tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 76 146
Ostat tydzień 1570 4001
Ostat. dwa tyg. 3140 7383
Ostat. miesiąc 8098 20219
Ostatni rok 94721 232933
Razem 1953486 4234510
Zasady naliczania nagrody rocznej - opinie KGP

 

Warszawa, dnia 2.08.2007 r.

Pan Konrad KORNATOWSKI

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Związek Zawodowy Policjantów z pełną wiarą przyjął informację przedstawioną przez Pana na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 15 czerwca 2007 roku oraz na spotkaniu z podsekretarzem stanu w MSWiA Zbigniewem Rau w dniu 18 lipca 2007 roku o niepodejmowaniu niekorzystnych działań zarówno na szczeblu MSWiA oraz KGP w zakresie zmian w ustawie o Policji oraz w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym.
 
Zamieszanie jednak oraz niepokój w środowisku budzi kolejne pismo PP-1570/50/07 Biura Prawnego KGP w zakresie interpretacji przepisów, które rzutują na wysokość podstawy wymiaru emerytury. Interpretacja zawarta w tym piśmie nie dość, że nie uwzględnia intencji Parlamentu, Rady Ministrów, zapewnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i deklaracji Pana Komendanta to pozostaje w oczywistej sprzeczności z wcześniejszym pismem Dyrektora Biura Finansów KGP. Podwładni Pana Komendanta wbrew oświadczeniom Ministra SWiA i Pana – jak domniemam - bez uzgodnienia wysyłając takie informacje w teren działają wyraźnie na szkodę instytucji i Pana autorytetu.
 
Z treści pisma wyraźnie wynika, że interpretacji tej dokonała osoba, która widocznie jest już na zaopatrzeniu emerytalnym i być może reprezentuje interesy ZER MSWiA.
 
Ponadto zgodnie z zasadą do czasu pełnego wyjaśnienia wątpliwości prawnych niezrozumiałe jest dla nas wprowadzanie zamieszania i niepokoju w środowisku policyjnym.
 
Panie Komendancie, uprzejmie proszę o zdecydowaną reakcję z konsekwencjami dyscyplinarnymi włącznie.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Antoni DUDAW załączeniu:
1) Pismo Dyrektora Biura Finansów KGP z dnia 18.01.2007 roku L.dz. FU-474/07
2) Pismo Dyrektora Biura Prawnego KGP z dnia 30.07.2007 roku L.dz. PP-1579/50/07


Do wiadomości:
Pełnomocnik KGP do kontaktów ze związkami zawodowymi


Załącznik NR 1


                          KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO FINANSÓW


02-542 Warszawa                                        Dyrektor 60-131-23 fax 601-26-94
ul. Domanlewska 36/38                                Z-ca Dyrektora    60-131-75 845-10-76
 


                                                                                        Warszawa, 2007-01-18


KOMENDNACI WOJEWÓDZCY POLICJI
KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
KOMENDANCI SZKÓŁ POLICYJNYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw RP Nr 251, poz.1859 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów, Biuro Finansów KGP przedstawia poniżej stanowisko w zakresie ustalania wysokości nagród rocznych.
Powołane na wstępie rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, które wprowadzono do ustawy nowelizacją z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1122). Przedmiotowe rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przyznawania policjantom nagród rocznych, uwzględniając sposób obliczania jej wysokości oraz rodzaje okresów niewykonywania obowiązków służbowych, które nie są wliczane do okresu służby uprawniającego do nagrody.
W przeciwieństwie do dotychczasowego stanu prawnego zasady obliczania wysokości nagród rocznych są generalnie ujęte w samej ustawie, a nie w rozporządzeniu wykonawczym.
Zgodnie z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy pragmatycznej policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna do wysokości jednomiesięcznego uposażenia. Wysokość nagrody rocznej ustala się w relacji do   okresu  służby  pełnionej  w  roku kalendarzowym,  za który przysługuje
nagroda, z wyłączeniem okresów niewykonywania zadań służbowych z innych przyczyn niż wymienione w art. 121 ust. 1 (tj. choroba, urlop, zwolnienie od zajęć służbowych oraz pozostawanie bez przydziału służbowego).
Rozporządzenie wykonawcze określa jedynie w § 4, iż podstawę wymiaru nagrody rocznej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi w ostatnim dniu służby wliczanym, do okresu, za który przysługuje nagroda.
 
Na tle przytoczonych zapisów nie ulega wątpliwości, iż w przypadku, gdy do okresu służby uprawniającego do nagrody należy wliczyć cały rok kalendarzowy, to nagroda roczna będzie przysługiwać w pełnej (maksymalnej) wysokości jednomiesięcznego uposażenia. Jeżeli okres służby jest krótszy, wymiar nagrody rocznej będzie wynikał z relacji (proporcji) tego okresu do pełnego okresu jaki stanowi rok kalendarzowy. Ani ustawa, ani rozporządzenie wykonawcze nie precyzują (tak jak to było w poprzednim stanie prawnym) w jaki sposób ustalać przedmiotową relacje. Nie można zatem uznać za uprawnioną metodę ustalania wysokości nagrody rocznej w relacji do okresu służby liczonego w miesiącach kalendarzowych (pełnych lub rozpoczętych).
Nie daje ku temu podstaw, w szczególności, regulacja zawarta w § 2 rozporządzenia, na mocy której okresy krótsze od miesiąca kalendarzowego, dla celów obliczania nagrody rocznej, sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy. Powyższy zapis należy bowiem stosować wyłącznie w kontekście postanowień art. 110 ust. 3 ustawy, który zastrzega - co do zasady – że okres służby uprawniający do nagrody rocznej za dany rok kalendarzowy nie może być krótszy od 6 miesięcy kalendarzowych. Zatem jeżeli w danym roku występowały przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych spowodowane np. zawieszeniem w czynnościach służbowych, urlopem bezpłatnym, nieusprawiedliwioną nieobecnością w służbie bądź tymczasowym aresztowaniem, dla ustalenia prawa do nagrody rocznej niezbędnym będzie obliczenie łącznego okresu służby, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych, z uwzględnieniem reguły wyrażonej w § 2 rozporządzenia.
Nadmienić przy tym należy, że warunek pełnienia służby przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych nie jest wymagany w przypadkach określonych w art. 110 ust. 4 ustawy, a m.in. w razie zwolnienia ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty, śmierci policjanta lub uznania go za zaginionego, a także korzystania z urlopu wychowawczego.
Po ustaleniu samego prawa do nagrody rocznej należy przystąpić do obliczenia jej wysokości.
Wobec braku szczególnej regulacji okres pełnienia, służby, za który przysługuje nagroda roczna, należy obliczać wg analogicznych zasad jakie znajdują zastosowanie przy ustalaniu stażu służby mającego wpływ na uprawnienia policjanta, np. do celów uposażeniowych lub związanych z nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej, a wiec w latach, miesiącach i dniach. Oczywiście przy nagrodach rocznych maksymalny staż służby będzie równy jednemu rokowi. Okres służby krótszy od roku kalendarzowego oblicza się odejmując od terminu końcowego termin początkowy i dodając do uzyskanego wyniku 1 dzień z uwagi na to, że dzień początkowy i końcowy są wliczane do okresu uprawniającego do nagrody rocznej.
 
Biorąc pod uwagę okoliczność, iż ciągłość terminu (służby pełnionej w danym roku) nie jest w tym wypadku wymagana, poszczególne okresy służby wliczane do okresu uprawniającego do nagrody i obliczone w miesiącach i dniach wg powyższej metody sumuje się, przyjmując, że miesiąc liczy się za 30 dni, a rok stanowi 12 miesięcy.
Np. łączny okres służby obejmujący okresy od dnia 10 stycznia do 25 czerwca i od dnia 3 lipca do dnia 31 grudnia 2007 r. należy obliczyć w następujący sposób:

1) 2007.06.25
    2007.01.10

    05.15 + 1 = 5 m-cy i 16 dni;


2) 2007.12.31
    2007.07.03

   05.28 +1 = 5 m-cy i 29 dni;

3) razem 11 m-cy i 15 dni.

W świetle powyższego wysokość nagrody rocznej za okres 11 miesięcy i 15 dni będzie wynikać z iloczynu podstawy wymiaru i współczynnika ustalonego jako (11/12+ 15/30 x 1/12).
Przedstawiona zasada ma zastosowanie niezależnie od długości okresu służby uprawniającego do nagrody rocznej, a więc także wówczas, gdy w związku z przejściem na emeryturę, lub rentę, okres służby policjanta, byłby krótszy od miesiąca kalendarzowego.
Podanego wzoru nie stosuje się natomiast do okresów służby obejmujących pełne miesiące (np. od dnia 1.01. do dnia 31.07.2007 r.). Wówczas ich liczbę przyjmuje się wprost do ustalenia wysokości nagrody rocznej (7/ 12).
W związku ze zmianą sposobu obliczania wysokości nagrody rocznej pewnego komentarza wymaga kwestia określenia wysokości nagrody rocznej wykazywanej w zaświadczeniach o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, które obejmuje uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrodę roczną.

Mimo, iż powołane przepisy ustawy emerytalnej nie określają wprost, iż chodzi w tym wypadku o uposażenie obliczane w stawce miesięcznej, to taki wniosek jest oczywisty na tle ogólnej zasady wynikającej z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 104 ust. 5 i art. 105 ust. 1) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz "ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.),na podstawie którego uposażenie zasadnicze jest określone w stawkach miesięcznych (§ 1 ust. 3). Tym samym w podstawie wymiaru świadczenia emerytalnego należy również uwzględnić miesięczną równowartość pełnej nagrody rocznej bez względu aa okres za jaki została pobrana. Dlatego też organ emerytalny powinien nagrodę pobraną za dany okres służby uzupełnić do pełnej wysokości rocznej, a następnie obliczyć jej miesięczną równowartość jako 1/12 całości. Przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do nieuzasadnionego na gruncie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zróżnicowania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy w zależności od terminu zwolnienia ze służby.
Stosując obowiązujący wzór zaświadczenia należałoby wykazywać liczbę miesięcy służby uprawniających do nagrody rocznej, z uwzględnieniem ułamkowej części odnoszącej się do niepełnego miesiąca służby (w powyższym przykładzie okres ten wynosi 11 i 15/30 miesiąca).
 
 
DYREKTOR BIURA FINANSÓW KGP

kom. Artur JOPEK 


Załacznik Nr 2

                    KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  - BIURO PRAWNE

ul. Puławska 148/150  02 - 514  Warszawa  tel.(022) 601 3461 ; fax.(022) 601 3097
 


                                                                               Warszawa, 30.07.2007 r.


Komendanci wojewódzcy Policji
Komendant – Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Komendanci szkół Policji


Uprzejmie przedstawiam stanowisko Biura Prawnego KGP dotyczące sposobu obliczania nagrody rocznej przyznawanej policjantom zwolnionym ze służby.
Prawo do nagrody rocznej do wysokości jednomiesięcznego uposażenia  nabywa policjant za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym.
Stosownie do art. 110 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.) okres służby, za który przysługuje nagroda, nie może być krótszy od 6 miesięcy kalendarzowych.
Wysokość nagrody ustala się w relacji proporcjonalnej do okresu służby w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem okresów niewykonywania zadań służbowych z innych przyczyn niż wymienione w art. 121 ust. 1 ustawy.
W niektórych przypadkach dla nabycia prawa do nagrody rocznej nie jest nawet wymagane pełnienie służby w danym roku przez 6 miesięcy kalendarzowych.
 
Zgodnie z art. 110 ust 4 ustawy spełnienie tego warunku nie jest konieczne m. in. w sytuacji zwolnienia ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty.
Regulacja § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2006 r.  w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz.U. nr 251, poz. 1859) wskazuje, że okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego, dla celów obliczenia nagrody rocznej, sumuje się przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.
 
Wobec takiej konstrukcji przepisów okres pełnienia służby, za który przysługuje nagroda oblicza się w sposób arytmetyczny a więc, od daty późniejszej odejmuje się datę wcześniejszą „rozpoczęcia okresu" służby dodając do uzyskanego wyniku 1 dzień z uwagi na to, że wlicza się dzień początkowy i dzień końcowy okresu służby pełnionej w roku kalendarzowym.

Na przykład.;

Okres pełnienia służby, za który przysługuje nagroda obejmujący 10.01.2007 -14.10.2007 wynosi 9 miesięcy i 5 dni:

 2007.10.14  -2007.01.10
 9.04+1 = 9m. + 5d.
 
Okres 01.02.2007 - 30.10.2007 oblicza się następująco:

2007.10.30 -2007.02.01

8,29 +1= 8 m. i 30 d. = 9 miesięcy kalendarzowych

Obliczoną w ten sposób wysokość nagrody rocznej podzieloną przez 12 miesięcy należy uwzględnić przy określaniu składników podstawy wymiaru emerytury lub renty.
Jeżeli policjant pełnił służbę w danym roku kalendarzowym przez okres krótszy od miesiąca, z uwagi na okoliczności wymienione w art. 110 ust. 4 ustawy, wysokość nagrody ustala się proporcjonalnie do liczby dni, a 1/12 tej kwoty stanowić będzie podstawę wymiaru emerytury lub renty.

W świetle znowelizowanych przepisów art. 110 ustawy, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.), 1/12 jednomiesięcznego uposażenia przysługuje wyłącznie policjantowi zwolnionemu ze służby w dniach 30 - 3l grudnia, w odniesieniu do okresu pełnienia służby, za który przysługuje nagroda od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
Bez względu na datę zwolnienia 1/12 miesięcznego uposażenia stanowi składnik podstawy wymiaru emerytury lub renty, jeśli nagrody roczne są wypłacane „niejako awansem" np. z okazji święta danej formacji.
 
Będą to takie regulacje prawne, które nie określają przesłanek nabycia prawa do nagrody roczne. Prawo do świadczenia osoba uprawniona nabywa w istocie z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

Ustawodawca w przepisach o policyjnym zaopatrzeniu emerytalnym uzależnia włącznie nagrody rocznej do podstawy wymiaru emerytury lub renty od nabycia prawa do tej nagrody w dniu zwolnienia ze służby, posługując się zwrotem „należne".

Skoro policjant zwolniony ze służby w dniu 10 stycznia nabył prawo do nagrody rocznej za 10 dni, nie sposób przyjąć, iż przysługuje mu prawo do nagrody rocznej jako składnik podstawy wymiaru emerytury lub renty w wysokości 1/12 jednomiesięcznego uposażenia .


Dyrektor Biura Prawnego KGP

insp. dr Mariusz Róg 


 
 
                                                                                  Warszawa, 08.08. 2007


Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Poicjantów

asp.sztab. Antoni Duda


W związku z wystąpieniem z 2 sierpnia 2007 r. sygnalizującym działanie Biura Prawnego KGP na szkodę Policji i autorytetu jej Komendanta, na polecenie Pana Komendanta Głównego Policji uprzejmie wyrażam następujące stanowisko:
W obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) prawo do nagrody rocznej do wysokości jednomiesięcznego uposażenia nabywa policjant za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym.
Wysokość nagrody ustala się w relacji proporcjonalnej do okresu służby w danym roku kalendarzowym z wyłączeniem okresów niewykonywania zadań służbowych z innych przyczyn niż wymienione w art. 121 ust. 1 ustawy, przy czym okres służby nie może być krótszy od 6 miesięcy kalendarzowych.
Wymóg ten nie jest konieczny dla nabycia prawa do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu służby, w sytuacji zwolnienia ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty. Jako składnik uposażenia, stanowiący podstawę wymiaru emerytury lub renty, będzie to 1/12 obliczonej w ten sposób wysokości nagrody rocznej.
Odmienne podejście do tych kwestii naruszałoby nie tylko „interesy ZER MSWiA" ale przede wszystkim interesy budżetu Państwa, którego w części jest dysponentem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy zauważyć, że tzw. emerytury i renty mundurowe są wypłacane z budżetu Państwa.
Zawyżenie podstawy wymiaru świadczeń przez tzw. „uzupełnienie do pełnej wysokości rocznej" zgodnie z sugestią Biura Finansów KGP, dla obliczenia równowartości 1/12 nagrody rocznej stanowiłoby ewidentne naruszenie dyscypliny budżetowej, a nadto wykazywanie przez komórki finansowe jednostek organizacyjnych Policji w zaświadczeniach dla celów zaopatrzenia emerytalnego nieprawdziwych danych. Nie jest bowiem tożsame miesięczne określenie wysokości nagrody w relacji do liczby miesięcy pełnienia służby z 1/12 nagrody rocznej (w wysokości jednomiesięcznego uposażenia).
Przekazanie pisma PP-1570/50/07 do jednostek organizacyjnych Policji znajduje uzasadnienie w treści § 26 ust. 2 zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131 z późn. zm.) i stanowi jedynie informację prawną w zakresie nasuwających się wątpliwości co do obliczania podstawy świadczenia emerytalnego, a zatem i wystawiania zaświadczeń dla celów zaopatrzenia emerytalnego.Co się tyczy zarzutów skierowanych pod adresem wykonawcy pisma pragnę podnieść, że radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzeczowo, z należytą starannością, zaś w przypadku kolizji interesu obsługiwanej jednostki z prawami pracownika radca prawny obowiązany jest kierować się przepisami prawa.
Ze zdumieniem Komendant Główny Policji odebrał sugestię zawartą już w pierwszym akapicie pisma, jakoby podejmowano jakiekolwiek niekorzystne działania na płaszczyźnie ustawodawczej. Nie znajduje to żadnego potwierdzenia w faktach.
Ponadto należy zauważyć, że obowiązkiem organu władzy publicznej jest działanie na podstawie i w granicach prawa, czego wyraz dał ustrójodawca w art. 7 Konstytucji RP. Obowiązek przestrzegania prawa jest obowiązkiem powszechnym, co również wyraźnie zapisano w Konstytucji.
Intencje Parlamentu oraz Rady Ministrów zostały dobitnie wyrażone w uchwalonej nowelizacji ustawy o Policji, co dokonało się przy wiedzy NSZZ Policjantów.
Analiza obowiązujących w resorcie przepisów związanych z naliczaniem podstawy emerytury lub renty skłoniła Pana Komendanta Głównego Policji do wystąpienia do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozważenie możliwości dokonania zmian -w kierunku ujednolicenia zasad tych naliczeń - oczywiście w sposób możliwie najbardziej korzystny dla funkcjonariuszy zamierzających odejść na emeryturę.


DYREKTOR BIURA PRAWNEGO KGP

insp.dr Mariusz RÓG


 

tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:02
tytul_kalendarz
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 12 kwietnia (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym "Delicjusz" w Trzebawiu rozpocznie się uroczystość wręczenia odznaki "Kryształowa Gwiazda" wielkopolskim policjantom!