tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 76 146
Ostat tydzień 1570 4001
Ostat. dwa tyg. 3140 7383
Ostat. miesiąc 8098 20219
Ostatni rok 94721 232933
Razem 1953486 4234510
Ustawa o Policji - stanowisko rządowe
Rząd o nowelizacji ustawy o policji

niedziela, 12 czerwca 2011 15:54 j.p 

Stanowisko Rządu z dnia 10 czerwca 2011 r. wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 4262)

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 4262) przewiduje dokonanie zmian w art. 25 ww. ustawy. Propozycja nowelizacji przedmiotowego przepisu związana jest z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 marca 2010 r. do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił kwestionowanemu przepisowi przede wszystkim niespełnienie konstytucyjnego warunku szczegółowości pod względem treściowym oraz brak wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, albowiem zarówno art. 25 ust. 3, jak i inne przepisy ustawy „nie wskazują kierunków rozwiązań, jakie powinien w akcie wykonawczym przyjąć Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, regulując w sposób szczegółowy zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby”, co skutkuje tym, że minister – jako organ upoważniony do wydania rozporządzenia – „dysponuje dużą dozą dowolności w regulowaniu zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego”, gdyż „nie jest (…) skrępowany kierunkami i wskazówkami wyznaczonymi mu przez ustawodawcę”. Pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji, albowiem „w przypadku, gdy przekazywana do uregulowania w rozporządzeniu materia dotyczy sytuacji prawnej obywateli, wytyczne zawarte w ustawie muszą być bardziej szczegółowe”, co dotyczy art. 25 ust. 3 ustawy, gdyż materia wynikająca z treści zawartego w tym przepisie upoważnienia ustawowego pozostaje w ścisłym związku z konstytucyjnym prawem dostępu do służby publicznej (prawo to zagwarantowane jest w art. 60 Konstytucji RP).
Podzielając stanowisko zaprezentowane we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, należy tym samym pozytywnie odnieść się do propozycji ujętych w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, a zmierzających do ustawowego uregulowania problematyki postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, zgodnie z obowiązującymi wzorcami konstytucyjnymi.
W dniu 8 czerwca 2011 r. odbyło się I czytanie projektu zmiany ustawy o Policji, do którego Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przedłożyła sprawozdanie ujęte w druku nr 4289. Przedkładane stanowisko Rządu odnosić się będzie zatem do zmian w nim ujętych.
Zaproponowana zmiana art. 25 ustawy o Policji dotyczy warunków, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o służbę w Policji oraz postępowania kwalifikacyjnego, w toku którego dochodzi do weryfikacji tych warunków. W projekcie zaproponowano, aby w art. 25 ust. 1 dotychczasowy wymóg niekaralności zastąpić brakiem skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wzorem regulacji zawartych w innych ustawach pragmatycznych. Ponadto uzupełniono przepis o wymóg rękojmi zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. W projekcie określono również etapy postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagane dokumenty, które obowiązany jest przedłożyć kandydat oraz rodzaje testów i innych czynności, którym powinien się on poddać. W art. 25 ust. 5 nowelizowanej ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia normującego szczegółowy zakres informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Policji oraz sposób podawania ich do wiadomości, szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Rozporządzenie określałoby również wzór kwestionariusza osobowego, zakres tematyczny testu wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego, jak również skalę ocen poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wytyczne do treści wymienionego aktu wykonawczego określono w ust. 6 art. 25, które obejmują powszechność dostępu do informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Policji, zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach i wymagań związanych z tymi stanowiskami, konieczność oceny przydatności kandydata do służby, etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób jego zakończenia.
W projekcie załączonym do sprawozdania sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2011 r. najważniejsze zmiany to:
1) rezygnacja z dotychczasowego art. 25 ust. 2 ustawy o Policji – regulującego przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego;
2) zwolnienie z przeprowadzania testów sprawności fizycznej kandydatów, posiadających specjalistyczne umiejętności i szczególne kwalifikacje przydatne do pełnienia służby w Policji (art. 25 ust. 3 ustawy o Policji).
Rada Ministrów popiera inicjatywę dokonania zmian oraz jej główne założenia, jednakże w stosunku do zaproponowanej treści dostrzega potrzebę modyfikacji projektu w zakresie 1. Rozszerzenia regulacji w zakresie etapów postępowania kwalifikacyjnego o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Powyższe ma na celu skorelowanie etapów postępowania ze wskazanym w ustępie 1 art. 25 wymogiem rękojmi zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
2. Wskazania (w art. 25 ust. 3 projektu) trybów uproszczonych postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a posiadających szczególne kwalifikacje i umiejętności kandydatów:
a) w charakterze członka personelu lotniczego, posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności,
b) w charakterze członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji,
c) byłych policjantów, którzy przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby, złożą dokumenty związane z ponownym przyjęciem do służby.
Modyfikacja postępowania kwalifikacyjnego wobec powyższych grup osób polegałaby na rezygnacji z niektórych, ściśle wskazanych etapów postępowania kwalifikacyjnego (tj. testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego).
3. Określenia organów właściwych do zarządzania i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, wskazując jako te organy Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji.
4. Ustawowego uregulowania przesłanek odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
5. Dostosowania do wyżej omówionych propozycji zmian i uszczegółowienia zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu, a także wytycznych co do treści tego aktu wykonawczego.

Rada Ministrów pozytywnie ocenia przy tym rezygnację z instytucji przewidzianej obecnie w art. 25 ust. 2 ustawy o Policji, gdyż w ocenie Rządu nie ma potrzeby formułowania wyjątków od wymogu posiadania średniego wykształcenia przez kandydatów na policjantów.
Mając na względzie wskazane powyżej uwagi, Rada Ministrów wyrażając poparcie dla komisyjnego przedłożenia, opowiada się za kontynuowaniem prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Źródło: mswia.gov.pl
tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:02
tytul_kalendarz
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 12 kwietnia (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym "Delicjusz" w Trzebawiu rozpocznie się uroczystość wręczenia odznaki "Kryształowa Gwiazda" wielkopolskim policjantom!