tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 42 90
Wczoraj 218 560
Ostat tydzień 1566 3819
Ostat. dwa tyg. 2982 6974
Ostat. miesiąc 6251 14856
Ostatni rok 94004 237099
Razem 1967298 4268344
Opiniowanie policjantów - projekt zmiany rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  )

z dnia ……………..……. 2008 r.

w sprawie opiniowania służbowego policjantów.


Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.  ))  zarządza się, co następuje:

§ 1. Opiniowanie służbowe policjanta, zwanego dalej "opiniowanym", ma w szczególności:
1)    ustalać przydatność na zajmowanym stanowisku służbowym oraz przydatność do służby;
2)    motywować do sprawnego wykonywania zadań i czynności służbowych;
3)    wyłaniać kandydatów do mianowania lub powołania na wyższe stanowisko służbowe oraz na wyższy stopień policyjny;
4)    wyznaczać kierunki rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.
§ 2. Przełożonymi właściwymi do wydania opinii, zwanymi dalej "wydającymi opinię", są:
1)    Komendant Główny Policji w stosunku do:
a)    komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
b)    Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej,
c)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
d)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
2)    kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 1 lit. c), w stosunku do podległych policjantów;
3)    komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w stosunku do:
a)    komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
b)    kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
d)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
4)    kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 3 lit. b) i c), w stosunku do podległych policjantów;
5)    komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do:
a)    komendanta komisariatu Policji,
b)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
c)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
6)    komendant komisariatu Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), w stosunku do podległych policjantów;
7)    Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej w stosunku do:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
8)    kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 7 lit. a), w stosunku do podległych policjantów;
9)    właściwy przełożony w miejscu delegowania lub pełnienia obowiązków służbowych, za okres, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
§ 3. 1. Opiniowanie służbowe, zwane dalej „opiniowaniem”, przeprowadza się:
1)    nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w służbie kandydackiej, przygotowawczej i kontraktowej;
2)    nie później niż na 30 dni przed mianowaniem na stałe, jeżeli od ostatniej opinii służbowej minęło co najmniej 3 miesiące;
3)    nie rzadziej niż raz na 24 miesiące w służbie stałej.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia przyjęcia do służby lub ostatniego opiniowania.
3. Opiniowanie przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
1)    przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Policji albo mianowania na stanowisko służbowe w innej komórce organizacyjnej związanego ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli od ostatniej opinii minęło co najmniej 6 miesięcy;
2)    delegowania do czasowego pełnienia służby lub powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku związanego ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli czas tego delegowania lub pełnienia obowiązków wyniesie co najmniej 6 miesięcy.
4. Termin opiniowania policjanta może ulec przesunięciu o okres:
1)    zawieszenia w czynnościach służbowych;
2)    odbywania szkolenia zawodowego;
3)    urlopu macierzyńskiego;
4)    urlopu wychowawczego;
5)    urlopu bezpłatnego;
6)    choroby;
7)    oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą;
8)    delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.
5. Termin opiniowania policjanta ulega przesunięciu o okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
§ 4. 1. Przy opiniowaniu bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1)    realizację zadań i czynności, w tym:
a)    jakość realizacji zadań,
b)    samodzielność realizacji zadań,
c)    terminowość realizacji zadań,
d)    planowanie i organizowanie pracy;
2)    kompetencje ogólne, w tym:
a)    rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,
b)    umiejętność współpracy,
c)    kulturę osobistą,
d)    dyspozycyjność;
3)    kompetencje kierownicze, w tym:
a)    dbałość o relacje międzyludzkie,
b)    radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
c)    kreatywność.
2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod uwagę przy opiniowaniu policjanta zajmującego stanowisko kierownicze.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1, ocenia się według opisowej skali ocen. Kryteria i ich definicje oraz opisową skalę ocen określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Wzór formularza opinii służbowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Wydający opinię sporządza ją samodzielnie lub przy pomocy przełożonych opiniowanego.
2. Wydający opinię lub upoważniony przez niego przełożony przed sporządzeniem opinii przeprowadza z opiniowanym rozmowę, podczas której omawia z nim:
1)    główne obowiązki wykonywane przez opiniowanego w okresie podlegającym ocenie oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem spełniania przez opiniowanego kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1;
2)    trudności napotykane przez opiniowanego w trakcie realizacji zadań;
3)    kierunki dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.
3. Przed sporządzeniem opinii opiniowany dokonuje samooceny.
4. Sporządzenie opinii następuje nie później niż w ciągu 14 dni od rozmowy, o której mowa w ust. 2.
5. Wydający opinię lub upoważniony przez niego przełożony zapoznaje opiniowanego z opinią w ciągu 14 dni od jej sporządzenia podczas rozmowy poświęconej tej sprawie.
6. Opinię sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz włącza się do akt osobowych, a drugi doręcza się opiniowanemu podczas rozmowy, o której mowa w ust. 5. Fakt otrzymania opinii opiniowany potwierdza własnoręcznym podpisem. W razie odmowy złożenia podpisu, przełożony, który zapoznaje policjanta z opinią, sporządza na tę okoliczność adnotację.
§ 6.1. Opiniowany może wnieść odwołanie od opinii, za pośrednictwem wydającego opinię, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.
2. Właściwymi do rozpatrzenia odwołania są:
1)    Komendant Główny Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
c)    Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanta szkoły policyjnej;
2)    komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c)    komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
3)    komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    komendanta komisariatu Policji;
4)    Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendant szkoły policyjnej w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej.
3. Od opinii wydanej przez Komendanta Głównego Policji w stosunku do policjantów, o których mowa w § 2 pkt 1, odwołanie nie przysługuje.
4. Opiniowany, o którym mowa w § 2 pkt 1, może zwrócić się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od opinii.
§ 7.1. Wydający opinię może uwzględnić odwołanie w całości i wydać nową opinię. Odwołanie, które uzna za nieuzasadnione, przesyła w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przełożonemu właściwemu do rozpatrzenia odwołania, wraz z opinią i pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska w sprawie, a także całością materiałów będących podstawą wydania opinii.
2. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania wraz z materiałami, o których mowa w ust. 1, powołuje komisję do zbadania zaskarżonej opinii. W skład komisji nie może wchodzić przełożony, który wydał lub uczestniczył przy wydawaniu zaskarżonej opinii.
3. Na wniosek opiniowanego zawarty w odwołaniu od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o wpływie odwołania zarząd związku zawodowego policjantów działający w jednostce organizacyjnej, w której opiniowany pełni służbę. Zarząd związku zawodowego policjantów może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 2.
4. Komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie, zakończone wnioskiem o uwzględnienie odwołania lub utrzymanie w mocy zaskarżonej opinii wraz z jego uzasadnieniem.
5. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji:
1)    utrzymuje w mocy zaskarżoną opinię albo
2)    uchyla zaskarżoną opinię i poleca wydanie nowej opinii, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy jej wydawaniu.
6. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania jest obowiązany podjąć decyzję, o której mowa w ust. 5, w terminie 60 dni od dnia otrzymania odwołania wraz z materiałami, o których mowa w ust. 1.
7. Opinia, o której mowa w ust. 5 pkt 1, jako ostateczna podlega włączeniu do akt osobowych policjanta.
§ 8.1. Do spraw z zakresu odwołań od opinii, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Oceny okresowe sporządzone od ostatniej opinii do dnia wejścia w życie rozporządzenia uwzględnia się przy opiniowaniu.
§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 890 oraz z 2004 r., Nr 20, poz.187).
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:


Uzasadnienie

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), określa wzór formularza opinii służbowej, szczegółowe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy, uwzględniając przesłanki opiniowania i jego częstotliwości, kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu, właściwość przełożonych w zakresie wydawania opinii, tryb zapoznawania funkcjonariuszy z opinią służbową oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii.

Opracowanie projektu nowego rozporządzenia wynika z analizy i doświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych Policji i dyrektorów biur Komendy Głównej Policji z kilkuletniego okresu stosowania dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890 – ze zm.), analizy obowiązujących mechanizmów i procedur, kryteriów i skali ich oceny w kontekście funkcji opiniowania w procesie zarządzania kadrami dokonanej przez zespół powołany decyzją nr 914 z dnia 11 grudnia 2007 r. przez Komendanta Głównego Policji do opracowania propozycji zmian w zakresie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji.

Głównymi wyznacznikami zmian regulacji dotyczącej opiniowania służbowego policjantów była potrzeba doskonalenia funkcjonujących rozwiązań poprzez podniesienie poziomu obiektywizmu procesu opiniowania, jego uproszczenia i uczytelnienia oraz zwiększenia roli opinii służbowej, jako podstawowego narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Projektowane zmiany dotyczą sfery proceduralnej, merytorycznej i metodologicznej opiniowania.

W sferze proceduralnej przepisy projektowanego rozporządzenia uwzględniają m. in.:

1.Wprowadzenie nowych terminów opiniowania policjantów. Wprowadzenie procedury opiniowania policjantów w służbie kandydackiej i kontraktowej.

2.Rezygnację z niektórych dodatkowych terminów opiniowania, co pozwoli na wyeliminowanie ponawiana procedury opiniowania, np. w przypadkach dotyczących występowania z wnioskami o mianowanie na wyższy stopień lub stanowisko służbowe. Wydanie opinii w dodatkowych terminach będzie obligatoryjne jedynie w wypadku delegowania, powierzenia obowiązków na okres powyżej 6 miesięcy oraz przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Policji albo zmiany komórki organizacyjnej, związanej ze zmianą przełożonego właściwego do wydania opinii. Jest to podyktowane koniecznością zachowania obiektywizmu opinii służbowej i zapobieganiu sytuacjom, w których nowy przełożony policjanta musiałby wypełnić obowiązek opiniowania nie mając dostatecznej wiedzy o jego pracy i postawie/zachowaniu w służbie.

3. Rezygnację ze stosowania ocen okresowych. Rezygnacja z obowiązku przeprowadzania oceny okresowej bezpośrednio wpłynęła na skrócenie częstotliwości opiniowania służbowego.

4.Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia z opiniowanym rozmowy przed przystąpieniem do sporządzania opinii, podczas której omawiane będą główne obowiązki opiniowanego, trudności napotykane przy realizacji zadań oraz kierunki rozwoju i ewentualne potrzeby szkoleniowe. Fakt przeprowadzenia rozmowy będzie dokumentowany w formularzu opinii służbowej (załącznik nr 2).

5.Dokonanie formalnej samooceny przez opiniowanego przed sporządzeniem opinii przez przełożonego.

6.Rezygnację z części opisowej opinii, z uwagi na zastosowanie parametrów oceny, które mają zapewnić wysoki poziom jej obiektywizmu. Należy zaznaczyć, że obowiązek pisemnego uzasadnienia opinii będzie występował jedynie w wypadku wniesienia przez opiniowanego odwołania od opinii służbowej.

7.    Modyfikację procedury odwoławczej, polegającą między innymi na przedłużeniu terminu na powołanie komisji do rozpatrzenia odwołania z 7 do 14 dni oraz na przedłużeniu terminu na podjęcie decyzji przez przełożonego właściwego do rozpatrzenia odwołania z 30 do 60 dni. Zaznaczyć należy, że przesłankami zmian w procedurze odwoławczej są doświadczenia podmiotów wydających opinię służbową oraz komórek kadrowych, które uzasadniają wydłużenie ww. terminów, z uwagi na często pojawiające się problemy z ich dochowaniem, szczególnie w sytuacjach wymagających zebrania szerszej dokumentacji uzasadniającej opinię służbową.

W zakresie merytorycznym i metodologicznym opiniowania wprowadzono zmiany mające na celu zmniejszenie subiektywizmu przy formułowaniu opinii, poprzez zmniejszenie listy kryteriów, ich uczytelnienie i rozszerzenie skali ocen. Zmiany polegają m. in. na:
1. Wyodrębnieniu trzech obszarów kryteriów objętych procesem opiniowania.
2. Określeniu kryteriów zadaniowych i behawioralnych i zmniejszeniu ich liczby w przypadku stanowisk wykonawczych z 12 do 8, natomiast w odniesieniu stanowisk kierowniczych z 4 do
3.Wprowadzeniu 6-cio stopniowej, opisowej skali ocen przy każdym z kryteriów; ze względów metodologicznych szersza, opisowa skala ocen (dotychczas obowiązuje 3- stopniowa niezdefiniowana skala) umożliwi uzyskanie bardziej obiektywnego wyniku oceny.
Przy opiniowaniu będą brane pod uwagę następujące kryteria (szczegółowy opis kryteriów i skali ocen stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia):

-    realizacja zadań i czynności, na który składają się kryteria związane z oceną jakości, samodzielności i terminowości realizacji zadań oraz planowania i organizowania pracy;
-    kompetencje ogólne, na które składają się: rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji, umiejętność współpracy, kultura osobista i dyspozycyjność,
-    kompetencje kierownicze oceniane poprzez dbałość o relacje międzyludzkie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz kreatywność.
Ocena dokonywana będzie zarówno przez przełożonego, jak i opiniowanego. Wprowadzony do opinii służbowej element samooceny umożliwia pełniejszą ocenę dokonań policjanta oraz zwiększa obiektywizm w ocenie jego dorobku zawodowego i zachowania w służbie.

Wprowadzenie nowych zasad opiniowania powinno odbyć się z odpowiednim okresem vacatio legis, umożliwiającym przygotowanie kadry kierowniczej, uprawnionej do wydawania opinii i uczestniczącej w procesie opiniowania, do prawidłowego stosowania przepisów przedmiotowego rozporządzenia.

Z tego względu wejście w życie rozporządzenia przewidziano po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

    Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych w budżecie Państwa.
tytul_szukaj
tytul_zegar
20:00:05
tytul_kalendarz
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!