tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 8 12
Wczoraj 2002 3056
Ostat tydzień 3679 6094
Ostat. dwa tyg. 5727 11074
Ostat. miesiąc 10158 21243
Ostatni rok 120723 243657
Razem 1751560 3792454
Sprawozdanie ZSIP ZW NSZZ P - 2009!

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w zakresie zagadnień dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Służby) oraz Medycyny Pracy w 2009 roku.

I. Działalność kontrolna:

• Komenda Powiatowa Policji Turek,
• Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto,
• Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
• Komisariat Policji Poznań Jeżyce,
• Budowa siedziby KMP w Poznaniu przy ul. Szylinga,
• Komisariat Policji Poznań Grunwald,
• Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie,
• Komisariat Policji Poznań Targowy,
• Komisariat Policji Komorniki,
• Komenda Powiatowa Policji w Słupcy,
• Komisariat Policji Swarzędz,
• Komenda Powiatowa Policji Gniezno

II. Zastosowane środki prawne;

• Zalecenia z wpisem do zakładowej księgi zaleceń i uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy  -  17,
• Uwagi z wpisem do zakładowej księgi zaleceń i uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – 39,
• Doraźne zalecenia ustne – 1,
• Uwagi ustne – 15,

III. Udział w Komisjach:

• Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu (działająca zgodnie z Kodeksem Pracy, Dział X, Rozdział XI),
• Komisja Powypadkowa działająca w ramach czynności związanych z ustalaniem przyczyn i okoliczności z tytułu wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji,
• Komisja ds. oceny warunków wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
• Komisja ds. gospodarowania napojami i posiłkami profilaktycznymi,

IV. Opinie, stanowiska, porady, wystąpienia:

• Stanowisko Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego dotyczące ukazania się artykułów prasowych oraz sygnałów od policjantów w sprawie okoliczności związanych z nagłym zgonem podkom. Artura Fijałkowskiego, Kierownika Posterunku Policji w Przykonie - powiat turecki,
• Na podstawie analizy stanu Bezpieczeństwa i Higieny Służby w jednostkach organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego sporządzonej przez Wydział Kontroli KWP w Poznaniu opracowano stanowisko ZW NSZZ P woj. wielkopolskiego,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ze wskazaniem, że na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia terminowego i prawidłowego przeprowadzania badań profilaktycznych, a nierespektowanie obowiązujących zasad jest naruszeniem wymogów określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy             ( warunków służby),
• Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy o wsparcie inicjatywy w zakresie opracowania i wprowadzenia w trybie pilnym wytycznych do ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy dotyczących jej funkcjonowania w resorcie podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a tym samym w Policji,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, w którym zwrócono uwagę na potrzebę doinformowania policjantów wszystkich służb i szczebli w jednostkach Policji województwa wielkopolskiego w zakresie niezbędnej wiedzy  dotyczącej sposobu postępowania w przypadku zaistnienia wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji,
• W związku z nastaniem okresu wiosennego w roku 2009 wystąpiono z pismem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o potrzebie dokonania przeglądów w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego pod kątem potrzeb konserwacyjno – porządkowych,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie zagrożeń związanych z użytkowaniem obiektu przeznaczonego na potrzeby Policji w Kłodawie,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie wydania stosownych skierowań na przeprowadzenie badań profilaktycznych policjantom z Komisariatu Policji Poznań – Główny,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o uwzględnienie w programach szkolenia tematyki dotyczącej działań zapobiegawczych w ramach profilaktyki HIV, HB, HCV,
• Opracowano opinię Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji,
• Opracowano opinię Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie projektu „Założeń do projektu ustawy o orzecznictwie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”,
• Opracowano opinię Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia jednostki badawczo – rozwojowej – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
• Udzielano porad dotyczących działań w ramach profilaktyki zdrowotnej, rozkładu czasu służby, postępowań powypadkowych, urlopów dodatkowych z tytułu uciążliwych warunków służby oraz z tytułu wieku i czasu służby, sposobu noszenia umundurowania w okresie letnim, posiłków profilaktycznych i napojów, środków ochrony indywidualnej  na potrzeby służby itp.

Niezależnie od powyższego prowadzono rozmowy indywidualne oraz telefoniczne z poszczególnymi przedstawicielami Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów w kraju o tematyce związanej z funkcjonowaniem Społecznej Inspekcji Pracy w Policji (dot. Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Lubuskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Stołecznego, Podlaskiego, Lubelskiego,  Pomorskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Kujawsko – Pomorskiego, Szkolnych oraz Forum ZZ).

W poruszanej tematyce przewijała się problematyka związana z funkcjonowaniem SIP, aktów prawnych, z których należy korzystać przy ocenie warunków służby, pracy, relacje Związek Zawodowy – SIP a strona służbowa, pojmowanie  zapisów ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o Społecznej Inspekcji Pracy, Ustawy o Policji (art.67), ustawy o Związkach Zawodowych, Statutu NSZZ Policjantów, metodyka pracy Społecznych Inspektorów Pracy, sposób powoływania Społecznych Inspektorów Pracy, regulaminy wyborów SIP, formułowanie zaleceń i uwag, prowadzenie Zakładowej Księgi Zaleceń i Uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, plany pracy ZSIP, sprawozdania kwartalne i roczne, sposób odbywania szkoleń przez społecznych inspektorów pracy, wskazywanie na sposób współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami upoważnionymi  do kontroli warunków służby, pracy w Policji.

W poruszanej problematyce omawiano również kwestie odnoszące się do wypadków w służbie, choroby zawodowe, narażenia zawodowe, ergonomia na stanowiskach pracy, uciążliwości w służbie i warunki szkodliwe, profilaktyczna ochrona zdrowia, medycyna pracy, szkolenia BHP (zwłaszcza ich brak), ocena stanu wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz rola NSZZ P w zakresie wpływu na tworzenie korzystnych warunków służby.

V. Inne:

• Stała współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
• Stała współpraca z etatową służbą ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej KWP w Poznaniu,
• Stała współpraca z Sekcją Psychologów KWP w Poznaniu,
• Udział w szkoleniu zorganizowanym dla społecznych inspektorów pracy w ośrodku szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu,
• Stała współpraca z Inspekcją Sanitarną MSW i A oraz Państwową Strażą Pożarną,
• Kierowanie interwencji do Komendanta Głównego Policji w zakresie zagadnień BHP wchodzących w zakres zainteresowania Policji na potrzeby służby,
• Udzielanie wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych w zakresie warunków służby, pracy,
• Opracowywanie artykułów o tematyce odnoszącej się do warunków służby policjantów oraz funkcjonowania SIP celem zamieszczenia  w Związkowym Przeglądzie Policyjnym,
• Udzielanie pomocy policjantom dotkniętym  skutkami sytuacji traumatycznych zaistniałych w związku z pełnieniem służby w Policji,
• Odbywanie spotkań z policjantami w sprawach dotyczących niewłaściwych relacji międzyludzkich ( przełożony – podwładny ),
• Realizowanie zadań na rzecz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przewidzianych dla Konsultanta ds. BHP i Medycyny Pracy.

VI. Wnioski:

Na podstawie  realizowanych działań na rzecz poprawy warunków służby należy stwierdzić, że sytuacja w kontrolowanych jednostkach jest niezadowalająca i wymaga szeregu przedsięwzięć zmierzających do ich poprawy.

 Zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy pomiędzy Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu z dnia 15 marca 2005 roku wzajemne relacje wymagają stałych kontaktów w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań, które będą z korzyścią oddziaływały na rzecz interesu służby. 

Należy zauważyć, że pomimo działań podejmowanych przez Związek Zawodowy w dalszym ciągu nie zabezpiecza się pełnych potrzeb finansowych na medycynę pracy i na poprawę warunków panujących w jednostkach Policji  oraz nie realizuje się wymaganych szkoleń z zakresu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

Przedstawiając powyższe należy stwierdzić, że dalszej poprawy wymagają warunki w obiektach służbowych, stan dróg wewnętrznych, dojazdowych, pomieszczeniach (służbowych, sanitarnych, socjalnych, gospodarczych, magazynowych, garażach), wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, komputerowy, ochronny, środki transportu, relacje międzyludzkie oraz szkolenie.

 

                                                                /-/ asp. sztab. Lucjan DUTKIEWICZ

 

Wykonano 4 egz.
1. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu,
2. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu,
3. Zarząd Główny NSZZ Policjantów,
4. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

Do wiadomości: ZT  NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego 

 

tytul_szukaj
tytul_zegar
02:44:55
tytul_kalendarz
Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz Polski Ład?
Dobrze
Źle
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił rozporządzenia dotyczące umundurowania policjantów oraz równoważnika pieniężnego w zamian za nie.