tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 109 266
Ostat tydzień 1595 3800
Ostat. dwa tyg. 3284 7470
Ostat. miesiąc 7608 18467
Ostatni rok 114961 238380
Razem 1911756 4122117
Emeryci policyjni - równe prawa z emeryami z MON i PSP.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części


Na podstawie art. 12 ust, 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu, używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. Nr 130, poz. 1398) w § 2 po
ust. 2 dodaje się ust 3 w brzmieniu:

„3. Zakaz używania ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z odznaczeniami, medalami i odznakami nie dotyczy policjantów zwolnionych ze służby, którzy mają. prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku" podczas;

1) uroczystości w dniach świąt państwowych i Święta Policji;
2) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężania, mianowania na stopień lub ślubowania policjantów;
3) uczestniczenia w uroczystościach pogrzebowych policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,


MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działom administracji rządowej - Sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604), Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2DÓ0 r. Nr 12, poz. 1268 oraz z200l r.Nr 123.poz 1353.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 13 maja 2004 t. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. Nr 130, poz. 1398) stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn.zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Straży Granicznej, mogą wprowadzić zakaz używania munduru lub jego części,chociażby nawet zostały one pozbawione oznak określonych w przepisach o ustanowieniu munduru, uwzględniając obowiązujące wzory umundurowania wyjściowego i polowego stosowanego w Policji i Straży Granicznej.

Celem nowelizacji powyższego rozporządzenia jest umożliwienie policjantom zwolnionym ze służby, którzy - zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 i. o Policji (Dz, U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) - mają prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku" - używania ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z odznaczeniami, medalami i odznakami podczas: uroczystości w dniach świąt państwowych i Święta Policji, uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaezeń, zaprzysiężania, mianowania na stopień lub ślubowania policjantów oraz uczestniczenia w uroczystościach pogrzebowych policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych. Powyższa zmiana została wprowadzona na wniosek policyjnych środowisk emeryckich. Możliwość noszenia umundurowania w określonych sytuacjach mają strażacy PSP oraz żołnierze w stanie spoczynku.

§ 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r.w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej / (Dz. U. z 2006r. Nr 4, poz.25) przewiduje, że strażak w stanic spoczynku zachowuje prawo do noszenia ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z orderami, odznaczeniami i odznakami podczas uroczystości państwowych i strażackich, ze sznurem galowym i z baretkami podczas uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wizytowy. Ponadto w mundurze wyjściowym z baretkami lub bez baretek strażak może występować w czasie przedstawień w teatrach i salach koncertowych oraz uroczystości rodzinnych.

Natomiast zgodnie z ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz.U. Nr 141, poz1367, późn.zm.) zezwala się żołnierzom przeniesionym, po odbyciu lub zakończeniu pełnienia czynnej służby wojskowej, do rezerwy lub w stan spoczynku oraz żołnierzom będącym kombatantami na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w dniach świąt państwowych i wojskowych oraz gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez organy pańsrwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny, w czasie wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub organizacjach społecznych,w czasie spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa, w czasie uroczystości osobistych i rodzinnych.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie Zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie Z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, poz. z późn. zm).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności obbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja:
Wejście w życie rozporządzenia będzie oddziaływać na policjantów zwolnionych ze służby, którzy mają prawo do używania stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku" w zakresie możliwości noszenia przez nich ubioru wyjściowego.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego,

4. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw:

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

5. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy: Wejście w życic rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6- Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny: Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
tytul_szukaj
tytul_zegar
00:00:50
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz wstępne wyniki wyborów?
Źle
Dobrze
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.