tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 0 0
Wczoraj 382 743
Ostat tydzień 2557 4839
Ostat. dwa tyg. 5735 10920
Ostat. miesiąc 11580 21688
Ostatni rok 136711 258304
Razem 1653623 3594239
Projekt ustawy pomostowej.

  Projekt

U S T A W A
z dnia.................................. o emeryturach pomostowych1)

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art.  1.1. Ustawa określa:

1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zwanych dalej „emeryturami pomostowymi”, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”;

2) rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej;
3)  zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych;    
4)  organizację i zasady działania Funduszu Emerytur Po-mostowych;
5)zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur po-mostowych;
6) obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 2. Wypłata emerytur pomostowych jest gwarantowana przez państwo.

 Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) organ rentowy – jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, określoną w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.3));

2) płatnik składek – pracodawcę, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-pieczeń społecznych, oraz ubezpieczonego, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

3) pracownik – ubezpieczonego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1, 2a i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-nych, podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także ubezpieczonego, który przed dniem wejścia w życie ustawy z tytułu takiej pracy podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu;
4)  uprawniony – osobę mającą ustalone prawo do emerytury pomostowej.

Art. 3. 1. Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy.

2.    Czynniki ryzyka, o których mowa w ust. 1, są związane z następującymi rodzajami prac:

1)    w szczególnych warunkach determinowanych siłami natury:
a)    prace pod ziemią,
b)    prace na wodzie,
c)    prace pod wodą,
d)    prace w powietrzu;
2)    w szczególnych warunkach determinowanych procesami technologicznymi:
a)    prace w warunkach gorącego mikroklimatu,
b)    prace w warunkach zimnego mikroklimatu,
c)    bardzo ciężkie prace fizyczne,
d)    prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
e)    ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym ob-ciążeniem statycznym wynikającym z konieczności pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała.

3. Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się; wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.
4.Za pracowników wykonujących prace w szczególnych wa-runkach uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 1.
5.Za pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 3.
6.Za pracowników wykonujących prace w szczególnych wa-runkach uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub arty-stycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.
 7. Za pracowników wykonujących prace w szczególnych wa-runkach lub o szczególnym charakterze uważa się również osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Rozdział 2

Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej

Art. 4. Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5 – 11, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)    urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. ;
2)    ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
3)    osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
4)    ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5 – 9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5)    przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
6)    po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
7)    nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Art. 5. Pracownik wykonujący w powietrzu na statkach powietrznych pracę w szczególnych warunkach wymienioną w pkt 25 załącznika nr 1 do usta-wy lub o szczególnym charakterze wymienioną w pkt 1 załącznika nr 2 do usta-wy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4 – 7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:
1)    osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;
2)    ma okres pracy w szczególnych warunkach wymienionej w pkt 25 załącznika nr 1 do ustawy lub okres pracy o szczególnym charakterze wymienionej w pkt 1 załącznika nr 2 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat;
3)    uzyskał orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy w szczególnych warunkach wymienionej w pkt 25 załącznika nr 1 do ustawy lub o szczególnym charakterze wymienionej w pkt 1 załącznika nr 2 do ustawy, w rozumieniu art. 105 – 107 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotni-cze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.4)).

Art. 6. Pracownik wykonujący w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów, zwanych dalej „portami morskimi”, prace w szczególnych warunkach, wymienione w pkt 21 załącznika nr 1 do ustawy, lub o szczególnym charakterze, wymienione w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4 – 7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:
1)    osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat;
2)    ma okres pracy w portach morskich w szczególnych warun-kach wymienionej w pkt 21 załącznika nr 1 do ustawy lub o szczególnym charakterze wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat.

Art. 7. Pracownik wykonujący w hutnictwie prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 4 – 12 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4 – 7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:
1)    osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat;
2)    ma okres pracy w szczególnych warunkach w hutnictwie wymienionej w pkt 4 – 12 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat;
3)    lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4 – 12 załącznika nr 1 do ustawy.

Art. 8. Pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach wy-mienione w pkt 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4 – 7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:
1)    osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;
2)    ma okres pracy w szczególnych warunkach wymienionej w pkt 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 10 lat.

Art. 9. Pracownik wykonujący prace maszynistów pojazdów trakcyj-nych wymienione w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy, który spełnia warunki okre-ślone w art. 4 pkt 1, 4 – 7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:
1)    osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;
2)    ma okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wy-mienionej w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat;
3)    lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych.
Art. 10. Członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4 – 7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:
1)    osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;
2)    ma okres pracy jako członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, wynoszący co najmniej 10 lat.

Art. 11. Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 4 – 10, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 12.1. Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne-go Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, na zasadach określonych w art. 4, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.
 2. Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej osobom, o  których mowa w ust. 1, okresy służby pełnionej przez te osoby traktuje się na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, odpowiednio do art. 3 ust. 4 – 7.

Art.13.1. Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przez średnie dalsze trwa-nie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia, o których mowa w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

2.Jeżeli pracownik jest członkiem otwartego funduszu emerytalego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej „Zakładem”, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.

3. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ustawy o emeryturach i ren-tach z FUS.
4.Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę pomostową, uprawniony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość emerytury pomostowej ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
5. Emerytura pomostowa podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych dla waloryzacji świadczeń w art. 88, art. 89 i art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Art.14.1.Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
2. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia.

Art. 15.  Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem:
1)    poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
2)    osiągnięcia przez uprawnionego wieku:
a)    60 lat – w przypadku kobiet,
b)    65 lat – w przypadku mężczyzn
–    jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalone-go decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno--rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
3)    śmierci uprawnionego.

Art. 16.1.Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu lub emerytura ta ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104 – 106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
2. Jeżeli łączna kwota przychodu uprawnionego przewyższyła w danym roku kalendarzowym kwotę graniczną przychodu o kwotę niższą niż kwota nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu tej kwoty nie dokonuje się, jeżeli uprawniony dokona wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych, o którym mowa w art. 24, kwoty równej kwocie tego przekroczenia, pomniejszonej o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Organ rentowy informuje uprawnionego o możliwości uniknięcia zwrotu kwoty niena-leżnie pobranych świadczeń w razie dokonania wskazanej wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych i wyznacza termin na jej wpłatę.
3. Jeżeli uprawniony nie dokonał w wyznaczonym terminie wpłaty, o której mowa w ust. 2, organ rentowy dochodzi zwrotu nienależnie pobranej emerytury pomostowej na zasadach określonych w art. 138 – 144 usta-wy o emeryturach i rentach z FUS.
4. Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez upraw-nionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w ro-zumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Art. 17. 1.  W razie śmierci uprawnionego członkom jego rodziny przy-sługuje renta rodzinna na zasadach określonych w art. 65 – 74, art. 103 ust. 3, art. 104 – 106 i art. 107a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
2. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżon-kowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w przy-padku ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
3. Osoby wymienione w ust. 2 mają prawo do udziału w dalszym prowadzeniu postępowania o świadczenia nieukończonego wskutek śmierci osoby, która o te świadczenia wystąpiła.
4. Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 2, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.

Art. 18. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu po śmierci:
1)    uprawnionego,
2)    członka rodziny uprawnionego
–    przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach określonych w art. 77 – 81 i art. 99 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Rozdział 3

Zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych

Art. 19.Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek w organie rentowym.

 Art. 20. 1.Decyzję w sprawie emerytury pomostowej wydaje i emeryturę tę wypłaca:
1)    organ rentowy właściwy ze względu na miejsce za-mieszkania pracownika;
2)    wyznaczony przez Prezesa Zakładu organ rentowy w przypadku pracowników:
a)   zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, z którym Rzeczpospolitą Pol-ską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
b)    którym przy ustalaniu okresu składkowego i nie-składkowego uwzględniono okresy, o których mowa w art. 8 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
 3)    organ rentowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania pracownika w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli pracownik zamieszkuje poza granicami Rzeczypo-spolitej Polskiej, w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
2. Od decyzji w sprawie emerytury pomostowej przysługuje odwołanie do sądu, na zasadach określonych w art. 83 ustawy z dnia 13 paź-dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Art. 21.1. Emeryturę pomostową wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na zasadach przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, art. 130, art. 132 – 135 i art. 137 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
2. Kwotę emerytury pomostowej za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę emerytury przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzy-maną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które emerytura przysługuje.

Art. 22. W razie zbiegu prawa do emerytury pomostowej z prawem do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na podstawie odrębnych ustaw, przysługuje tylko jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

Art. 23.1.W zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 114 i art. 116 – 128 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
2. W zakresie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranej emerytury pomostowej, egzekucji i potrąceń stosuje się odpowiednio przepisy art. 138 – 144 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz przepisy art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 4

Organizacja i zasady działania Funduszu Emerytur Pomostowych

Art. 24. 1.Tworzy się Fundusz Emerytur Pomostowych, zwany dalej „FEP”, który jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finan-sowania emerytur pomostowych.
2. Dysponentem FEP jest Zakład.

Art. 25. 1. Przychody FEP pochodzą:
1)    ze składek na FEP;
2)    z dotacji budżetu państwa;
3)    z oprocentowania rachunków bankowych FEP;
4)    z odsetek od nieterminowo opłaconych składek na FEP;
5)    z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 35 ust. 2;
6)    ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz
      z odsetkami;
7)    z lokat wolnych środków FEP;
8)    z wpłaty, o której mowa w art. 16 ust. 2;
9)    z innych tytułów.

2. Składkę na FEP zalicza się do przychodów FEP w miesiącu następującym po miesiącu, za który składka jest należna.

Art. 26. 1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FEP otrzy-muje z budżetu państwa dotacje.
2.  Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 27.

Art. 27. 1.    Ze środków zgromadzonych w FEP są finansowane:
1)    wypłaty emerytur pomostowych;
2)    odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych;
3)    odpis stanowiący przychód Zakładu.
2.    Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FEP, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów; odpis jest potrącany w okresach miesięcznych.
3.Świadczenia, o których mowa w art. 17 i 18, są finansowane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 – 56 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 28. 1. Zarząd Zakładu:
1)    opracowuje projekt rocznego planu finansowego FEP w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa,
2)    sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP,
3)    sporządza roczne sprawozdanie finansowe FEP, podle-gające zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu
–    i przedkłada je do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.
2.    Zarząd Zakładu sporządza dla FEP prognozę wpływów i wydatków FEP dla kolejnych 5 lat obrotowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 61 ust. 1 – 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Art. 29. 1.Wolne środki FEP mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.5)), chyba że Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Zakładu, zezwoli na ulokowanie środków w inny sposób.
2.W zakresie lokowania środków FEP stosuje się odpowiednio zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o których mo-wa w art. 56 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 5
Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych

Art. 30. 1. Składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
3) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3.
2. Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje
z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.
3. Składki na FEP od uposażenia zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych albo funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12, wypłaconego po dniu 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby, opłaca się na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach dla składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazywanych za żołnierzy albo funkcjonariuszy zwolnionych ze służby.

Art. 31. 1. Stopa składki na FEP wynosi 1,5 % podstawy wymiaru.
2.    Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wy-miaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, określona w art. 18
ust. 1 – 2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
3.  Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Składka na FEP jest finansowana w całości przez płatnika składek.

Art. 32. 1. Składkę na FEP oblicza, rozlicza i opłaca co miesiąc płatnik składek.
2. Składkę na FEP płatnik składek rozlicza w deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
3. Składkę na FEP płatnik składek opłaca w terminie określonym w art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Art.33. 1. Płatnik składek przekazuje informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składkę na FEP, zawierającą następujące dane:
1)    nazwisko i imię,
2)    datę urodzenia,
3)    numery PESEL i NIP, a w razie gdy pracownikowi nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
4)    okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
5)    kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w przepisach art. 33 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
–    zwaną dalej „zgłoszeniem danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”.
2. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do Zakładu do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.
3.  W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o przy-znanie emerytury pomostowej, zgłoszenie danych o pracy w szczególnych wa-runkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym, płatnik składek przekazuje do Zakładu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
4.Jeżeli z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej pracownik wystąpi przed przekazaniem zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie, o którym mowa w ust. 3, płatnik składek przekazuje do Zakładu także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.
5.W przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym płatnik składek przekazuje do Zakładu nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.
6. W przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek przed przekazaniem zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie, o którym mowa w ust. 3, płatnik składek przekazuje do Zakładu także zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 34.1.Płatnik składek jest obowiązany przekazać do Zakładu korygujące zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w formie nowego zgłoszenia zawierającego wszystkie prawidłowe dane, o których mowa w art. 33 ust. 1, zwane dalej „korygującym zgłoszeniem”, jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w zgłoszeniu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez:
1)    płatnika składek we własnym zakresie;
2)    Zakład;
3)    właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy.
2. Płatnik składek jest obowiązany przekazać korygujące zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład lub właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy.
3.Jeżeli konieczność korekty podanych w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze:
1) decyzji – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;
2) kontroli – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i korygujące zgłoszenie przekazuje się w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu do dokumentów ubezpieczeniowych określonych w art. 34 – 36, art. 41, art. 43, art. 44 i art. 46 – 48b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
5.Zakład sporządza z urzędu zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz koryguje  błędy w nim stwierdzone, w razie braku możliwości uzyskania zgłoszenia lub korygującego zgłoszenia od płatnika składek, jeżeli posiada dane umożliwiające sporządzenie tego zgłoszenia.
6.Kopie zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz korygującego zgłoszenia płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Art. 35. 1.Od nieopłaconych w terminie składek na FEP należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.6)), jeżeli ich wysokość przekracza 6,60 zł.
2. W razie nieopłacenia składek na FEP lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opła-tę do wysokości 100 % nieopłaconych składek.
3. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przy-sługuje odwołanie do sądu, na zasadach określonych w art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Składki na FEP oraz odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie:
1)    podlegają ściągnięciu,
2)    ulegają przedawnieniu,
3)    umarza się w całości lub w części
–    na zasadach określonych w art. 24 – 28 i art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
5. Na wniosek dłużnika Zakład może odroczyć termin płatności należności wymienionych w ust. 4 lub rozłożyć je na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika, a także stan finansów FEP, na zasadach określonych
w art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
6.    Nienależnie opłacone składki na FEP podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ust. 6a – 6e, ust. 7 i ust. 8d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
7. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących składek na FEP stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 i 4 ustawy o syste-mie ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 6

Obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Art. 36. 1. Zakład prowadzi:
1)    centralny rejestr stanowisk pracy, na których są
wykonywane prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze;
2)    centralny rejestr pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP.
2.    Centralny rejestr stanowisk pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)    dane płatnika składek;
2)    liczbę stanowisk pracy, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
3.    Centralny rejestr pracowników, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1)    dane płatnika składek;
2)    dane dotyczące pracownika, za którego jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP:
a)    nazwisko i imię,
b)    datę urodzenia,
c)    numery PESEL i NIP,
d)    serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
3)    kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
4)    okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
4.    Płatnik składek jest obowiązany prowadzić:
1)    wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
2)    ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
5.W przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.
6. Informacje dotyczące liczby stanowisk pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do Zakładu w deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w terminie przekazywania tej deklaracji.
7.  Informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, płatnik składek przekazuje do Zakładu w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Art. 37.1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w termi-nie do dnia 15 marca i do dnia 15 września każdego roku, informację:
1) o liczbie stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, na podstawie danych zawartych w centralnym rejestrze stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
2) o liczbie pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, na podstawie danych zawartych w centralnym reje-trze pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą przedstawiane za lata 2010 – 2014.

Rozdział 7

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 38.  W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz-nym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416) w art. 6 pkt 10c otrzymuje brzmienie:
„10c)    ustalonym prawie do emerytury lub renty – rozumie się ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podsta-wie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o za-opatrzeniu emerytalnym, albo ustalone prawo do emery-tury pomostowej na podstawie przepisów o emeryturach pomostowych, a także ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na podstawie przepisów o promocji zatrud-nienia i instytucjach rynku pracy oraz świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;”.

Art. 39. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.7)) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:
1)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.    Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50 % prze-ciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.”;
2)    ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych, w celu naliczania odpisu na Fundusz, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę osób zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.”.

Art. 40.  W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)    art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32.    Do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.”;
2)    w art. 36 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest in-ny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, ad-res do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszka-nia.”;
3)    w art. 40 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11)    o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia ....... o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr ...., poz. ....).”;
4)    w art. 45 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a)    ewidencjonuje się liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych;”;
5)    w art. 46 w ust. 4 po pkt 6 dodaje się pkt 6a – 6c w brzmieniu:
„6a)    sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;
 6b)    liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych;
6c)    liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.”;
6)    w art. 47:
a)    w ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)    Fundusz Emerytur Pomostowych.”,
b)   ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14.    Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.”;
7)    w art. 49 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6)    zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w usta-wie z dnia ..... o emeryturach pomostowych oraz kody pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.”;
8)    w art. 76 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a)    odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w ustawie z dnia ....... o emeryturach pomostowych;”;
9)    w art. 83 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„ 3a)    ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;”.

Art. 41.W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w art. 32:
a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.    Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.”,
b)    ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.    Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom wymienionym w ust. 2 i 3 przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych.”;
2)    w art. 184:
a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.    Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.”,
b)    dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.    Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury ubez-pieczonego, który złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1369) w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.    Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przystąpiła do otwarte-go funduszu emerytalnego, warunkiem do uzyskania emerytury górniczej jest złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.”.

Art. 43.     W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w art. 10 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a)    kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia ...... o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr ..., poz. ....),”;
2)    po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a.    Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa
w art. 36 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia ...... o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z ewidencji oraz do sporządzenia korekty dokonanego wpisu w tej ewidencji.”;
3)    w art. 33 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)    wydaje decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1 – 4, 6 i 7 oraz art. 11a;”.

Rozdział 8
Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe

Art. 44.     Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:
1)    po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozu-mieniu art. 3 ust. 1 i 3;
2)    spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1 – 5 i 7 i art. 5 – 11;
3)    w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Art. 45. 1.Pierwsze zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w art. 33, płatnik składek przekazuje za 2010 r.
2.    Przekazując zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, płatnik składek składa informacje wymienione w art. 33 ust. 1 dotyczące pracowników, którzy w 2009 r. wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, także wówczas, gdy w 2010 r. nie wykonywali już tej pracy.
3.    Do czasu przekazania zgłoszenia i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, płatnik składek jest zobowiązany do wystawiania zaświadczeń o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3, przypadających po dniu 31 grudnia 2008 r. Przepis art. 11 stosuje się odpowiednio.

Art. 46. Płatnik składek jest zobowiązany do wystawiania zaświadczeń o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3, za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2009 r. Przepis art. 11 stosuje się odpowiednio.

Art. 47. Pierwszą prognozę wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych dla kolejnych 5 lat obrotowych, o której mowa w art. 28 ust. 2, Zarząd Zakładu sporządzi w 2012 r.

Art. 48. Do dnia 31 grudnia 2014 r. minister właściwy do spraw pracy przygotuje strategię sektorową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), dotyczącą wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Art. 49. 1. W 2009 r. wypłaty emerytur pomostowych są finansowane
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2.    Środki na finansowanie emerytur pomostowych, o którym mowa w ust. 1, pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
Art. 50. 1.    Dotychczasowy akt wykonawczy wydany na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 39, zachowuje moc do czasu wejścia w życie przepisu wydanego na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 12 mie-sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowy akt wykonawczy wydany na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 40, zachowuje moc do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy, o któ-rej mowa w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 51. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o emeryturze, należy przez to rozumieć również emeryturę pomostową.

Art. 52. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem:
1)    art. 24 – 37, art. 40 pkt 1 i 3 – 9 oraz art. 43, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;
2)    art. 39, art. 42 i art. 50 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


tytul_szukaj
tytul_zegar
00:50:22
tytul_kalendarz
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy NSZZ P powinien rozpocząć Akcję Protestacyjną jeżeli Rząd nie zrealizuje w całości Porozumienia z 2018 roku?
Zdecydowanie tak
Nie
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 13 września Kolega Rafał Jankowski, Przewodniczący NSZZ P weźmie udział w kolejnym spotkaniu z Ministrem i Wiceministrem SWiA m.in. w sprawie podwyżek!