tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 42 90
Wczoraj 218 560
Ostat tydzień 1566 3819
Ostat. dwa tyg. 2982 6974
Ostat. miesiąc 6251 14856
Ostatni rok 94004 237099
Razem 1967298 4268344
Prawnik niesie pomoc!!!

 Zarząd Wojewódzki niesie pomoc prawną !!!

Ochrona prawna policjantów - członków NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego prowadzona jest na podstawie zapisów  Rozdziału VII  Statutu NSZZ Policjantów - Związkowa Ochrona Prawna. Mając na uwadze powyższe przepisy w dniu 14 czerwca 2002 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów reprezentowany przez podinsp. Andrzeja Szary Przewodniczącego ZW podpisał umowę o współdziałaniu w zakresie pomocy prawnej z Adwokatem Leszkiem Cieślakiem oraz w dniu 9 lipca 2007 roku z Adwokatem Mariuszem Henrykiem Paplaczykiem.

    Umowy zapewniają min;

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektow aktow prawnych,
 • występowanie jako reprezentant przed organami wymiaru sprawiedliwości, urzędami,organizacjami,
 • prowadzenie mediacji,
 • sporządzanie pism procesowych. 

Pomoc prawna jest świadczona na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze ( DZ.U Nr 16, poz.124 ze zmianami) oraz w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu  10 października 1998 roku przy zachowaniu szczególnej staranności.

Zarząd Wojewódzki zleca  adwokatowi podjęcie czynności pomocy prawnej na rzecz osób przez niego wskazanych, po uzyskaniu właściwego pisemnego pełnomocnictwa tych osób. 

Za świadczoną pomoc prawną  adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad i w ramach wysokości określonych w rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września  2002  roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej  z urzędu. . Szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia określają zgodnie strony umowy.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat należnych przy udzielaniu pomocy prawnej, opłat kancelaryjnych, opłat skarbowych i innych, przewidzianych właściwymi przepisami.

Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony.

                                              KANCELARIE  ADWOKACKIE

Leszek Cieślak ul. Bóźnicza 11/4, 61- 751 Poznań, tel. 8 550 961, fax 8 550 236, policjantów przyjmuje w każdy poniedziałek w siedzibie w godz.17.00 - 18.00, w sprawach pilnych kontakt za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego, tel.kom. 609 279 279 o każdej porze dnia.    
                             

                                    
                                           ADWOKAT LESZEK CIEŚLAK 

ul. Bóźnicza 11/4, 61- 751 Poznań, tel. 8 550 961, kom. 508 499 542, fax 8 550 236, policjantów przyjmuje w każdy poniedziałek w siedzibie w godz.17.00 - 18.00, w sprawach pilnych kontakt za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego, tel.kom609 279 279 o każdej porze dnia.    

 Dane o przebiegu kariery zawodowej;

 • data urodzenia - 1954 rok Poznań, magister prawa - Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ( 1973 - 1977 ),
 • Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkoplskim ( 1977 - 1884 ) - aplikant sądowy, asesor sądowy ( Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu), sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach - Przewodniczący Wydziału Karnego,
 • radca prawny ( 1984 - 1985 ),od 1985 roku adwokat - członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.       
   
                                       ADWOKAT PRZEMYSŁAW CIEŚLAK
     
  ul. Bóźnicza 11/4, 61- 751 Poznań, tel. 855 09 81, 855 09 61 961, kom. 508 499 542,e- mail: pcieslak@cieslakkancelaria.pl policjantów przyjmuje w każdy poniedziałek
  w siedzibie w godz.17.00-18.00, w sprawach pilnych kontakt za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego, tel.kom609 279 279 o każdej porze dnia.    
                                                                     

Mariusz Henryk  Paplaczyk  ul. Działyńskich 6/3, 61- 727 Poznań, tel. (061) 851 01 50, 853 13 05, fax.(061) 855 25 17, e-mail: m.paplaczyk@wpn-legal.eu, policjantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 19.00 w kancelarii,w sprawach plinych kontakt podobnie jak w przypadku Mecenasa Cieślaka.

                                            
                                    ADWOKAT MARIUSZ HENRYK PAPLACZYK
                          Vice Prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich

Honorowy Absolwent poznańskiej „Dwójki ” ( II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Modrzejewskiej i Gen.Zamoyskiej) . W 1995 r. współtworzy nowo powstały Parlament Uczniowski przy Kuratorze Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Za działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju demokracji wśród młodzieży w 1996r decyzją Kapituły przy Prezydencie Miasta Poznania otrzymuje tytuł „Wspaniały Miasta Poznania” II Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu ”8 Wspaniałych”. Jako współtwórca Konstytucji szkoły otrzymuje wyróżnienie od Fundacji Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Ogólnopolskim Konkursie na Konstytucję Szkoły.

Mariusz Paplaczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu kierunek prawo. W trakcie studiów aktywnie uczestniczy w pracach samorządu uczelnianego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Pod kierunkiem Kierownika Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof.dra.hab. Aleksandra Tobisa, pisze poprzedzoną badaniami rynku pracę magisterską na temat „Prawnokarnej ochrony znaku towarowego i problematyki piractwa przemysłowego”. Aplikację adwokacką odbywa w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Począwszy od listopada 2006 r. jest wykładowcą Naczelnej Rady Adwokackiej , szkoląc w Domu Pracy Twórczej Adwokatury aplikantów adwokackich.

Jako prawnik współpracuje z biurem ONZ w Wiedniu Office Crime and Drugs w programie Traffiking in Human Beings (Przeciwdziałanie handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem). Wraz z przedstawicielami biura ONZ w Polsce bierze udział w szkoleniu funkcjonariuszy policji i straży granicznej w zwalczaniu i ściganiu przestępstw związanych z handlem ludźmi, niewolnictwem, nielegalnym przekraczaniem granicy. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej , wpisany zostaje na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, gdzie wykonuje zawód adwokata – jako partner w „Wiza, Paplaczyk, Nowakowski” Adwokacka Spółka Partnerska.

Począwszy od 2005 r. jest inicjatorem i organizatorem corocznej konferencji aplikantów wszystkich zawodów prawniczych „Forum Młodych Prawników”, które ostatnie odbyły się pod hasłem „Etyka w zawodzie prawnika” . Aktywnie działa społecznie w Stowarzyszeniu na rzecz Matki i Dziecka w Poznaniu.

W lipcu 2005 r. wybrany zostaje na funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Poznaniu. Jako wiceprezes poznańskiego oddziału zrzeszenia prawników jest organizatorem licznych konferencji naukowych i spotkań przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, współpracując ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP oraz Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia.

Jako Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskich Dni Prawniczych w Poznaniu 2006 odpowiada za organizację tego prestiżowego spotkania prawników z całej Polski, zebranych wokół licznych paneli tematycznych, które to odbyły się pod hasłem „Państwo prawa założenia a rzeczywistość” . W dniu 22 maja 2006 r. wybrany zostaje na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich.


MECENAS WOJCIECH WIZA

ul. Działyńskich 6/3, 61- 727 Poznań, tel. (061) 851 01 50, 853 13 05, fax.(061) 855 25 17MECENAS JAKUB RELEWICZ

ul. Feliksa Nowowiejskiego 10/5
61-731 Poznań

tel. 61 852 49 00
fax: 61 852 49 13

W dniu 16 marca podinsp. Andrzej Szary i asp. Błażej Dulat podpisali umowę o współdziałaniu na terenie m.in. było województwa leszczyńskiego z Adwokatem Aleksandrem Matyaszczykiem.


ALEKSANDER MATYASZCZYK

Studia prawnicze ukończył w 1973 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w Sądzie, początkowo jako aplikant, a później jako asesor i sędzia. Będąc sędzią orzekał w sprawach rodzinnych i cywilnych. W dalszych latach kariery już jako radca prawny pracował m.in. w PZU, gdzie poznał od podszewki specyfikę spraw gospodarczych i ubezpieczeniowych.

Od 1984 roku do dnia dzisiejszego jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i pracuje jako adwokat, początkowo w Zespole Adwokackim w Rawiczu a od 1990 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką w Lesznie.

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach rozwodowych, o separację, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz o podział majątku wspólnego małżonków.

Od początku swej pracy w adwokaturze prowadzi bieżącą obsługę prawną spraw gospodarczych wielu znanych przedsiębiorstw z regionu leszczyńskiego.

Jako adwokat był też patronem i wykształcił kilku aplikantów adwokackich.

Język : rosyjski, niemiecki.
Tel. kom. 0 602 380 549Siedziba Kancelarii:

Kancelaria Adwokacka
adw. Aleksander Matyaszczyk
al. Krasińskiego 7,
64-100 Leszno

tel./fax (+48 65) 529-63-60
e-mail:
kancelaria@matyaszczyk.pl

Filia Kancelarii w Górze:

ul. Podwale 49
56-200 Góra

tel. 65 543 16 04
e-mail:
kancelariagora@matyaszczyk.pl
 
 

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz osób fizycznych obejmuje w szczególności:

SPRAWY CYWILNE:

Poradnictwo, mediacje, przygotowywanie pism oraz prowadzenie spraw przed sądem:

 • w sprawach dotyczących umów,
 • w sprawach o zapłatę i odszkodowania, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • sprawach o eksmisję,
 • w sprawach o wykonanie umów,
 • sprawach o ustanowienie, zniesienie lub zmianę służebności,
 • sprawach o zniesienie współwłasności,
 • w sprawach spadkowych (w tym o stwierdzenie lub uchylenie stwierdzenia nabycia spadku, o zapłatę zachowku, dział spadku),

SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

Poradnictwo, mediacje, przygotowywanie pism oraz prowadzenie spraw przed sądem:

 • prowadzenie mediacji pomiędzy małżonkami zarówno przedsądowej jak i w toku postępowania sądowego;
 • w sprawach rozwodowych i o separację;
 • w sprawach o podział majątku,
 • w sprawach o władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi,
 • w sprawach o ustalenie lub zmianę sposobu kontaktu z dziećmi,
 • w sprawach o alimenty,
 • w sprawach o przysposobienie (adopcję),
 • w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,

SPRAWY KARNE:

Poradnictwo, mediacje i prowadzenie spraw:

 • przed organami ścigania (Prokuraturą lub Policją) na etapie śledztwa lub dochodzenia;
 • przed sądem w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia;

PRAWO PRACY:

 • poradnictwo i mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących urlopów, świadectw pracy, zakończenia stosunku pracy, zakazów konkurencji;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę;
 • prowadzenie przed sądami pracy sporów pracowniczych;

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI:

Poradnictwo, mediacje i prowadzenie spraw przed sądem:

 • spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego,
 • spraw z zakresu egzekucji prowadzonych zarówno przez komornika jak i przez sąd, w szczególności z zakresu egzekucji nieruchomości,

A także :

 • ocena prawna prawidłowości czynności komorniczych,
 • pomoc prawna w poszukiwaniu majątku dłużników,

PRAWO ADMINISTRACYJNE I NIERUCHOMOŚCI:

 • wnoszenie środków odwoławczych od decyzji administracyjnych,
 • wnoszenie skarg do sądów administracyjnych na treść aktów prawa miejscowego,
 • wnoszenie środków odwoławczych od kar i opłat nakładanych w postępowaniu administracyjnym, w tym opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłat środowiskowych,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym pomoc w formułowaniu uwag i wniosków do treści planu oraz wnoszenie skarg do sądów administracyjnych na zapisy treści planu,
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości polegającego na wybudowaniu urządzeń przesyłowych na prywatnym gruncie,
 • udzielanie porad prawnych dotyczących legalizacji samowoli budowlanych,
 • udzielanie porad prawnych dotyczących odrolnienia gruntów i przeznaczania ich pod zabudowę,  Cele kancelarii

Liczący ponad 80 prawników zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów mających wieloletnie doświadczenie. Prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo energetyczne oraz prawo administracyjne – to tylko wybrane fragmenty rozległego wachlarza świadczonych przez nas usług. Dzięki ciągle doskonalonej organizacji pracy możliwe jest skuteczne prowadzenie kilku tysięcy spraw w ciągu roku. Spraw, w których najważniejszy był, jest i będzie Klient.

Stworzyliśmy kulturę organizacyjną, która opiera się na zrozumieniu istoty biznesu zgłaszających się do nas osób. Nasi interesanci wysoko oceniają cechy naszych prawników: ich dostępność, profesjonalizm, skuteczność, zaangażowanie, komunikatywność i odpowiedzialność.

Naczelną maksymą Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski sp.k-a jest: „zrozumieć potrzeby klienta”. Celem wspólników zarządzających adwokata Pawła Sowisło oraz adwokata Krzysztofa Topolewskiego, jak i wszystkich pozostałych prawników, jest wyznaczanie nowych standardów pomocy prawnej.

O kancelarii

tytul_szukaj
tytul_zegar
20:00:05
tytul_kalendarz
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!