tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 9 12
Wczoraj 150 227
Ostat tydzień 1915 3505
Ostat. dwa tyg. 4121 8957
Ostat. miesiąc 8336 18642
Ostatni rok 118788 240745
Razem 1749372 3789007
MSWiA - odbieranie dzieci z rodzin w razie zagrożenia ich życia.

Projekt rozp. MSWiA w sprawie procedury odbierania dzieci z rodzin w razie zagrożenia ich życia.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ...2010 w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz sposobu dokumentowania tych czynności (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 19 października 2010r.)

Projekt z dnia 11 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia .................................... 2010 r.
w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz sposobu dokumentowania tych czynności.


Na podstawie art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;
2) sposób dokumentowania czynności, o których mowa w pkt 1;
3) procedurę postępowania Policji przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny w sytuacji, o której mowa w pkt 1.

§ 2.

Podczas wykonywania przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, uczestnictwo Policji zapewnia właściwy ze względu na miejsce wykonywania tych czynności organ Policji.

§ 3. 1.

Wykonywanie przez Policję czynności związanych z interwencją pracownika socjalnego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, polega na zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego dziecku oraz pracownikowi socjalnemu, a także dostępu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i porządku w tym miejscu.
2. Policja wykonując czynności, o których mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania obecnym w miejscu wykonywania czynności, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności tych osób oraz konieczność udzielenia dziecku skutecznej pomocy.
3. Czynności realizowane przez Policję, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uznać za zakończone po opuszczeniu miejsca wykonywania czynności przez pracownika socjalnego.

§ 4.

Policja wykonuje czynności, o których mowa w § 3, na wniosek pracownika socjalnego złożony w dowolnej formie, w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, w przypadku gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

§ 5. 1.

Czynności, o których mowa w § 3, są wykonywane przez wyznaczonego funkcjonariusza Policji, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
2. Funkcjonariusz, przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w § 3, żąda okazania legitymacji pracownika socjalnego, w celu potwierdzenia jego tożsamości.
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842.

§ 6. 1.

Funkcjonariusz wspólnie z pracownikiem socjalnym, lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką podejmuje decyzję o odebraniu dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
2. W przypadku braku jednomyślności wśród osób, o których mowa w ust. 1, ostateczną decyzję o odebraniu dziecka podejmuje pracownik socjalny.

§ 7. 1.

Z przebiegu wykonanych czynności, o których mowa w rozporządzeniu, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową, która zawiera:
1) określenie terminu i miejsca przeprowadzonych czynności;
2) imię i nazwisko pracownika socjalnego oraz adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
3) imię i nazwisko lekarza, lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny;
4) imię i nazwisko oraz inne niezbędne dane odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz innych uczestników postępowania obecnych w miejscu wykonywania czynności;
5) opis wykonanych czynności, w tym informacje o podjętej decyzji, o której mowa w § 6, z uwzględnieniem argumentacji poszczególnych uczestników w przypadku braku jednomyślności przy podejmowaniu decyzji;
6) wskazanie osób, którym wręczono pisemne pouczenie o prawie do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz osoby wręczającej to pouczenie;
7) informację o wniesieniu zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz imię i nazwisko osoby, za pośrednictwem której wniesiono zażalenie.
2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz przekazuje bezpośredniemu przełożonemu, który następnie przekazuje jej kopie do sądu opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w porozumieniu:
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Projekt - oryginał

Komentarz Dziennika/Gazety Prawnej

Obowiązujące od 1 sierpnia tego roku znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewidują lepszą ochronę dla bitych dzieci. Ma ją zapewnić m.in. prawo do szybkiej interwencji dla pracownika socjalnego, lekarza i policjanta, którzy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka mogą je bez decyzji sądu odebrać rodzicom stosującym przemoc. Procedurę postępowania policji i sposób dokumentacji interwencji w związku z przemocą w rodzinie określa przedstawiony powyżej projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, który znajduje się w konsultacjach społecznych. Ma ono wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z nim policjant ma zapewnić bezpieczeństwo dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym osobom, które znajdują się w miejscu zdarzenia. Wykonuje te czynności na wniosek pracownika socjalnego. Przed przystąpieniem do ich wykonania pracownik socjalny powinien pokazać legitymację potwierdzającą jego tożsamość. Następnie osoby te wspólnie podejmują decyzję o odebraniu dziecka, a gdy brak jest jednomyślności, ostateczna decyzja będzie należała do pracownika socjalnego.

– To właściwe, bo taki pracownik jest najlepiej przygotowany do podjęcia takiej decyzji, zna środowisko lokalne i rodzinę, w której można umieścić dziecko, dopóki nie wyjaśni się jego sytuacja – mówi Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Jednak ta procedura może być stosowana tylko w godzinach pracy i wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika socjalnego. W pozostałych przypadkach na dotychczasowych zasadach interweniować będzie sama policja. Taka jest też interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadzenie ewentualnych dyżurów dla pracowników socjalnych pozostawia do decyzji samorządów.

– Na pewno takich interwencji w skali roku nie będzie wiele, a skoro jest możliwość zapewnienia lepszej ochrony dzieciom, to mamy nadzieję, że samorządy wypracują w tym zakresie dobre praktyki – mówi Mirosława Kątn
tytul_szukaj
tytul_zegar
07:47:38
tytul_kalendarz
Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz Polski Ład?
Dobrze
Źle
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił rozporządzenia dotyczące umundurowania policjantów oraz równoważnika pieniężnego w zamian za nie.