tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 42 90
Wczoraj 171 480
Ostat tydzień 1519 3739
Ostat. dwa tyg. 2935 6894
Ostat. miesiąc 6204 14776
Ostatni rok 93957 237019
Razem 1967251 4268264
Porozumienie podwyżki i nagrody
Stosownie do dyspozycji Komendanta Głównego Policji – Pana Konrada Kornatowskiego, w dniu 7 marca 2007 roku, do komendantów wojewódzkich Policji i komendantów szkół Policji oraz dyrektorów biur Komendy Głównej Policji zostało przesłane, podpisane 6 marca 2007 roku, porozumienie kończące spór zbiorowy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów w sprawie uzgodnienia zasad podwyżki uposażenia policjantów w 2007 roku oraz wydany w tej sprawie komunikat, z poleceniem zapoznania z ich treścią podległych policjantów.
 
 
Warszawa, dnia 6 marca 2007 r. 
 
 
KOMUNIKAT
 
W dniu 6 marca 2007 roku Komendant Główny Policji – Konrad Kornatowski i Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Antoni Duda podpisali porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty przez NSZZ Policjantów w dniu 30 stycznia 2007 roku w sprawie uzgodnienia warunków i zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na uposażenia dla policjantów w roku 2007 wynikających ze wzrostu mnożnika wielokrotności kwoty bazowej z 2.03 do 2.18 stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Uzgodniono, że tekst porozumienia i komunikatu zostanie upubliczniony przez umieszczenie na stronach internetowych Komendy Głównej Policji i NSZZ Policjantów.

Podczas spotkania uzgodniono ponadto, że:

1) zostaną podjęte prace nad:
- przygotowaniem systemu monitorowania przez Komendę Główną Policji realizacji wzrostu indywidualnego mnożnika kwoty bazowej (awansu poziomego) na podstawie przepisów rozporządzenia płacowego.
- wyliczeniem i określeniem średniorocznej płacy dla wszystkich województw i szkół Policji;
2) NSZZ Policjantów otrzyma informację o przebiegu prac związanych z przygotowaniem założeń do projektu ustawy o Policji i rozporządzeń dotyczących świadczeń dla policjantów (pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak i remont lokalu, równoważnika w zamian za umundurowanie). Przedstawiciele NSZZ Policjantów zostaną włączeni do prac nad projektami tych aktów prawnych.

NSZZ Policjantów oczekuje od Komendanta Głównego Policji inicjatywy w zakresie ustawowego uregulowania zasad rekompensaty finansowej za pracę w godzinach nadliczbowych podobnie jak w rozwiązaniach przyjętych dla Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Pełnomocnik
Komendanta Głównego Policji
do kontaktów ze związkami zawodowymi
 
mł.insp. Jan GAŁADYK
   
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Antoni DUDA

 
POROZUMIENIE
 
zawarte w Warszawie dnia 6 marca 2007 roku pomiędzy:
 
 
 
Komendą Główną Policji zwaną w dalszej części „Pracodawcą”,
reprezentowaną przez:
 
Komendanta Głównego Policji – Konrada Kornatowskiego,
 
a
 
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, zwanym w dalszej części „NSZZ Policjantów”
reprezentowanym przez:
 
Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – Antoniego Dudę,
 
w celu zakończenia sporu zbiorowego wszczętego przez NSZZ Policjantów 30 stycznia 2007 roku w związku z żądaniem podjęcia rozmów i uzgodnienia z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów warunków i zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na uposażenia dla policjantów w roku 2007 wynikających ze wzrostu mnożnika wielokrotności kwoty bazowej z 2,03 – 2,18 stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.
 
Strony porozumienia postanawiają:
 
§ 1
 
1. Porozumienie zostaje zawarte w trybie art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.)
2. Strony zawierają niniejsze porozumienie w oparciu o uzgodnienia i deklaracje złożone w trakcie II tury rokowań przeprowadzonej w dniu 6 marca 2007 roku.
 
§ 2
 
Przedmiotem Porozumienia jest: ustalenie warunków i zasad podziału środków na wzrost uposażeń policjantów w 2007 roku oraz dalszej współpracy stron w zakresie kształtowania płac policjantów.
 
§ 3


1. Warunki otrzymywania uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia policjantów określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez NSZZ Policjantów.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z deklaracją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określi, że mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta, zostanie od dnia 1 stycznia 2007 roku zwiększony o 0,08 kwoty bazowej.
3. Pracodawca zapewnia, że zwiększenie o którym mowa w ust. 2, będzie obejmować wszystkich policjantów i nie będzie wpływać na możliwość uzyskania podwyżki w ramach tzw. awansu poziomego.
4. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na stały wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych policjantów od 1 stycznia 2007 roku.
5. Środki na podwyżkę uposażeń zostaną wypłacone niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
§ 4
 
1. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, środki o których mowa w § 3 ust. 4, zostaną przyznane policjantom przez przełożonych właściwych w sprawach osobowych w uzgodnieniu zasad rozdziału z zakładowymi organizacjami związkowymi NSZZ Policjantów.
2. Pracodawca w terminie do 15 maja 2007 roku przedstawi NSZZ Policjantów rozliczenie z rozdysponowania środków finansowych na realizację podwyżki uposażenia policjantów w 2007 roku.
 
§ 5
 
1. W terminie do 15 maja 2007 r. Pracodawca przedstawi informację o wykorzystaniu środków finansowych z niepełnego zatrudnienia policjantów oraz propozycję ich przeznaczenia.
2.     Pracodawca uwzględni współudział przedstawicieli NSZZ Policjantów w pracach nad wzmocnieniem motywacyjnego systemu płac policjantów w ramach realizacji ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.
 
§ 6
 
1. Strony oświadczają zgodnie, że niniejsze porozumienie kończy spór zbiorowy pomiędzy NSZZ Policjantów a Pracodawcą, wszczęty 30 stycznia 2007 roku.
2. Strony przygotują wspólny komunikat, w którym poinformują policjantów o zawarciu niniejszego porozumienia i innych wspólnych ustaleniach.
3. Teksty porozumienia i komunikatu zostaną opublikowane na stronach internetowych KGP (www.policja.pl) i NSZZ Policjantów (www.nszzp.pl) oraz przekazane przełożonym właściwym w sprawach osobowych z zobowiązaniem zapoznania z nimi wszystkich policjantów.


Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów              Komendant Główny Policji

      Antoni Duda                                              Konrad Kornatowski

Tekst rozporządzenia "płacowego"

(źródło: Komenda Główna Policji)
tytul_szukaj
tytul_zegar
16:00:09
tytul_kalendarz
Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!