tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 13 16
Wczoraj 533 1248
Ostat tydzień 4485 8690
Ostat. dwa tyg. 7001 13491
Ostat. miesiąc 12935 25073
Ostatni rok 138056 260175
Razem 1658445 3603447
Ustawa - kontrola administracji

Ustawa o kontroli administracji rządowej


Sejm podczas 96 posiedzenia uchwalił ustawę o kontroli w administracji rządowej 287 głosami (1 poseł był przeciw, 132 wstrzymało się od głosu). Ma ona wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o kontroli w administracji rządowej przedstawił Izbie poseł Józef Piotr Klim (PO). Poinformował, że podczas jej prac zostało zgłoszonych wiele poprawek. Część z nich miała charakter merytoryczny, natomiast pozostałe legislacyjno- redakcyjny. Największe kontrowersje wzbudził przepis dotyczący delegowania uprawnień kontrolnych Prezesa Rady Ministrów na Szefa Kancelarii RM.
Poseł sprawozdawca wyjaśnił, że nowa ustawa określa zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli działalności naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy, wojewodów, a także organów administracji zespolonej i niezespolonej.
Jej przepisy będą stosowane też do kontroli organów samorządu terytorialnego, ale tylko w sprawach związanych z realizowaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto dotyczą monitoringu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez inne podmioty, lecz jedynie tych finansowanych z budżetu państwa. Poseł podkreślił, że dotychczas regulacje odnoszące się do tych kwestii były niespójne, rozproszone w wielu aktach prawnych o różnej randze lub w ogóle ich nie było. Ustalenie jednolitych zasad, standardów i procedur kontroli spowoduje, że jednostki, których działalność jest analizowana przez różne podmioty, będą poddawane jednakowym obowiązkom i dysponować będą jednakowymi uprawnieniami. Ustawa przyczyni się do budowy sprawnego państwa i zwiększenia zaufania obywateli do organów władzy.
Zgodnie z przyjętymi regulacjami przeprowadzenie kontroli ma na celu usprawnienie realizacji zadań publicznych przez ocenę działalności jednostki kontrolowanej, dokonanej na podstawie stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Określono katalog podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli. Prezesowi Rady Ministrów podlegają w tym zakresie organy lub jednostki administracji
rządowej, a także jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. Z kolei Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może kontrolować instytucje gospodarki budżetowej przez niego utworzone oraz podmioty, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonuje też zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ustawy, działając z jego upoważnienia. Minister, kierownik urzędu centralnego lub przewodniczący komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów kontroluje m.in. podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne oraz podmioty, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem. Wojewoda natomiast może sprawdzać funkcjonowanie organów rządowej administracji zespolonej w województwie i samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której jest on dysponentem. Z kolei organy administracji zespolonej i niezespolonej mogą kontrolować podległe im albo przez nie nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne Ustawa opisuje procedury przeprowadzania kontroli, w tym wspólnych, omawia obowiązki zarówno kontrolowanego, jak i kontrolującego, a także uprawnienia jednostki kontrolującej. W projekcie nie określono składu zespołu kontrolnego, tym samym kwestię tę pozostawiono do decyzji powołującego kontrolę. Możliwe będzie powoływanie biegłych. Dotyczy to sytuacji, w których dla właściwego przeprowadzenia czynności kontrolnych wymagane jest posiadanie pewnych określonych umiejętności lub pozyskanie wiadomości specjalnych albo przeprowadzenie specjalistycznych badań.
W nowych uregulowaniach znalazły się bardzo istotne przepisy, które zapewniają bezstronność kontrolerów. Zgodnie z ustawą mogą być oni wyłączeni z kontroli z urzędu lub na wniosek, jeżeli istnieją przesłanki, że zachodzi konflikt interesów. Przed rozpoczęciem czynności kontroler musi złożyć o pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na zachowanie przez niego obiektywizmu Ustalono również sposób dokumentowania kontroli, sporządzania pisemnych wniosków i udziału w tym procesie jednostki kontrolowanej.
Podczas drugiego czytania kluby PO i PiS zgłosiły ogółem 14 poprawek. Posłowie w głosowaniu przyjęli 6 z nich. Zaakceptowano m.in. propozycję PiS, aby kontroler miał prawo do sporządzania niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń. Przyjęto też poprawkę PO, zgodnie z którą kierownik jednostki kontrolowanej będzie mógł w terminie 7 dni od otrzymania projektu protokołu pokontrolnego zgłaszać na piśmie umotywowane
zastrzeżenia do niego.
Sejm uchwalił ustawę o kontroli w administracji rządowej 287 głosami (1 poseł był przeciw, 132 wstrzymało się od głosu). Ma ona wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia

Źródło: Kronika Sejmowa Nr 85

http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/kronika/kronika.htm

tytul_szukaj
tytul_zegar
05:43:42
tytul_kalendarz
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy NSZZ P powinien rozpocząć Akcję Protestacyjną jeżeli Rząd nie zrealizuje w całości Porozumienia z 2018 roku?
Zdecydowanie tak
Nie
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 24 września Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów podpisze porozumienie z Ministrem!