tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 9 26
Wczoraj 170 547
Ostat tydzień 1856 4819
Ostat. dwa tyg. 3597 9110
Ostat. miesiąc 7738 19231
Ostatni rok 114160 237364
Razem 1913980 4127911
Porozumienie podwyżki i nagrody
Stosownie do dyspozycji Komendanta Głównego Policji – Pana Konrada Kornatowskiego, w dniu 7 marca 2007 roku, do komendantów wojewódzkich Policji i komendantów szkół Policji oraz dyrektorów biur Komendy Głównej Policji zostało przesłane, podpisane 6 marca 2007 roku, porozumienie kończące spór zbiorowy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów w sprawie uzgodnienia zasad podwyżki uposażenia policjantów w 2007 roku oraz wydany w tej sprawie komunikat, z poleceniem zapoznania z ich treścią podległych policjantów.
 
 
Warszawa, dnia 6 marca 2007 r. 
 
 
KOMUNIKAT
 
W dniu 6 marca 2007 roku Komendant Główny Policji – Konrad Kornatowski i Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Antoni Duda podpisali porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty przez NSZZ Policjantów w dniu 30 stycznia 2007 roku w sprawie uzgodnienia warunków i zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na uposażenia dla policjantów w roku 2007 wynikających ze wzrostu mnożnika wielokrotności kwoty bazowej z 2.03 do 2.18 stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Uzgodniono, że tekst porozumienia i komunikatu zostanie upubliczniony przez umieszczenie na stronach internetowych Komendy Głównej Policji i NSZZ Policjantów.

Podczas spotkania uzgodniono ponadto, że:

1) zostaną podjęte prace nad:
- przygotowaniem systemu monitorowania przez Komendę Główną Policji realizacji wzrostu indywidualnego mnożnika kwoty bazowej (awansu poziomego) na podstawie przepisów rozporządzenia płacowego.
- wyliczeniem i określeniem średniorocznej płacy dla wszystkich województw i szkół Policji;
2) NSZZ Policjantów otrzyma informację o przebiegu prac związanych z przygotowaniem założeń do projektu ustawy o Policji i rozporządzeń dotyczących świadczeń dla policjantów (pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak i remont lokalu, równoważnika w zamian za umundurowanie). Przedstawiciele NSZZ Policjantów zostaną włączeni do prac nad projektami tych aktów prawnych.

NSZZ Policjantów oczekuje od Komendanta Głównego Policji inicjatywy w zakresie ustawowego uregulowania zasad rekompensaty finansowej za pracę w godzinach nadliczbowych podobnie jak w rozwiązaniach przyjętych dla Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Pełnomocnik
Komendanta Głównego Policji
do kontaktów ze związkami zawodowymi
 
mł.insp. Jan GAŁADYK
   
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Antoni DUDA

 
POROZUMIENIE
 
zawarte w Warszawie dnia 6 marca 2007 roku pomiędzy:
 
 
 
Komendą Główną Policji zwaną w dalszej części „Pracodawcą”,
reprezentowaną przez:
 
Komendanta Głównego Policji – Konrada Kornatowskiego,
 
a
 
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, zwanym w dalszej części „NSZZ Policjantów”
reprezentowanym przez:
 
Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – Antoniego Dudę,
 
w celu zakończenia sporu zbiorowego wszczętego przez NSZZ Policjantów 30 stycznia 2007 roku w związku z żądaniem podjęcia rozmów i uzgodnienia z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów warunków i zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na uposażenia dla policjantów w roku 2007 wynikających ze wzrostu mnożnika wielokrotności kwoty bazowej z 2,03 – 2,18 stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.
 
Strony porozumienia postanawiają:
 
§ 1
 
1. Porozumienie zostaje zawarte w trybie art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.)
2. Strony zawierają niniejsze porozumienie w oparciu o uzgodnienia i deklaracje złożone w trakcie II tury rokowań przeprowadzonej w dniu 6 marca 2007 roku.
 
§ 2
 
Przedmiotem Porozumienia jest: ustalenie warunków i zasad podziału środków na wzrost uposażeń policjantów w 2007 roku oraz dalszej współpracy stron w zakresie kształtowania płac policjantów.
 
§ 3


1. Warunki otrzymywania uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia policjantów określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez NSZZ Policjantów.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z deklaracją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określi, że mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta, zostanie od dnia 1 stycznia 2007 roku zwiększony o 0,08 kwoty bazowej.
3. Pracodawca zapewnia, że zwiększenie o którym mowa w ust. 2, będzie obejmować wszystkich policjantów i nie będzie wpływać na możliwość uzyskania podwyżki w ramach tzw. awansu poziomego.
4. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na stały wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych policjantów od 1 stycznia 2007 roku.
5. Środki na podwyżkę uposażeń zostaną wypłacone niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
§ 4
 
1. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, środki o których mowa w § 3 ust. 4, zostaną przyznane policjantom przez przełożonych właściwych w sprawach osobowych w uzgodnieniu zasad rozdziału z zakładowymi organizacjami związkowymi NSZZ Policjantów.
2. Pracodawca w terminie do 15 maja 2007 roku przedstawi NSZZ Policjantów rozliczenie z rozdysponowania środków finansowych na realizację podwyżki uposażenia policjantów w 2007 roku.
 
§ 5
 
1. W terminie do 15 maja 2007 r. Pracodawca przedstawi informację o wykorzystaniu środków finansowych z niepełnego zatrudnienia policjantów oraz propozycję ich przeznaczenia.
2.     Pracodawca uwzględni współudział przedstawicieli NSZZ Policjantów w pracach nad wzmocnieniem motywacyjnego systemu płac policjantów w ramach realizacji ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.
 
§ 6
 
1. Strony oświadczają zgodnie, że niniejsze porozumienie kończy spór zbiorowy pomiędzy NSZZ Policjantów a Pracodawcą, wszczęty 30 stycznia 2007 roku.
2. Strony przygotują wspólny komunikat, w którym poinformują policjantów o zawarciu niniejszego porozumienia i innych wspólnych ustaleniach.
3. Teksty porozumienia i komunikatu zostaną opublikowane na stronach internetowych KGP (www.policja.pl) i NSZZ Policjantów (www.nszzp.pl) oraz przekazane przełożonym właściwym w sprawach osobowych z zobowiązaniem zapoznania z nimi wszystkich policjantów.


Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów              Komendant Główny Policji

      Antoni Duda                                              Konrad Kornatowski

Tekst rozporządzenia "płacowego"

(źródło: Komenda Główna Policji)
tytul_szukaj
tytul_zegar
08:00:18
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy rząd dotrzyma słowa i do policjantom podwyżki w wysokości 20%?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.