tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 201 388
Wczoraj 208 334
Ostat tydzień 2249 4247
Ostat. dwa tyg. 4533 8608
Ostat. miesiąc 15509 27611
Ostatni rok 123348 248763
Razem 1841272 3974515
Emeryci policyjni - równe prawa z emeryami z MON i PSP.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części


Na podstawie art. 12 ust, 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu, używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. Nr 130, poz. 1398) w § 2 po
ust. 2 dodaje się ust 3 w brzmieniu:

„3. Zakaz używania ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z odznaczeniami, medalami i odznakami nie dotyczy policjantów zwolnionych ze służby, którzy mają. prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku" podczas;

1) uroczystości w dniach świąt państwowych i Święta Policji;
2) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężania, mianowania na stopień lub ślubowania policjantów;
3) uczestniczenia w uroczystościach pogrzebowych policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,


MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działom administracji rządowej - Sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604), Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2DÓ0 r. Nr 12, poz. 1268 oraz z200l r.Nr 123.poz 1353.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 13 maja 2004 t. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. Nr 130, poz. 1398) stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn.zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Straży Granicznej, mogą wprowadzić zakaz używania munduru lub jego części,chociażby nawet zostały one pozbawione oznak określonych w przepisach o ustanowieniu munduru, uwzględniając obowiązujące wzory umundurowania wyjściowego i polowego stosowanego w Policji i Straży Granicznej.

Celem nowelizacji powyższego rozporządzenia jest umożliwienie policjantom zwolnionym ze służby, którzy - zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 i. o Policji (Dz, U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) - mają prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku" - używania ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z odznaczeniami, medalami i odznakami podczas: uroczystości w dniach świąt państwowych i Święta Policji, uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaezeń, zaprzysiężania, mianowania na stopień lub ślubowania policjantów oraz uczestniczenia w uroczystościach pogrzebowych policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych. Powyższa zmiana została wprowadzona na wniosek policyjnych środowisk emeryckich. Możliwość noszenia umundurowania w określonych sytuacjach mają strażacy PSP oraz żołnierze w stanie spoczynku.

§ 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r.w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej / (Dz. U. z 2006r. Nr 4, poz.25) przewiduje, że strażak w stanic spoczynku zachowuje prawo do noszenia ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z orderami, odznaczeniami i odznakami podczas uroczystości państwowych i strażackich, ze sznurem galowym i z baretkami podczas uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wizytowy. Ponadto w mundurze wyjściowym z baretkami lub bez baretek strażak może występować w czasie przedstawień w teatrach i salach koncertowych oraz uroczystości rodzinnych.

Natomiast zgodnie z ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz.U. Nr 141, poz1367, późn.zm.) zezwala się żołnierzom przeniesionym, po odbyciu lub zakończeniu pełnienia czynnej służby wojskowej, do rezerwy lub w stan spoczynku oraz żołnierzom będącym kombatantami na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w dniach świąt państwowych i wojskowych oraz gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez organy pańsrwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny, w czasie wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub organizacjach społecznych,w czasie spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa, w czasie uroczystości osobistych i rodzinnych.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie Zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie Z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, poz. z późn. zm).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności obbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja:
Wejście w życie rozporządzenia będzie oddziaływać na policjantów zwolnionych ze służby, którzy mają prawo do używania stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku" w zakresie możliwości noszenia przez nich ubioru wyjściowego.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego,

4. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw:

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

5. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy: Wejście w życic rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6- Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny: Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
tytul_szukaj
tytul_zegar
13:04:45
tytul_kalendarz
Marzec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dodatek stażowy w przedziale 15 -25 lat służby?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - NSZZ Policjantów domaga się zwiększenia i uporządkowania nakładów na Policję!