tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 109 266
Ostat tydzień 1595 3800
Ostat. dwa tyg. 3284 7470
Ostat. miesiąc 7608 18467
Ostatni rok 114961 238380
Razem 1911756 4122117
Interpelacja poselska w sprawie wydarzeń w Gnieźnie

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 5056

w sprawie sytuacji w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2009 r. (sygn. SPS-024-5056/09) przekazującego zapytanie posła na Sejm RP pana Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie sytuacji w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

W celu wyjaśnienia sytuacji w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie komendant wojewódzki polecił przeprowadzić kontrolę doraźną, którą w trybie natychmiastowym podjął zespół funkcjonariuszy z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Obecne trwa sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuję, że w dniu 1 października 2009 r. komendant wojewódzki Policji w Poznaniu oddelegował komendanta powiatowego Policji w Gnieźnie do wykonywania innych zadań.

Ponadto informuję, że Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie pismem z dnia 7 października 2009 r. zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez komendanta powiatowego Policji w Gnieźnie przestępstwa znęcania psychicznego, określonego w art. 207 § 1 i § 3 Kodeksu karnego.

Odnosząc się do poruszanej w wystąpieniu kwestii warunków pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, uprzejmie informuję, że obecnie stan kadrowy w tej komendzie wynosi 230 policjantów i 42 pracowników cywilnych. Budynki, w których znajduje się KPP w Gnieźnie, zlokalizowane są w dwóch kompleksach. Pierwszy z nich przy ul. Jana Pawła II nr 2 (pow. użytkowa 2812 m2, kubatura 10369 m3, rok budowy 1925) oddzielony jest drogą miejską od drugiego kompleksu, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza nr 12 (pow. użytkowa 1420 m2, kubatura 3976 m3, rok budowy 1950).

W ostatnich latach w obu kompleksach budynków KPP prowadzone były prace remontowe w ramach posiadanych środków budżetowych oraz uzyskanych darowizn od władz samorządowych. W latach 2005-2009 wykonano kapitalny remont dachu budynku głównego z adaptacją strychu na szatnie, przebudowano izbę dyżurną, wydzielając funkcję recepcyjną i tym samym tworząc funkcjonalne miejsce całodobowej służby, zmodernizowano pomieszczenia dla osób zatrzymanych, pokój okazań z lustrem fenickim, ˝pokojem niebieskim˝, a także sanitariat i część pokoi biurowych, wymieniając najbardziej zużytą stolarkę oraz wykładziny podłogowe. Wartość wykonanych robót remontowych wyniosła ogółem 190 tys. zł, w tym 120 tys. zł pochodziło od władz samorządowych.

Stan komputeryzacji gnieźnieńskiej jednostki nie odbiega od średniej wojewódzkiej, a sprawność techniczna jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wydziału Informatyki i Łączności KWP. Wyposażenie większości pomieszczeń biurowych w meble i sprzęt kwaterunkowy wymaga wymiany.

Odnosząc się do kwestii zaległości finansowych wobec funkcjonariuszy KPP w Gnieźnie, informuję, że nadal występują zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń i innych należności przysługujących policjantom.

Każdorazowo w sytuacji zwiększenia planu finansowego KWP w Poznaniu oraz dodatkowych zasileń, zaległości w wypłacie świadczeń regulowane są zgodnie z ustaleniami dokonywanymi przez komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu z Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

 Na dzień dzisiejszy zobowiązania w stosunku do funkcjonariuszy KPP w Gnieźnie wynoszą 348 065,80 zł. Z informacji uzyskanych z KWP w Poznaniu wynika, że zaległości w stosunku do funkcjonariuszy KPP w Gnieźnie nie odbiegają od zaległości w stosunku do funkcjonariuszy pozostałych jednostek Policji woj. wielkopolskiego. Terminowe zaspokojenie wszystkich roszczeń finansowych policjantów nie jest jednak możliwe w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych kraju i Policji. Niemniej jednak podkreślić należy, że Komenda Główna Policji czyniła i nadal będzie czynić starania, aby w możliwie najwyższym stopniu zabezpieczyć i uruchamiać środki na wypłatę świadczeń. Dowodem powyższego jest uzyskanie dodatkowych środków w wysokości 30 mln zł przyznanych decyzją ministra finansów z dnia 6 października br. w ramach rezerwy celowej. W ramach tej rezerwy dla KWP Poznań (rozdział 75405) została przydzielona kwota 1 925 500 zł (wyliczona proporcjonalnie na podstawie stanu zatrudnienia na koniec III kwartału 2009 r.).

 Ponadto komendant główny Policji wystąpił z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uruchomienie dodatkowych środków finansowych w wysokości 163 mln zł, celem całkowitej spłaty zobowiązań wobec policjantów w bieżącym roku. Priorytetem kierownictwa Policji jest, aby na koniec 2009 r. wszystkie świadczenia przysługujące w tym roku policjantom były im wypłacone w pełnej wysokości. Minister spraw wewnętrznych i administracji ponawia starania w Ministerstwie Finansów, aby uzyskać środki finansowe na ten cel.

Odnosząc się do pytania dotyczącego modernizacji i rozbudowy pomieszczeń KPP w Gnieźnie, informuję, że w celu poprawy funkcjonalności przedzielonych drogą obiektów oraz uproszczenia logistyki działań służb policyjnych i obsługi interesantów Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu opracował koncepcję dobudowy na działce przy ul. Jana Pawła II nowego skrzydła o pow. zabudowy 450 m2 (pow. użytkowej ca 2000 m2) wraz z niezbędną infrastrukturą i przeniesienie do niego służb użytkujących obecnie obiekt przy ul. Sienkiewicza 12. Zwolniony budynek wraz z garażami i działką zamierza przejąć Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, partycypując w kosztach rozbudowy kompleksu budynków przy ul. Jana Pawła II. W tym celu Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu opracował koncepcję architektoniczną rozbudowy i 8 grudnia 2008 r. wystąpił o opinię konserwatorską do miejskiego konserwatora zabytków w Gnieźnie.

W dniu 10 kwietnia 2009 r. zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu wystąpił także o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy i modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie na działce przy ul. Jana Pawła II nr 2. Należy zaznaczyć, że wskazana decyzja nie została jeszcze wydana. W dniu 4 listopada 2009 r. Urząd Miejski w Gnieźnie przesłał projekt przedmiotowej decyzji wraz z informacją o skierowaniu jej do konsultacji z uprawnionymi podmiotami. W przypadku braku zastrzeżeń decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni. Zgodnie z postanowieniami projektu decyzji Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu przystąpi do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz programu inwestycji. Dalsze działania uzależnione są od ostatecznego kształtu przedmiotowej decyzji, zatwierdzenia przez KGP programu inwestycji i zapewnienia finansowania w ramach ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009˝. Z posiadanych informacji wynika, że Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu będzie wnioskował o wprowadzenie inwestycji do planu finansowania na lata 2010-2012.

Należy zaznaczyć, że materiały planistyczne, wynikające z aktualnego etapu planowania budżetu państwa na 2010 r., nie uwzględniają limitów na wydatki majątkowe Policji z przeznaczeniem na budownictwo służbowe Policji. Natomiast środki finansowe pochodzące z ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009˝ w 2010 r. przeznaczone będą na zadania kontynuowane, których limit w 2009 r. został zmniejszony i przesunięty na przyszły rok.

Dlatego też przedstawiając powyższe, informuję jednocześnie, że ujęcie przedmiotowego zadania w planie inwestycyjnym Policji i rozpoczęcie jego realizacji uzależnione będzie od zabezpieczenia limitów inwestycyjnych na całość zamierzenia przy uzyskaniu zapewnienia wsparcia finansowego od lokalnych władz samorządowych.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Adam Rapacki

   Warszawa, dnia 19 listopada 2009 r.

tytul_szukaj
tytul_zegar
00:00:50
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz wstępne wyniki wyborów?
Źle
Dobrze
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.