tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 0 0
Wczoraj 631 1298
Ostat tydzień 2898 6575
Ostat. dwa tyg. 5800 12442
Ostat. miesiąc 13233 28445
Ostatni rok 166275 331057
Razem 1474565 3249137
Rozporządzenie MSWIA - podwyżki do 1 listopada 2007 - projekt.

 

                                                                                                 Projekt

                                            ROZPORZĄDZENIE
                MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI )
                           z dnia __________________ 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego


Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm. )) w załączniku nr 2 w tabeli:

1) po lp. 92 dodaje się lp. 92a w brzmieniu:

”92a Kierownik rewiru dzielnicowych aspirant sztabowy 8 KP(M) i RP KP      

2) lp. 96 otrzymuje brzmienie:

 96 Detektyw  aspirant sztabowy 7 KGP KWP KP(M) i RP KP      

3) po lp. 96 dodaje się lp. 96a i 96b w brzmieniu:

”96a   Asystent   aspirant sztabowy  7 KGP KWP KP(M) i RP KP WSPol SP OSzP OPP AT
 
 96b Dyżurny aspirant sztabowy 7  KP 

4) uchyla się lp. 98;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245). Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376, z 2006 r. Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 53, poz. 357.


5) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

 99 Instruktor aspirant sztabow 6KGP KWP KP(M) i RP KP WSPol SP OSzP OPP At

6) lp. 100 otrzymuje brzmienie:

 100 Dzielnicowy aspirant sztabowy 6 KP(M) i RP KP      „

7) uchyla się lp. 104.

§ 2. Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjantów mianowanych na stanowiskach, o których mowa w § 1:

1) w pkt 1 – zwiększa się o 0,1 kwoty bazowej;
2) w pkt 2, 3 i 6 – zwiększa się o 0,05 kwoty bazowej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r. 


MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZYCH I ADMINISTRACJI

W porozumieniu:

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ



                                               UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.) opracowano celem zwiększenia motywacji policjantów pełniących służbę na szczególnie istotnych stanowiskach wykonawczych w Policji.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmianę grup zaszeregowania stanowisk: kierownika rewiru dzielnicowych, detektywa, asystenta, dyżurnego komisariatu Policji oraz dzielnicowego, poprzez podwyższenie o jedną grupę uposażenia zasadniczego ich dotychczasowego zaszeregowania oraz obligatoryjną podwyżkę uposażenia zasadniczego policjantów na tych stanowiskach, odpowiednio o 0,1 kwoty bazowej – dla kierowników rewirów dzielnicowych i o 0,05 kwoty bazowej – dla detektywów, asystentów, dyżurnych i dzielnicowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle wyników badań opisanych w raporcie nt. wypalenia zawodowego w Policji, policjanci pełniący służbę na ww. stanowiskach należą do grupy o najwyższym poziomie wypalenia zawodowego. Rozwiązania zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu mają zapobiec dalszym niepożądanym następstwom tego zjawiska. Podniesienie poziomu uposażeń na tych stanowiskach zwiększy motywację do dalszego pełnienia służby na tych stanowiskach.

Jednocześnie na podstawie wyników badań „Polskie Badania Przestępczości – profil obszarów działania komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji” opracowanych w 2007 r. wynika, że wysoki odsetek badanych dobrze ocenia pracę policjantów pełniących służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. Świadczy to o profesjonalizmie i zaangażowaniu tych policjantów, a zatem głównie policjantów pełniących służbę jako dyżurni, dzielnicowi, detektywi.
 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wywoła miesięczny skutek finansowy w wysokości 3 mln zł. Powstały skutek finansowy zostanie w pełni sfinansowany z budżetu Policji, w ramach posiadanych środków finansowych.

 
                                       OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia

Celem regulacji jest realizacja przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji delegacji ustawowej do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Zmiana przedmiotowego aktu prawnego ma na celu zwiększenie motywacji policjantów pełniących służbę na szczególnie istotnych stanowiskach wykonawczych w Policji: kierownika rewiru dzielnicowych, detektywa, asystenta, dyżurnego komisariatu Policji oraz dzielnicowego.

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać akt prawny

Projektowanie rozporządzenie będzie oddziaływać wyłącznie na funkcjonariuszy Policji.

3. Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Projekt będzie również przedstawiony do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wywoła miesięczny skutek finansowy w wysokości 3 mln zł, a zatem w 2007 r. łącznie około 6 mln zł. Powstały skutek finansowy zostanie w pełni sfinansowany z budżetu Policji, w ramach posiadanych środków finansowych.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
                    
Regulacja nie wpływa na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Regulacja nie wpływa na sytuację i rozwój regionów.

7. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej

Materia rozporządzenia nie jest regulowana prawem Unii Europejskiej.

tytul_szukaj
tytul_zegar
00:29:56
tytul_kalendarz
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930         
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz wyposażenie policjantów w środki ochrony osobistej?
Dobrze
Brakuje komplesowych rozwiązań
Źle
dzielnik


ZW NSZZ P - w dniu 1 czerwca na portalu RCL ukazał się projekt tzw. superustawy, który dotyczy świadczenia przedemerytalnego, ekwiwalentu za urlop, równoważnika za wyżywienie oraz postępowania dyscyplinarnego.