tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 76 146
Ostat tydzień 1570 4001
Ostat. dwa tyg. 3140 7383
Ostat. miesiąc 8098 20219
Ostatni rok 94721 232933
Razem 1953486 4234510
Mianowanie - projekt

O mianowaniu na stopnie policyjne

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu).


Projekt
(13.06.2011)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia………………………………………….2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne


Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 145, poz. 1017) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uzyskał pozytywną opinię w rozumieniu przepisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy Policji.”;
2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Policjant, który nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w § 3, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, na podstawie skierowania odpowiednio komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo dyrektora instytutu badawczego Policji, zwanego dalej "przełożonym".”, b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „4. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych raportów kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol, szkoły policyjnej lub instytutu badawczego Policji sporządza i przesyła do WSPol, w terminie 14 dni przed terminem egzaminu, wykaz policjantów skierowanych na egzamin, zawierający następujące dane:”;
3) w § 8 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do kolejnego zadania, jeżeli uzyskał co najmniej 12 punktów z zadania poprzedniego.
5. W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punkty lub z pierwszego zadania mniej niż 12 punktów albo z obu zadań łącznie mniej niż 42 punkty, komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu.”;
4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. 1. Policjant, który rozpoczął egzamin i nie mógł go kontynuować z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn losowych, przystępuje do egzaminu lub do tych jego etapów, do których nie przystąpił, w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu.
2. Do policjanta, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.”;
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Policjant, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu.
2. Do policjanta, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4–11.”;
6) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. 1. Policjant, który uzyskał z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną lub któremu odmówiono skierowania na egzamin poprawkowy, może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia odpowiednio egzaminu poprawkowego albo egzaminu.
2. Do policjanta, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.”;
7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po złożeniu przez policjantów egzaminu oraz egzaminu poprawkowego sporządza się i przechowuje w WSPol dokumentację obejmującą w szczególności:
1) protokół egzaminu, egzaminu poprawkowego oraz dokumentację, na podstawie której zostały one sporządzone;
2) pakiety egzaminacyjne;
3) rejestr wydanych świadectw złożenia egzaminu oficerskiego.”;
8) w § 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Komendantowi-rektorowi WSPol — zastępca komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik studium, kwestor, kierownik rektoratu albo naczelnik wydziału lub kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);”;
9) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Komendantowi-rektorowi WSPol — zastępca komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik studium, kwestor, kierownik rektoratu albo naczelnik wydziału lub kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);”;
10) w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wnioski dotyczące mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów
młodszych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, mogą być sporządzane w formie wniosku zbiorczego.”;
11) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. 1. Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt mianowania.
2. Akt mianowania na stopień policyjny sporządza:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych dla Komendanta Głównego Policji;
2) Komendant Główny Policji dla policjantów mianowanych na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz stopnie policyjne w korpusie generałów Policji;
3) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, dla policjantów niewymienionych w pkt 1 i 2.
3. Akty mianowania na stopnie policyjne, wręczane policjantom przez wyższego przełożonego podczas zorganizowanej w tym celu uroczystości, może sporządzić kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr jednostki organizacyjnej Policji, którą kieruje ten przełożony.
4. Wzór aktu mianowania na stopień policyjny określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz stopnie policyjne w korpusie generałów Policji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;
12) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
13) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia przewiduje uproszczenie zasad i trybu składania egzaminu oficerskiego oraz wprowadza przepisy uprawniające dyrektora instytutu badawczego Policji do kierowania policjantów pełniących służbę w instytucie na egzamin oficerski. Zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 145, poz. 1017), bezpośrednio po ukończeniu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych przeprowadza się egzamin oficerski, będący warunkiem koniecznym do mianowania na pierwszy stopień oficerski. Egzamin ten prowadzi się w formie testu wiedzy oraz testu umiejętności, przy czym test wiedzy składa się z 60 pytań punktowanych w skali 0-1 punktu za pytanie, zaś test umiejętności z dwóch zadań, z których każde podlega odrębnej ocenie w skali 0 – 30 punktów. Policjant, aby złożyć egzamin, musi uzyskać co najmniej 42 punkty z testu wiedzy oraz co najmniej 21 punktów z każdego zadania testu umiejętności, czyli osiągnąć próg 70%. W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punkty lub z któregokolwiek zadania mniej niż 21 punktów, komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu. Policjant, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie roku od dnia jego zakończenia, bowiem obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
Istota proponowanych zmian polega na łącznym punktowaniu zadań składających się na test umiejętności, bowiem ogólny wynik tego testu byłby sumą punktów uzyskanych za każde zadanie.
Nowym rozwiązaniem, wzorowanym na przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.), byłoby również wprowadzenie możliwości przystąpienia przez policjanta, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, do egzaminu poprawkowego.
Zmiana brzmienia § 2 pkt 3 ma charakter porządkujący i jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. Nr 170, poz. 1145), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890, z późn. zm.). Nowe przepisy nie przewidują – jak dotychczas – oceny okresowej, zatem konieczne stało się dostosowanie brzmienia § 2 pkt 3 do obecnego stanu prawnego.
Zmiana brzmienia § 15 pkt 3 oraz § 16 pkt 3 ma na celu dostosowanie przepisów do aktualnej struktury organizacyjnej WSPol oraz unormowań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów (…) (Dz. U. Nr 42, poz. 220).
Projekt określa też nowe zasady sporządzania aktu mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz stopnie policyjne w korpusie generałów Policji, a także aktu mianowania na stopień policyjny Komendanta Głównego Policji. Akt mianowania, o którym mowa w obowiązującym § 21 ust. 3 rozporządzenia (ust. 5 w projekcie), z wyjątkiem aktu mianowania Komendanta Głównego Policji, sporządzałby nie jak dotychczas kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji, ale Komendant Główny Policji. Natomiast w sytuacji, w której na stopień policyjny byłby mianowany Komendant Główny Policji, odpowiedni akt mianowania sporządzałby minister właściwy do spraw wewnętrznych. Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie zasad sporządzania aktów mianowania na stopnie policyjne do rangi wydarzenia, jakim jest mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz stopnie policyjne w korpusie generałów Policji, jak też mianowanie Komendanta Głównego Policji na stopień policyjny.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19740/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_zmieniajacego.html

tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:02
tytul_kalendarz
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 12 kwietnia (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym "Delicjusz" w Trzebawiu rozpocznie się uroczystość wręczenia odznaki "Kryształowa Gwiazda" wielkopolskim policjantom!