tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 65 138
Wczoraj 391 821
Ostat tydzień 2344 4813
Ostat. dwa tyg. 4979 9809
Ostat. miesiąc 10128 19801
Ostatni rok 112637 231949
Razem 1796427 3882935
Wybory - projekt MSWiA

Na wybory (lewą?) marsz..

Minister spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt zarządzenia w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych.

 

Stanowi on, że komendanci, dowódcy i szefowie poinformują, w sposób przyjęty w danej służbie, odpowiednio, policjantów, funkcjonariuszy i ratowników o możliwości dopisania ich do spisu wyborców, w terminie umożliwiającym im wniesienie pisemnego wniosku 0 dopisanie do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę. Będą także mieli obowiązek udzielić informacji o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin 1 siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych. Muszą również umożliwić podwładnym m.in. złożenie w urzędzie gminy pisemnego wniosku o dopisanie się do spisu wyborców.

Projekt
z dnia 27 maja 2011 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia ………..…. 2011 r.


w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych
Na podstawie art. 30 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134), zwanym dalej „Kodeksem wyborczym” zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa sposób realizacji przez komendantów oddziałów obrony cywilnej i dowódców jednostek Policji oraz przełożonych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej obowiązków w zakresie zapewnienia, odpowiednio, ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, zwanym dalej „ratownikami”, policjantom z jednostek skoszarowanych, zwanym dalej „policjantami”, a także pełniącym służbę w systemie skoszarowanym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, możliwości wykonania uprawnień:
1) dopisywania się do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę;
2) wykonywania funkcji członka obwodowej komisji wyborczej i męża zaufania
- zwanych dalej „uprawnieniami wyborczymi”.
§ 2.1. Komendant - rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, kierownicy ośrodków szkolenia Policji, dowódcy oddziałów (samodzielnych pododdziałów) prewencji Policji oraz dowódcy samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, zwani dalej „dowódcami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im policjantom realizację uprawnień wyborczych.
2. Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniony przez niego szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu, zwani dalej „szefami”, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.
3. Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.
4. Komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych.
5. Komendanci oddziałów obrony cywilnej, zwani dalej „komendantami”, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im ratownikom realizację uprawnień wyborczych.
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1604).
§ 3. Komendanci, dowódcy i szefowie poinformują, w sposób przyjęty w danej służbie, odpowiednio, policjantów, funkcjonariuszy i ratowników o możliwości dopisania ich do spisu wyborców, w terminie umożliwiającym im wniesienie pisemnego wniosku o dopisanie do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę, a także o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin i siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych.
§ 4. 1. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnią podległym im policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom możliwość:
1) złożenia w urzędzie gminy pisemnego wniosku o dopisanie się do spisu wyborców;
2) osobistego sprawdzenia prawidłowości danych zamieszczonych w spisach wyborców;
3) złożenia pisemnej lub ustnej reklamacji, w przypadku takiej konieczności.
2. Zapewnienie możliwości realizacji uprawnień wyborczych, o których mowa w ust. 1, następuje przez odpowiednią organizację czasu wykonywania obowiązków służbowych przez podległych policjantów, funkcjonariuszy i ratowników lub poprzez udzielenie im w niezbędnym wymiarze czasu zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie złożonego przez nich raportu (wniosku).
§ 5. 1. Policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom wykonującym funkcje członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania komendanci, dowódcy i szefowie udzielą zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na czas realizacji przez nich obowiązków wynikających z Kodeksu wyborczego.
2. Zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych, w przypadku o którym mowa w ust. 1, udziela się na podstawie pisemnego wniosku przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej albo pełnomocnika wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011r.
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Uzasadnienie
Projekt zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych, stanowi wykonanie delegacji ustawowej, określonej art. 30 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobowiązany do uregulowania sposobu realizacji obowiązków komendantów oddziałów obrony cywilnej, dowódców jednostek policyjnych oraz przełożonych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie zapewnienia ratownikom, policjantom oraz funkcjonariuszom, pełniącym lub odbywającym służbę w systemie skoszarowanym – możliwości dopisywania ich do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę oraz możliwości wykonywania funkcji członka obwodowej komisji wyborczej i męża zaufania
Obecnie, kwestie te regulowane są zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych (M.P. Nr 22, poz. 333) – wydanym na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 1360, z późn. zm.) oraz zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych (M.P. Nr 55, poz. 758) – wydanym na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467, z późn. zm.).
Z uwagi na podobieństwo brzmienia delegacji ustawowych, określonych w art. 21 ust. 4 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 32 ust. 4 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zarówno pod względem zakresu spraw przekazanych do uregulowania, jak i wytycznych dotyczących treści aktów prawnych – do upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30§ 5 ustawy – Kodeks wyborczy, proponowany projekt zarządzenia w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania. Należy wskazać, że również w ocenie podmiotów objętych
niniejszą regulacją, aktualne przepisy zapewniają realizację uprawnień wyborczych. W związku z powyższym projekt zarządzenia uwzględnia, w szczególności uregulowania zawarte w art. 28§1, art. 30 § 1-3, art. 36 § 1, art. 37 § 1 oraz art. 154 ustawy – Kodeks wyborczy.
Do najistotniejszych różnic pomiędzy obecnym a proponowanym stanem prawnym, należy:

- dostosowanie nazw jednostek organizacyjnych Policji oraz ich kierowników do zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2007r. Nr 18, poz. 135, z póxn, zm.), w tym uwzględnienie w §2 ust. 1 projektu zarządzenia, dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji;
- doprecyzowanie w §4 ust. 2 projektu, że ubieganie się o uzyskanie zwolnienia od zajęć służbowych, celem realizacji uprawnień wyborczych wskazanych w tym przepisie, będzie odbywać się na podstawie raportu lub wniosku,
- określenie ram czasowych, w których komendanci, dowódcy oraz przełożeni będą informować o możliwości dopisania się do spisu wyborców.
Termin wejścia w życie zarządzenia, został dostosowany do daty wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134), tj. 1 sierpnia 2011r.
Zakres spraw regulowanych niniejszym zarządzeniem nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Źródło: mswia.gov.pl

tytul_szukaj
tytul_zegar
09:41:55
tytul_kalendarz
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy należy podjąć akcję protestacyjną?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
dzielnik


ZW NSZZ P - Komisja KWP ds. FP PZU w dniu 24 listopada przyznała pomoc finansową w postaci refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji na kwotę 127 tysięcy złotych!