tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 42 90
Wczoraj 218 560
Ostat tydzień 1566 3819
Ostat. dwa tyg. 2982 6974
Ostat. miesiąc 6251 14856
Ostatni rok 94004 237099
Razem 1967298 4268344
Opinia - mianowanie na stopnie

Opinia prawna w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne.

 

Warszawa, dn.29 stycznia 2007r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ

BIURA KADR I SZKOLENIA

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

 

 

OPINIA PRAWNA

dotycząca stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne(Dz. U. Nr 96 poz.872 z póź. zm.)W związku z nowelizacją ustawy o Policji, dokonaną ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122), powstała wątpliwość co do stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 96, poz. 872 z późn. zm.) w zakresie przepisu § 28-ust. 3.

Przepis ten przewiduje, iż mianowanie policjanta na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów bądź aspirantów Policji następuje, po uprzednim złożeniu egzaminu podoficerskiego lub aspiranckiego, w dniach 1 stycznia, 1 kwietnia, 24 lipca i 11 listopada.

Przepis ten wynikał z art. 49 ustawy o Policji przed jej nowelizacją, zgodnie z którym podoficerem i odpowiednio aspirantem Policji mógł być mianowany policjant który m. in. złożył egzamin podoficerski i odpowiednio aspirancki.Nowelą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r., zwana dalej Nowelą, przepis ten został zmieniony.

W szczególności ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego wymogu złożenia właściwego egzaminu przy mianowaniu na pierwszy stopień policyjny w omawianych korpusach.

Jednocześnie na podstawie art. 8 Noweli, w/w rozporządzenie MSWiA zachowało moc prawną do czasu wydania nowego, nie dłużej vii przez 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.

Powstał problem dotyczący stosowania, przewidzianego mocą rozporządzenia, wymogu złożenia egzaminu przed mianowaniem na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów i aspirantów.

Rozporządzenie w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne stanowi akt wykonawczy do art. 57 ustawy o Policji, a zatem ma niższą rangę niż ustawa. Zasadą jest, iż treść rozporządzenia musi nie tylko zamykać się w delegacji ustawowej, - lecz także nie może pozostawać w sprzeczności do treści ustawy, na mocy której zostało wydane.

Z taka właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Ustawodawca, uchwalając przepis art. 8 Noweli, zdawał sobie spraw, że rozporządzenie to nie w pełni będzie odpowiadało treści znowelizowanej ustawy 0 Policji. Jednakże z zasady racjonalnego ustawodawcy oraz zasad tworzenia i stosowania prawa wynika niezbicie wynika, iż moc obowiązującą zachowują tylko te przepisy, które w pełni odpowiadają treści aktu nadrzędnego.

Przyjęcie odmiennej interpretacji doprowadziło by do przełamania w/w zasad, jak też do nałożenia w drodze rozporządzenia obowiązku nieznanego obecnie ustawie, tj. obowiązku złożenia egzaminu.

Reasumując, przepis § 28 ust. 3 w/w rozporządzenia stanowi podstawę do minowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów i aspirantów jedynie w zakresie dat mianowań z zachowaniem wymogów formalnych, określonych w art. 49 ustawy o Policji w brzmieniu po nowelizacji, tj. bez stosowania wymogu składania egzaminu.

Podpisał :Radca Prawny Biura Kadr i Szkolenia

Komendy Głównej Policji

Magdalena Budziejewska – Michalska 


 
Warszawa, 08.03.2007r.

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI                                                                                         

                                                                                                                                               Biuro Prawne

Komendanci Wojewódzcy Policji

Komendant Stołeczny Policji

W związku z nowelizacją ustawy o Policji, dokonaną ustawą z dnia 21 lipca 2006r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122), powstała wątpliwość co do stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003r. w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 96, poz. 872 z póź .zm.) w zakresie przepisu §28 ust.3.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122) dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przepis § 28 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872, z późn. zm.) stanowi, iż policjanta, który złożył egzamin podoficerski lub aspirancki, mianuje się odpowiednio na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów bądź aspirantów Policji, w dniach 1 stycznia, 1 kwietnia, 24 lipca i 11 listopada.

W okolicznościach zniesienia ustawowego wymogu składania egzaminów brak jest podstaw do zastosowania §28 ust.3 rozporządzenia do mianowania na pierwszy stopień podoficerski bądź aspirancki.

Natomiast powyższe terminy nadal obowiązują w zakresie mianowania osób przyjmowanych do służby w trybie art. 56 ustawy o Policji.

Co do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji funkcjonariusza w stopniu posterunkowego, a sierżanta na stopień młodszego aspiranta należy podkreślić, iż w tej kwestii mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 52 ustawy o Policji.

Ustawodawca ustala generalną zasadę, iż mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu odpowiedniego okresu.

Gdyby zamiarem ustawodawcy było określenie zasad mianowania na pierwsze stopnie policyjne w korpusie podoficerów i aspirantów z wyłączeniem art. 52 dałby temu wyraz przez jego nowelizację.

Znowelizowany art. 49 ustawy ustala jedynie przesłanki do mianowania na pierwsze stopnie policyjne w korpusie podoficerów i aspirantów. Poza ukończeniem szkolenia zawodowego podstawowego wymagane jest zajmowanie określonego stanowiska służbowego, a ten warunek nie jest wystarczający do mianowania na wyższy stopień.

Zachowana konstrukcja art. 52 ust. 3 ustawy pozwala, przyjąć, iż wyłącznie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem uprawnionym do mianowania policjanta na wyższy stopień bez przesłużenia w dotychczasowym stopniu wymaganego okresu, z wyjątkiem mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji.

Reasumując, istnieje możliwość awansu na wyższe stopnie w korpusie podoficerów i aspirantów pod warunkiem przesłużenia w dotychczasowym stopniu wymaganego ustawowo okresu czasu.

podpisał: Dyrektor Biura Prawnego KGP

                  insp. dr Mariusz RÓG

 

tytul_szukaj
tytul_zegar
20:00:05
tytul_kalendarz
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!