KGP przedstawił analizę rozwiązań taktyczno-technicznych i lotniczych, stosowanych w dostępnych na rynku śmigłowcach. Opracowana została ona w związku z zamiarem wyposażenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w śmigłowce umożliwiające realizację zadań kontrterrorystycznych. Podstawą wymagań była taktyka działań specjalnych określona w niejawnym zarządzeniu Komendanta Głównego Policji. Analizą objęto wszystkie 13 konstrukcji śmigłowców tej samej klasy, które są dostępne na rynku i pozostają w produkcji. W konkluzji stwierdzono, że jedynym modelem spełniającym wszystkie wymagania Policji jest śmigłowiec SIKORSKY S-70i Black Hawk, produkowany w PZL Mielec.

Wniosek o wszczęcie postępowania, w trybie z wolnej ręki, został zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji 10 kwietnia 2018 r., w związku z decyzją Ministra Finansów  o przeniesieniu z rezerwy celowej budżetu państwa 147 mln zł na zakup przedmiotowych śmigłowców. 30 maja 2018 r., po negocjacjach z PZL Mielec,  została podpisana i weszła w życie umowa na dostawę 2 nowych śmigłowców Sikorsky S-70i Black Hawk w różnych wersjach wyposażenia, wraz z usługą szkolenia załóg i wsparciem obsługi serwisowej eksploatacji o łącznej wartości 142,6 mln zł.

Zastępca Komendanta Głównego Policji powiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 2 śmigłowców dla Policji w trybie z wolnej ręki. Pomimo posiadanego uprawnienia, Prezes UZP nie wszczął kontroli doraźnej ani postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Firma AIRBUS 7 maja 2018 r. złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało odrzucone jako przedwczesne. 10 lipca 2018 r. firma AIRBUS wniosła kolejne odwołanie do KIO. 10 sierpnia 2018 r. KIO oddaliła odwołanie, stwierdzając, że jest ono bezzasadne. Firma Airbus nie zaskarżyła do Sądu Okręgowego postanowienia i wyroku KIO, co spowodowało ich uprawomocnienie. 

Śmigłowce miały zostać dostarczone Policji do 14 grudnia 2018 r. Faktycznie zostały komisyjnie odebrane i oblatane w dniach 22-28 listopada 2018 r. i 29 listopada 2018 roku zostały oficjalnie przejęte przez Zarząd Lotnictwa Policji KGP.

W ocenie NIK, realizacja Programu modernizacji nie zakłóciła realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i realizowanych w ramach budżetu podstawowego, a w wielu przypadkach wystąpiło pozytywne sprzężenie realizowanych przedsięwzięć. Z kolei w opinii szefów służb podległych MSWiA, realizacja Programu pozwoliła na sfinansowanie inwestycji i zakupów nowego sprzętu, co skutkowało odciążeniem budżetu podstawowego, a w konsekwencji dało możliwość skierowania większych nakładów na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie jednostek podległych. Wykorzystanie przez jednostki terenowe środków z Programu modernizacji miało także korzystny wpływ na infrastrukturę oraz warunki pracy i służby pracowników i funkcjonariuszy. Zakup nowoczesnych środków transportu przyczynił się do zmniejszenia wydatków na przeglądy, naprawy i obsługę techniczną pojazdów, jak też zużycie paliw, dzięki wycofaniu awaryjnych i zużytych samochodów patrolowych i terenowych. Wymiana sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej na nowszy, bardziej zaawansowany technologicznie, skutkowała obniżeniem kosztów serwisowania i remontów.

Realizacja zadań inwestycyjnych z Programu modernizacji nie spowodowała wzrostu potrzeb na wydatki remontowe. Na wykonane prace budowlane i zakupiony sprzęt jednostki posiadały gwarancje, w ramach których możliwe było usunięcie wad i usterek niezgodnych z umową. NIK zwraca jednak uwagę, że jeszcze w okresie realizacji Programu modernizacji, w latach 2019-2020, infrastruktura i sprzęt oddane do eksploatacji w latach 2017-2018 będą wymagały remontów i obsługi technicznej. Na to jednak w Programie modernizacji nie przewidziano już środków, a więc zadania te poszczególne służby będą musiały sfinansować ze swoich budżetów podstawowych.

tytul_szukaj
tytul_zegar
13:26:57
tytul_kalendarz
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy należy wprowadzić dodatek progresywny do uposażenia policjanta?
Zdecydowanie tak
Nie
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Senat RP - tzw. "superustawa" na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 sierpnia (wtorek)!