tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 42 90
Wczoraj 171 480
Ostat tydzień 1519 3739
Ostat. dwa tyg. 2935 6894
Ostat. miesiąc 6204 14776
Ostatni rok 93957 237019
Razem 1967251 4268264
Renty funkcjonariuszy
Renty funkcjonariuszy

Aby korzystać z uprawnień pracowniczych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, trzeba posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności Obecnie w Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: system powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz system orzeczniczy ZUS.

Niepełnosprawność może też zostać stwierdzona w wyroku sądowym. Przepisy dotyczące orzekania o niepełnosprawności ulegały zmianom. Dlatego też w obrocie prawnym nadal funkcjonują orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz te wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zachowują ważność tylko w ściśle określonych przypadkach.

Podstawowym aktem regulującym status prawny niepełnosprawnych pracowników jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92, ze zm., dalej: ustawa o rehabilitacji). Do realizacji celów w niej określonych ustanawia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki, stwierdzane w orzeczeniu wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Organem odwoławczym są zespoły wojewódzkie.

Osobą niepełnosprawną jest również osoba posiadająca orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) o: całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o celowości przekwalifikowania. Organem odwoławczym są komisje lekarskie ZUS.

Niezdolność do pracy

Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS traktowane na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności to: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane w okresie 1 stycznia – 16 sierpnia 1998 r.


Inwalidztwo

Wydane przed wejściem w życie ustawy o rehabilitacji orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów jest ważne, jeżeli przed tą datą nie utraciło mocy. Przed wejściem w życie ustawy o rehabilitacji o niepełnosprawności decydowały przede wszystkim komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia ZUS (KIZ).
Orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, II grupy inwalidów – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, III grupy inwalidów – o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Inne dla mundurowych

Na podstawie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (DzU z 2004 r. nr 8, poz. 66 ze zm.) oraz o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.), komisje podległe MON oraz MSWiA wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa. 

Na szczególną uwagę zasługują wydane przez te komisje orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa w związku ze służbą. Takie orzeczenie traktowane jest jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera jednocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia.

PRZYKŁAD: pan Ryszard posiada orzeczenie wydane 14 lipca 1996 r. przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w Krakowie w sprawie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa. W orzeczeniu tym wypisane są schorzenia powodujące niezdolność do służby wojskowej, z informacją, że nie pozostają w związku ze służbą wojskową. Pan Ryszard otrzymał kategorię N – niezdolny do służby wojskowej – grupa II. 
Orzeczenie to traktowane jest jako orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

PRZYKŁAD: pan Wojtek ma orzeczenie wydane 2 lutego 1996 r. przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w Poznaniu o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa w związku ze służbą. Pan Wojtek pracuje jako informatyk w firmie projektowej. Dla swojego pracodawcy jest osobą pełnosprawną. W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności musiałby się zgłosić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Pozostałe regulacje

Za osoby niepełnosprawne uważa się również te, które posiadają orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed wejściem w życie ustawy o rehabilitacji. Osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, natomiast pozostałe – jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto niepełnosprawność, zgodnie z wyrokiem NSA z 9 października 2007 r. (I OSK 15/07), może zostać stwierdzona w wyroku sądowym, i to również w postępowaniu niedotyczącym wprost określenia stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
Dodać też trzeba, że często orzeczenia o niepełnosprawności zawierają sformułowania: „niezdolny do pracy” albo „zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej”. Zapis taki nie powinien być interpretowany jako zakaz zatrudniania takich osób poza zakładami pracy chronionej. Wskazuje on jedynie na stopień upośledzenia danej osoby w zakresie możliwości podjęcia pracy. ?

UWAGA
Zarówno od orzeczeń wojewódzkich zespołów, jak i komisji lekarskich ZUS przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego, który może orzeczenia wydane przez te organy zmienić.


Źródło: Rzeczpospolita

(jp)

tytul_szukaj
tytul_zegar
16:00:09
tytul_kalendarz
Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!