tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 8 12
Wczoraj 2002 3056
Ostat tydzień 3679 6094
Ostat. dwa tyg. 5727 11074
Ostat. miesiąc 10158 21243
Ostatni rok 120723 243657
Razem 1751560 3792454
Opiniowanie policjantów - projekt zmiany rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  )

z dnia ……………..……. 2008 r.

w sprawie opiniowania służbowego policjantów.


Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.  ))  zarządza się, co następuje:

§ 1. Opiniowanie służbowe policjanta, zwanego dalej "opiniowanym", ma w szczególności:
1)    ustalać przydatność na zajmowanym stanowisku służbowym oraz przydatność do służby;
2)    motywować do sprawnego wykonywania zadań i czynności służbowych;
3)    wyłaniać kandydatów do mianowania lub powołania na wyższe stanowisko służbowe oraz na wyższy stopień policyjny;
4)    wyznaczać kierunki rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.
§ 2. Przełożonymi właściwymi do wydania opinii, zwanymi dalej "wydającymi opinię", są:
1)    Komendant Główny Policji w stosunku do:
a)    komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
b)    Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej,
c)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
d)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
2)    kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 1 lit. c), w stosunku do podległych policjantów;
3)    komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w stosunku do:
a)    komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
b)    kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
d)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
4)    kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 3 lit. b) i c), w stosunku do podległych policjantów;
5)    komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do:
a)    komendanta komisariatu Policji,
b)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
c)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
6)    komendant komisariatu Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), w stosunku do podległych policjantów;
7)    Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej w stosunku do:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    policjanta na stanowisku bezpośrednio podległym lub pozostającego w dyspozycji;
8)    kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 7 lit. a), w stosunku do podległych policjantów;
9)    właściwy przełożony w miejscu delegowania lub pełnienia obowiązków służbowych, za okres, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
§ 3. 1. Opiniowanie służbowe, zwane dalej „opiniowaniem”, przeprowadza się:
1)    nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w służbie kandydackiej, przygotowawczej i kontraktowej;
2)    nie później niż na 30 dni przed mianowaniem na stałe, jeżeli od ostatniej opinii służbowej minęło co najmniej 3 miesiące;
3)    nie rzadziej niż raz na 24 miesiące w służbie stałej.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia przyjęcia do służby lub ostatniego opiniowania.
3. Opiniowanie przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
1)    przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Policji albo mianowania na stanowisko służbowe w innej komórce organizacyjnej związanego ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli od ostatniej opinii minęło co najmniej 6 miesięcy;
2)    delegowania do czasowego pełnienia służby lub powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku związanego ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli czas tego delegowania lub pełnienia obowiązków wyniesie co najmniej 6 miesięcy.
4. Termin opiniowania policjanta może ulec przesunięciu o okres:
1)    zawieszenia w czynnościach służbowych;
2)    odbywania szkolenia zawodowego;
3)    urlopu macierzyńskiego;
4)    urlopu wychowawczego;
5)    urlopu bezpłatnego;
6)    choroby;
7)    oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą;
8)    delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.
5. Termin opiniowania policjanta ulega przesunięciu o okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
§ 4. 1. Przy opiniowaniu bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1)    realizację zadań i czynności, w tym:
a)    jakość realizacji zadań,
b)    samodzielność realizacji zadań,
c)    terminowość realizacji zadań,
d)    planowanie i organizowanie pracy;
2)    kompetencje ogólne, w tym:
a)    rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,
b)    umiejętność współpracy,
c)    kulturę osobistą,
d)    dyspozycyjność;
3)    kompetencje kierownicze, w tym:
a)    dbałość o relacje międzyludzkie,
b)    radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
c)    kreatywność.
2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod uwagę przy opiniowaniu policjanta zajmującego stanowisko kierownicze.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1, ocenia się według opisowej skali ocen. Kryteria i ich definicje oraz opisową skalę ocen określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Wzór formularza opinii służbowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Wydający opinię sporządza ją samodzielnie lub przy pomocy przełożonych opiniowanego.
2. Wydający opinię lub upoważniony przez niego przełożony przed sporządzeniem opinii przeprowadza z opiniowanym rozmowę, podczas której omawia z nim:
1)    główne obowiązki wykonywane przez opiniowanego w okresie podlegającym ocenie oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem spełniania przez opiniowanego kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1;
2)    trudności napotykane przez opiniowanego w trakcie realizacji zadań;
3)    kierunki dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.
3. Przed sporządzeniem opinii opiniowany dokonuje samooceny.
4. Sporządzenie opinii następuje nie później niż w ciągu 14 dni od rozmowy, o której mowa w ust. 2.
5. Wydający opinię lub upoważniony przez niego przełożony zapoznaje opiniowanego z opinią w ciągu 14 dni od jej sporządzenia podczas rozmowy poświęconej tej sprawie.
6. Opinię sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz włącza się do akt osobowych, a drugi doręcza się opiniowanemu podczas rozmowy, o której mowa w ust. 5. Fakt otrzymania opinii opiniowany potwierdza własnoręcznym podpisem. W razie odmowy złożenia podpisu, przełożony, który zapoznaje policjanta z opinią, sporządza na tę okoliczność adnotację.
§ 6.1. Opiniowany może wnieść odwołanie od opinii, za pośrednictwem wydającego opinię, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.
2. Właściwymi do rozpatrzenia odwołania są:
1)    Komendant Główny Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
c)    Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanta szkoły policyjnej;
2)    komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c)    komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
3)    komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
a)    kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej,
b)    komendanta komisariatu Policji;
4)    Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendant szkoły policyjnej w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej.
3. Od opinii wydanej przez Komendanta Głównego Policji w stosunku do policjantów, o których mowa w § 2 pkt 1, odwołanie nie przysługuje.
4. Opiniowany, o którym mowa w § 2 pkt 1, może zwrócić się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od opinii.
§ 7.1. Wydający opinię może uwzględnić odwołanie w całości i wydać nową opinię. Odwołanie, które uzna za nieuzasadnione, przesyła w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przełożonemu właściwemu do rozpatrzenia odwołania, wraz z opinią i pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska w sprawie, a także całością materiałów będących podstawą wydania opinii.
2. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania wraz z materiałami, o których mowa w ust. 1, powołuje komisję do zbadania zaskarżonej opinii. W skład komisji nie może wchodzić przełożony, który wydał lub uczestniczył przy wydawaniu zaskarżonej opinii.
3. Na wniosek opiniowanego zawarty w odwołaniu od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o wpływie odwołania zarząd związku zawodowego policjantów działający w jednostce organizacyjnej, w której opiniowany pełni służbę. Zarząd związku zawodowego policjantów może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 2.
4. Komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie, zakończone wnioskiem o uwzględnienie odwołania lub utrzymanie w mocy zaskarżonej opinii wraz z jego uzasadnieniem.
5. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji:
1)    utrzymuje w mocy zaskarżoną opinię albo
2)    uchyla zaskarżoną opinię i poleca wydanie nowej opinii, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy jej wydawaniu.
6. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania jest obowiązany podjąć decyzję, o której mowa w ust. 5, w terminie 60 dni od dnia otrzymania odwołania wraz z materiałami, o których mowa w ust. 1.
7. Opinia, o której mowa w ust. 5 pkt 1, jako ostateczna podlega włączeniu do akt osobowych policjanta.
§ 8.1. Do spraw z zakresu odwołań od opinii, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Oceny okresowe sporządzone od ostatniej opinii do dnia wejścia w życie rozporządzenia uwzględnia się przy opiniowaniu.
§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 890 oraz z 2004 r., Nr 20, poz.187).
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:


Uzasadnienie

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), określa wzór formularza opinii służbowej, szczegółowe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy, uwzględniając przesłanki opiniowania i jego częstotliwości, kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu, właściwość przełożonych w zakresie wydawania opinii, tryb zapoznawania funkcjonariuszy z opinią służbową oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii.

Opracowanie projektu nowego rozporządzenia wynika z analizy i doświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych Policji i dyrektorów biur Komendy Głównej Policji z kilkuletniego okresu stosowania dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890 – ze zm.), analizy obowiązujących mechanizmów i procedur, kryteriów i skali ich oceny w kontekście funkcji opiniowania w procesie zarządzania kadrami dokonanej przez zespół powołany decyzją nr 914 z dnia 11 grudnia 2007 r. przez Komendanta Głównego Policji do opracowania propozycji zmian w zakresie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji.

Głównymi wyznacznikami zmian regulacji dotyczącej opiniowania służbowego policjantów była potrzeba doskonalenia funkcjonujących rozwiązań poprzez podniesienie poziomu obiektywizmu procesu opiniowania, jego uproszczenia i uczytelnienia oraz zwiększenia roli opinii służbowej, jako podstawowego narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Projektowane zmiany dotyczą sfery proceduralnej, merytorycznej i metodologicznej opiniowania.

W sferze proceduralnej przepisy projektowanego rozporządzenia uwzględniają m. in.:

1.Wprowadzenie nowych terminów opiniowania policjantów. Wprowadzenie procedury opiniowania policjantów w służbie kandydackiej i kontraktowej.

2.Rezygnację z niektórych dodatkowych terminów opiniowania, co pozwoli na wyeliminowanie ponawiana procedury opiniowania, np. w przypadkach dotyczących występowania z wnioskami o mianowanie na wyższy stopień lub stanowisko służbowe. Wydanie opinii w dodatkowych terminach będzie obligatoryjne jedynie w wypadku delegowania, powierzenia obowiązków na okres powyżej 6 miesięcy oraz przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Policji albo zmiany komórki organizacyjnej, związanej ze zmianą przełożonego właściwego do wydania opinii. Jest to podyktowane koniecznością zachowania obiektywizmu opinii służbowej i zapobieganiu sytuacjom, w których nowy przełożony policjanta musiałby wypełnić obowiązek opiniowania nie mając dostatecznej wiedzy o jego pracy i postawie/zachowaniu w służbie.

3. Rezygnację ze stosowania ocen okresowych. Rezygnacja z obowiązku przeprowadzania oceny okresowej bezpośrednio wpłynęła na skrócenie częstotliwości opiniowania służbowego.

4.Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia z opiniowanym rozmowy przed przystąpieniem do sporządzania opinii, podczas której omawiane będą główne obowiązki opiniowanego, trudności napotykane przy realizacji zadań oraz kierunki rozwoju i ewentualne potrzeby szkoleniowe. Fakt przeprowadzenia rozmowy będzie dokumentowany w formularzu opinii służbowej (załącznik nr 2).

5.Dokonanie formalnej samooceny przez opiniowanego przed sporządzeniem opinii przez przełożonego.

6.Rezygnację z części opisowej opinii, z uwagi na zastosowanie parametrów oceny, które mają zapewnić wysoki poziom jej obiektywizmu. Należy zaznaczyć, że obowiązek pisemnego uzasadnienia opinii będzie występował jedynie w wypadku wniesienia przez opiniowanego odwołania od opinii służbowej.

7.    Modyfikację procedury odwoławczej, polegającą między innymi na przedłużeniu terminu na powołanie komisji do rozpatrzenia odwołania z 7 do 14 dni oraz na przedłużeniu terminu na podjęcie decyzji przez przełożonego właściwego do rozpatrzenia odwołania z 30 do 60 dni. Zaznaczyć należy, że przesłankami zmian w procedurze odwoławczej są doświadczenia podmiotów wydających opinię służbową oraz komórek kadrowych, które uzasadniają wydłużenie ww. terminów, z uwagi na często pojawiające się problemy z ich dochowaniem, szczególnie w sytuacjach wymagających zebrania szerszej dokumentacji uzasadniającej opinię służbową.

W zakresie merytorycznym i metodologicznym opiniowania wprowadzono zmiany mające na celu zmniejszenie subiektywizmu przy formułowaniu opinii, poprzez zmniejszenie listy kryteriów, ich uczytelnienie i rozszerzenie skali ocen. Zmiany polegają m. in. na:
1. Wyodrębnieniu trzech obszarów kryteriów objętych procesem opiniowania.
2. Określeniu kryteriów zadaniowych i behawioralnych i zmniejszeniu ich liczby w przypadku stanowisk wykonawczych z 12 do 8, natomiast w odniesieniu stanowisk kierowniczych z 4 do
3.Wprowadzeniu 6-cio stopniowej, opisowej skali ocen przy każdym z kryteriów; ze względów metodologicznych szersza, opisowa skala ocen (dotychczas obowiązuje 3- stopniowa niezdefiniowana skala) umożliwi uzyskanie bardziej obiektywnego wyniku oceny.
Przy opiniowaniu będą brane pod uwagę następujące kryteria (szczegółowy opis kryteriów i skali ocen stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia):

-    realizacja zadań i czynności, na który składają się kryteria związane z oceną jakości, samodzielności i terminowości realizacji zadań oraz planowania i organizowania pracy;
-    kompetencje ogólne, na które składają się: rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji, umiejętność współpracy, kultura osobista i dyspozycyjność,
-    kompetencje kierownicze oceniane poprzez dbałość o relacje międzyludzkie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz kreatywność.
Ocena dokonywana będzie zarówno przez przełożonego, jak i opiniowanego. Wprowadzony do opinii służbowej element samooceny umożliwia pełniejszą ocenę dokonań policjanta oraz zwiększa obiektywizm w ocenie jego dorobku zawodowego i zachowania w służbie.

Wprowadzenie nowych zasad opiniowania powinno odbyć się z odpowiednim okresem vacatio legis, umożliwiającym przygotowanie kadry kierowniczej, uprawnionej do wydawania opinii i uczestniczącej w procesie opiniowania, do prawidłowego stosowania przepisów przedmiotowego rozporządzenia.

Z tego względu wejście w życie rozporządzenia przewidziano po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

    Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych w budżecie Państwa.
tytul_szukaj
tytul_zegar
02:16:55
tytul_kalendarz
Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz Polski Ład?
Dobrze
Źle
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił rozporządzenia dotyczące umundurowania policjantów oraz równoważnika pieniężnego w zamian za nie.