tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 127 339
Ostat tydzień 1333 3059
Ostat. dwa tyg. 2772 7037
Ostat. miesiąc 6164 15503
Ostatni rok 95163 237613
Razem 1962167 4256132
Opinia ZG NSZZ P - równoważnik za umundurowanie!

Opinia ZG NSZZP do projektu rozp. MSWIA w sprawie równoważnika.

Opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Warszawa, 9.11.2010 r.
ZZ-640/2010


Pan podinsp. Tomasz Safjański

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji
Komendy Głównej Policji


Odpowiadając na pismo l.dz. Ckt 4359/10 z dnia 11 października 2010 roku, informuję, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów opiniuje negatywnie otrzymany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Zdaniem ZG NSZZ Policjantów, przesłany projekt narusza art. 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto analiza korespondujących z projektem innych przepisów prawa wskazuje, że jest on z nimi sprzeczny, bądź również je narusza, podobnie jak w powołanym powyżej przypadku Konstytucji RP. Naruszenie przepisów prawa bądź sprzeczność z nimi dotyczy między innymi:


1. Ustawy o związkach zawodowych. Projekt narusza art. 3 tej ustawy, zgodnie z którym „nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego (…) albo wykonywania funkcji związkowej”, zaś osoby realizujące proponowany zapis § 3 ust. 4 rozporządzenia podlegałyby odpowiedzialności karnej w myśl art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych. Przedstawiona propozycja wskazuje na zamiar świadomej dyskryminacji działaczy związkowych zwolnionych z obowiązku świadczenia służby. Proponowane wydłużenie okresu używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania zwolnienia od pracy osób pełniących z wyboru funkcje w związkach zawodowych nie znajduje żadnego uzasadnienia biorąc pod uwagę, iż działacze związkowi pełniący te funkcje pozostają policjantami, uczestnicząc w spotkaniach, odprawach, naradach, uroczystościach państwowych, kościelnych i resortowych w umundurowaniu służbowym. Należy też zwrócić uwagę, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia służby na okres kadencji w ZOZ nie zawsze jest zwolnieniem pełnoetatowym, gdyż jego zakres zależy od liczby członków zakładowej organizacji związkowej i może w istocie wynosić 40 lub 80 godzin miesięcznie (np. w przypadku zarządów szkolnych). Inny aspekt tego zagadnienia wiąże się z faktem, iż tę samą funkcję z wyboru można pełnić dwie lub więcej kadencji z rzędu, a zatem osobie, pełniącej ją np. trzy kadencje, okres używalności umundurowania zostałby wydłużony o 12 (dwanaście) lat! Wynikające z tego tytułu oszczędności w kwocie 40.300 złotych rocznie w skali całej Policji zakrawają na kpinę, a jedynym powodem proponowanej regulacji wydaje się prowokacja lub zemsta wobec działaczy NSZZ Policjantów.


2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. § 3 tego rozporządzenia stanowi, iż „w okresie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do umundurowania”, zaś zgodnie z jego § 8 „pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy zachowuje prawo do świadczeń wynikających z tytułu zatrudnienia u pracodawcy udzielającego zwolnienia”. Skoro prawo do umundurowania przysługuje w okresie pozostawania na urlopie, to tym bardziej dotyczy ono sytuacji zwolnienia z obowiązku świadczenia służby, ponadto przytoczony § 8 rozporządzenia RM reguluje tę kwestię jednoznacznie.


3. Ustawy o Policji. W art. 70 ust. 1 ustawy o Policji stwierdza się, że „policjant otrzymuje bezpłatne umundurowanie”, zaś zgodnie z ust. 2 art. 70 minister właściwy do spraw wewnętrznych określa wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Treść powołanego zapisu nie upoważnia ministra do „wydłużenia okresu używalności przedmiotów” mundurowych o czas trwania kadencji w związku zawodowym policjantów.


4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą. W § 13 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia MSWiA w tej sprawie z dnia 29 stycznia 2007 roku mówi się, że „policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji krajowej przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości i na warunkach określonych dla policjantów pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Policji”. Identyczny zapis znajduje się w § 14 ust. 1 projektu rozporządzenia w tej sprawie, umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA (projekt z dnia 12.08.2010r.). Z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że policjantom oddelegowanym zapewniono prawo do wszystkich świadczeń, jakie przysługiwały im na zajmowanym stanowisku przed oddelegowaniem do wykonywania zadań służbowych poza Policją. Per analogiam identyczne rozwiązanie powinno dotyczyć osób oddelegowanych do pełnienia funkcji w związku zawodowym policjantów. 


Zarząd Główny NSZZ Policjantów podtrzymuje wszystkie uwagi wniesione wcześniej do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. W szczególności, ZG NSZZ Policjantów nie wyraża zgody na proponowane „oszczędności” kosztem policjantów służby kryminalnej i wspomagającej. W przypadku policjantów pionu kryminalnego podczas pełnionych czynności ulega zużyciu ubranie, w którym ją wykonują, często w sposób bardzo intensywny. Z kolei część policjantów służby wspomagającej na polecenie przełożonych wykonuje swoje obowiązki w umundurowaniu służbowym.

Podsumowując – ZG NSZZ Policjantów wnosi o niedokonywanie zmian w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, uznając przedstawione propozycje za niekonstytucyjne oraz dyskryminujące dla części policjantów (pion kryminalny, wspomagający, działacze związkowi).


W przypadku odrzucenia niniejszego stanowiska ZG NSZZ Policjantów w części lub w całości, na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych proszę o pisemną informację w tej sprawie wraz z uzasadnieniem. Dodaję, że w przypadku podtrzymywania zamiaru wprowadzenia projektu w życie w proponowanym kształcie, NSZZ Policjantów sporządzi wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Tomasz Krzemieński

Do wiadomości:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komendant Główny Policji

tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:07
tytul_kalendarz
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 11 maja 1990 roku, jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać NSZZ P do rejestru związków zawodowych!