tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 109 293
Ostat tydzień 1786 4539
Ostat. dwa tyg. 3527 8830
Ostat. miesiąc 7668 18951
Ostatni rok 114090 237084
Razem 1913910 4127631
Opinia - projekt zmiany ustawy o SG i nnych ustaw

                                                                                                  .
OPINIA PRAWNA

na temat wybranych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 928)

1.Przedmiotem  opinii jest analiza zgodności z Konstytucją wybranych przepisów rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej orazniektórych  innych  ustaw, dotyczących  przysługującego funkcjonariuszom StrażyGranicznej prawa do lokalu mieszkalnego, z punktu widzenia konsekwencji, jakie przepisy te  będą miały dla  członków  rodzin  funkcjonariuszy.   Poza  obszarem rozważań pozostaje natomiast ocena, czy konstytucyjny lub przydatny w świetle zakładanych   przez   wnioskodawcę   celów   jest   zakres   oraz   sposób,   w   jaki projektowane   regulacje   kształtują  (w  tym   również  zmieniają  w  stosunku   do dotychczasowej) sferę praw i obowiązków samych funkcjonariuszy.  Ustalenia w
odniesieniu   do  tych   kwestii   zostaną dokonane jedynie  w  zakresie   i  stopniu niezbędnym dla sformułowania konkluzji w sprawie określonej na wstępie jako przedmiot opinii.

2.Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r.1 (dalej: ustawa o Straży Granicznej) reguluje m. in. prawa i obowiązki funkcjonariuszy tej formacji i tym  zakresie  przyznaje funkcjonariuszom  Straży Granicznej  szereg  uprawnień związanych  z zaspokajaniem  ich  potrzeb  mieszkaniowych.   Uprawnienia te  są unormowane w rozdziale  12 zatytułowanym „Mieszkania funkcjonariuszy Straży Granicznej".1 Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170. poz. 1218.Wykonano zgodnie z § 4b w związku 2 § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 uchwały nr 28 Prezydium Sejmu z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców sejmowych ora2 korzystania z ekspertyz i opinii.W myśl art. 92 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego, przyznawanego w trybie wydania decyzji administracyjnej2, w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych3. Celem tej regulacji jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania Straży Granicznej poprzez zapewnianie odpowiedniej liczby funkcjonariuszy w różnych miejscowościach na terenie całego kraju. Rozwiązania tego rodzaju (stosowane także w odniesieniu do funkcjonariuszy innych formacji4) wspomagają prowadzenie polityki kadrowej, ułatwiając jednocześnie przenoszenie funkcjonariuszy z jednej miejscowości do drugiej, jeżeli wymagają tego potrzeby państwa5.Należy podkreślić, że prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem przyznanym funkcjonariuszowi ze wzglądu na istnienie więzi służbowej6. Prawa tego nie mają natomiast członkowie rodziny funkcjonariusza - nie mogą oni samodzielnie ubiegać sią o przydział lokalu. Ze stwierdzeniem tym nie stoi w sprzeczności okoliczność, że - zgodnie z art. 93 ustawy o Służbie Granicznej - członków rodziny funkcjonariusza uwzględnia się przy przydziale lokalu mieszkalnego. Następujący w formie decyzji administracyjnej przydział lokalu mieszkalnego stanowi tytuł prawny do zajmowania tegoż lokalu nie tylko przez funkcjonariusza, lecz także członków jego rodzinyWarunki przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz podmioty właściwe do wydawania decyzji w tych sprawach określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 99, poz. 898zezm.).

3.Na mocy art. 93 ustawy o Straży Granicznej członkami rodziny, których uwzględnia się przy
przydziale lokalu mieszkalnego, są pozostający z funkcjonariuszem we wspólnym gospodarstwie
domowym: 1) małżonek; 2) dzieci (własne  lub  małżonka,   przysposobione  lub  przyjęte  nawychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż doukończenia przez nie 25 lat życia;3) rodzice funkcjonariusza i jego małżonka będący na jegowyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek albo niezdolność do pracy, albo inne
okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i
macochę oraz osoby przysposabiające.

4.Szczegółowe  zasady  (przy  uwzględnieniu   różnic  związanych  ze  służbą w  poszczególnych formacjach) w zakresie zakwaterowania funkcjonariuszy określonych formacji przewidują m. in.:ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, ze zm.);ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.); ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz, 433 zezm.).

5. Zob. m. in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2001 r, SK 1/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 84, w odniesieniu do analogicznych uprawnień funkcjonariuszy Policji oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r„ P 6/06, OTK ZU nr 8A/2006, poz. 95, w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Więziennej.

8. Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego dnia 14 lipca 2003 r., K 35/01, OTK ZU nr 6A/2003, poz. 64, dotyczący charakteru prawa do kwatery wynikającego z faktu służby w Siłach Zbrojnych.wymienionych  we  wspomnianym art.  93.  Tytuł prawny do zajmowania  lokalu mieszkalnego,  stanowiąc   następstwo   realizacji   przez   funkcjonariusza   jego podmiotowego prawa do otrzymania przydziału takiego lokalu, nie może być jednak z tym prawem utożsamiany.

3. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórychinnych ustaw w odniesieniu do przysługującego funkcjonariuszom Straży Granicznej prawa do lokal mieszkalnego przewiduje:

a) zmianę art. 98 przyznającego funkcjonariuszom, którzy nie otrzymali lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość; nowelizacja art. 98 wprowadza określenie przesłanek zwrotu uzyskanej pomocy finansowej7, do przesłanek tych należą: 1) wypłata pomocy finansowej jako nienależnego świadczenia, 2) zwolnienie funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat służby, jeżeli nie nabył uprawnień do emerytury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do świadczeń pieniężnych, 3) skazanie funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub orzeczenia wobec niego prawomocnie środka karnego pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

b) dodanie w art. 99a ust. 1, określającym katalog przesłanek powodujących konieczność opróżnienia przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego, punktu 13 nakładającego obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego na funkcjonariusza skazanego prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści

7.W obecnym stanie prawnym art, 98 ustawy o Straży Granicznej statuuje jedynie ogólną zasadę dotyczącą pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy nie otrzymali lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale. Natomiast warunki przyznawania, cofania oraz zwracania pomocy finansowej reguiuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 892 ze zm.).majątkowej lub osobistej albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; c) dodanie w art. 102 ustępu 2 powodującego pozbawienie funkcjonariusza zwolnionego ze służby prawa do zachowania przydzielonego lokalu mieszkalnego lub przeniesienia go do zamiennego lokalu mieszkalnego w sytuacji skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Projektowane przepisy, w wersji przytoczonej powyżej, wprowadzają przesłankę; (1) w przypadku uzyskania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, obowiązku jej zwrotu przez funkcjonariusza, (2) opróżnienia przez funkcjonariusza przydzielonego lokalu mieszkalnego oraz (3) utraty prawa do przydzielonego lokalu mieszkalnego przez zwolnionego ze służby funkcjonariusza. Przesłankę tę stanowi skazanie funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu za wskazane w projektowanych przepisach rodzaje przestępstw. I choć wydaje się, że przesłanka ta została ukształtowana w sposób identyczny w trzech wskazanych przepisach, zastanawia, dlaczego w projektowanym art. 98 ust. 2 pkt 3 mowa o „przestępstwach umyślnych lub przestępstwach skarbowych umyślnych", a w art. 99a ust. 1 pkt 13 i w art. 102 ust. 2 o „przestępstwach umyślnych lub przestępstwach skarbowych umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego". Trudno znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla takiego rozróżnienia w sprawach dotyczących tego samego zakresu problematyki (ograniczenia prawa do lokalu mieszkalnego lub pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy Straży Granicznej)8. Uwzględniając postulat spójności regulacji ustawowej, należy przyjąć, że ta drobna, jednakże bardzo istotna różnica w brzmieniu trzech wskazanych przepisów, ma jedynie charakter błędu redakcyjnego. W  zakresie  przyznawania  pomocy finansowej  na  zaspokojenie  potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy,   którzy  nie   otrzymali   lokalu   mieszkalnego   na

8 W świetle obowiązujących przepisów prawa ograniczenie dostępu do różnych funkcji oraz uprawnień z funkcji tych wynikających dotyczy zwłaszcza przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego.podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, analizowany projekt ustawy przewiduje jeszcze dwie inne przesłanki (wymienione w pkt. 3a) niniejszej opinii). Możliwość uzyskania pomocy finansowej na wskazany powyżej cel, podobnie jak prawo do lokalu mieszkalnego, wynika z istnienia więzi służbowej, jest nierozerwalnie związana z faktem pozostawania w służbie w Straży Granicznej. Uzyskana pomoc finansowa należy do majątku odrębnego funkcjonariusza, toteż obowiązek jej zwrotu w związku z zaistnieniem przewidzianych w prawie okoliczności nie rodzi skutków prawnych wobec małżonka funkcjonariusza, nawet jeśli łączy ich wspólność majątkowa.

4. Przepis art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o Straży Granicznej stanowi, że funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że w takiej sytuacji zerwaniu ulega więź służbowa, której istnienie stanowiło przesłankę a także raf/o legls przyznania funkcjonariuszowi prawa do lokalu mieszkalnego. W obecnym stanie prawnym (art. 102 ustawy o Straży Granicznej) nie prowadzi to jednak automatycznie do utraty przez funkcjonariusza prawa do przydzielonego mu uprzednio lokalu mieszkalnego. Zmianę w tym zakresie przyniosłaby zainicjowana rządowym projektem nowelizacja. Skazanie funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, prowadziłoby już nie tylko do zwolnienia ze służby (aczkolwiek zaznaczyć należy, że zaliczenie na gruncie art. 45 ust. 1 pkt 4 przestępstw karno-skarbowych do kategorii przestępstw nasuwa pewne wątpliwości9), lecz także - na mocy art. 1 pkt 18 projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (mówiącym o dodaniu ustępu 2 do art. 102 ustawy o Straży Granicznej) - do utraty prawa do lokalu

*' Wydaje się, że na gruncie zarówno doktryny jak orzecznictwa wyłączenie „przestępstw skarbowych" z kategorii „przestępstw" nie pozostawia już wątpliwości. Istotne zmiany w tym zakresie przyniosła nowelizacja art. 258 § 1 Kodeksu karnego dokonana ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw (Dz. U, Nr 93, poz. 889). Przepis ten zakłada karalność udziału w grupie lub związku „mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego" {przed nowelizacją przepis ten mówił o „popełnianiu przestępstw w tym i przestępstw skarbowych"). Obszernie na ten temat zob. uchwała Sądu Najwyższego I KZP 7/05, OSNKW 2005/5/44 wraz z powołanym tam orzecznictwem i głosami doktryny mieszkalnego    lub    utraty    możliwości    przeniesienia    do    zamiennego    lokalu mieszkalnego.Abstrahując - jako że kwestia ta nie stanowi przedmiotu niniejszej opinii - od oceny, czy pozbawienie funkcjonariusza prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w projekcie jest zgodne z Konstytucją (w tym zwłaszcza ochroną praw słusznie nabytych), warto podkreślić, że nie powinno być ono postrzegane jako dodatkowa - nieznana kodeksowi karnemu - sankcja za popełnienie czynu zabronionego, lecz następstwo zwolnienia funkcjonariusza Straży Granicznej ze służby. W tym celu proponuję, by wśród przesłanek wskazanych w art. 99a ust. 1 ustawy o Straży Granicznej powodujących konieczność opróżnienia przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego, znalazła się przesłanka zwolnienia ze służby ze wzaledu na skazanie prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a nie samo skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie ww. przestępstw.W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby (która nie występuje w związku z zakładanym celem niniejszej opinii), dodatkowo należałoby ustalić, czy różnicowanie skutków zwolnienia ze służby ze względu na zakładaną w projekcie ustawy o Straży Granicznej przesłankę tego zwolnienia, stoi w zgodności z konstytucyjną zasadą równości.

Kolejnym istotnym, a nie mieszczącym się w problematyce podejmowanej w ramach niniejszej opinii, zagadnieniem, które winno być poddane wnikliwej ocenie, jest określenie granic czasowych, w obrębie których popełnienie przestępstw skutkować mogłoby zwolnieniem funkcjonariusza ze skutkiem pozbawienia go prawa do lokalu. Jedną z podstawowych zasad stanowienia prawa, które muszą być przestrzegane w demokratycznym państwie prawnym, a która znalazła trwałe miejsce w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jest zakaz działania prawa wstecz. Zakaz ten odnoszony jest wyłącznie do przepisów, które pogarszają sytuację adresatów (kategoryczność zakazu retroakcji ma bezwzględny charakter w prawie karnym, z dość dużą kategorycznością traktowany jest w prawie finansowym). W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw(art. 11) przewiduje się, że przepisy art. 98 ust. 2 pkt 3, art. 99a ust. 1 pkt 13 i art. 102 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej miałyby być stosowane w przypadku skazania funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny, po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy Należałoby się jednak zastanowić, czy rozwiązanie przyjęte w projektowanym art. 11 nie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości w tym znaczeniu, że może rodzić różne skutki prawne w zakresie korzystania z prawa do lokalu mieszkalnego wobec funkcjonariuszy znajdujących się w sytuacji podobnej. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych) charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu mają być traktowane równo, czyli bez różnicowań zarówno faworyzujących jak i dyskryminujących10. Odstępstwo od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych jest dopuszczalne, jeżeli zostały spełnione trzy warunki: 1) wprowadzone zróżnicowanie musi być racjonalnie uzasadnione, 2) waga interesu, któremu ma służyć zróżnicowanie podmiotów podobnych, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku różnego traktowania podmiotów podobnych, 3) regulacja prawna musi pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi11. Wnioskodawca przyjął, że utrata prawa do lokalu mieszkalnego, obowiązek opróżnienia lokalu lub obowiązek zwrotu pomocy finansowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub orzeczenia prawomocnie środka karnego, o których mowa w projektowanych przepisach (art. 98 ust. 2 pkt 3, art. 99a ust. 1 pkt 13 i art. 102 ust, 2), następuje na skutek skazania funkcjonariusza prawomocnym orzeczeniem sądu lub orzeczenia wobec niego prawomocnie środka karnego po dniu weiścia w życie ustawy. Warto byłoby się jednak zastanowić, czy utrata prawa do lokalu mieszkalnego, obowiązek opróżnienia lokalu lub obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy finansowej powinny być uzależnione od daty skazania prawomocnym orzeczeniem sądu lub orzeczenia prawomocnie środka karnego, jak przewidziano w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych

10.Tak w orzeczeniu z 9 marca U 7/87 1988 r„ OTK 1988, poz. 1.

11. Orzeczenie z 3 września 1996 r., K 10/96 i liczne późniejsze.innych ustaw, czy raczej od daty popełnienia któregoś z przestępstw wymienionych w cytowanych przepisach projektu ustawy12.

5.Zgodnie z art, 99a ust. 2 ustawy o Służbie Granicznej „Decyzję oopróżnieniu lokalu wydaje się w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych w tym lokalu". Oznacza to, że pośrednim skutkiem zwolnienia ze służby funkcjonariuszaStraży Granicznej jest pozbawienie członków jego rodziny tytułu  prawnego do zajmowania   lokalu   mieszkalnego.   Nie jest to  równoznaczne  z  pozbawieniem członków  rodziny funkcjonariusza jakiegoś  prawa  podmiotowego,  ponieważ - stosownie do ustaleń dokonanych w pkt. 2 i 4 niniejszej opinii - prawo do lokalu mieszkalnego (jak i zachowanie prawa do przydzielonego lokalu mieszkalnego) przysługuje wyłącznie funkcjonariuszowi. Stąd podlegające analizie, proponowane przepisy nowelizujące ustawę o Straży Granicznej nie mogą moim zdaniem być oceniane z punktu widzenia dopuszczalnego w świetle Konstytucji ograniczenia (uszczuplenia) praw członków rodziny funkcjonariusza. Tym samym np. art. 64 ust. 2 Konstytucji (gwarantujący równą dla wszystkich ochronę prawną praw majątkowych) nie mógłby być uznany za adekwatny (relewantny) wzorzec kontroli omawianych tu projektowanych regulacji.

6.Odrębną kwestię stanowi natomiast problem zgodności art. 98 ust. 2 pkt 3,art. 99a ust. 1 pkt 13 i art. 102 ust 2 ustawy o Straży Granicznej, w brzmieniuustalonym przez rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej orazniektórych innych ustaw, z przewidującym ochronę praw lokatorów art. 75 ust. Konstytucji, Zaznaczyć jednak należy, że - jak stanowi art. 81 Konstytucji - praw tych można dochodzić jedynie w granicach określonych w ustawie. Oznacza to, że zakres   roszczeń,  jakie   na   ich   podstawie  mogą  przysługiwać jednostce  jestograniczony i uzależniony od przepisów ustawy, która konkretyzuje uregulowaniezawarte w konstytucji Wynikający z art. 1 pkt 16 - 18 ustawy o zmianie ustawy o
Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw zakres ochrony praw członkówrodziny funkcjonariusza, jako lokatorów, będzie zatem kształtowany na zasadach

12. Na gruncie art. 11 projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw możemy sobie wyobrazić następującą sytuację. Dwóch funkcjonariuszy, którym przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego, popełni Jedno z przestępstw, o których mowa w projektowanych, analizowanych w niniejszej opinii przepisach ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, jeszcze przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Funkcjonariusz, który zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądu przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy, zachowa prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast funkcjonariusz skazany prawomocnym orzeczeniem sądu już po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw prawo to utraci. ogólnych, które wynikają z ustawy z dnia 21 czerwca 2001  r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego13. W moim przekonaniu przyznanie członkom rodzin funkcjonariuszy Straży Granicznej, jako lokatorom przydzielonych tym funkcjonariuszom mieszkań, dalej idącej ochrony, nie jest konieczne z konstytucyjno -prawnego punktu widzenia. Wręcz przeciwnie, jestem zdania, że ewentualna propozycja stworzenia tego rodzaju gwarancji wymagałaby wykazania u członków rodziny funkcjonariuszy Straży Granicznej takich cech relewantnych, które byłyby uzasadnieniem dla ich uprzywilejowania względem lokatorów innych kategorii, zajmujących lokale bez tytułu prawnego.

7.W konkluzji prowadzonych rozważań stwierdzam, że proponowana w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw regulacja przewidują'

tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:37
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy rząd dotrzyma słowa i do policjantom podwyżki w wysokości 20%?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.