tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 109 266
Ostat tydzień 1595 3800
Ostat. dwa tyg. 3284 7470
Ostat. miesiąc 7608 18467
Ostatni rok 114961 238380
Razem 1911756 4122117
Opinia - mianowanie na stopnie

Opinia prawna w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne.

 

Warszawa, dn.29 stycznia 2007r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ

BIURA KADR I SZKOLENIA

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

 

 

OPINIA PRAWNA

dotycząca stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne(Dz. U. Nr 96 poz.872 z póź. zm.)W związku z nowelizacją ustawy o Policji, dokonaną ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122), powstała wątpliwość co do stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 96, poz. 872 z późn. zm.) w zakresie przepisu § 28-ust. 3.

Przepis ten przewiduje, iż mianowanie policjanta na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów bądź aspirantów Policji następuje, po uprzednim złożeniu egzaminu podoficerskiego lub aspiranckiego, w dniach 1 stycznia, 1 kwietnia, 24 lipca i 11 listopada.

Przepis ten wynikał z art. 49 ustawy o Policji przed jej nowelizacją, zgodnie z którym podoficerem i odpowiednio aspirantem Policji mógł być mianowany policjant który m. in. złożył egzamin podoficerski i odpowiednio aspirancki.Nowelą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r., zwana dalej Nowelą, przepis ten został zmieniony.

W szczególności ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego wymogu złożenia właściwego egzaminu przy mianowaniu na pierwszy stopień policyjny w omawianych korpusach.

Jednocześnie na podstawie art. 8 Noweli, w/w rozporządzenie MSWiA zachowało moc prawną do czasu wydania nowego, nie dłużej vii przez 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.

Powstał problem dotyczący stosowania, przewidzianego mocą rozporządzenia, wymogu złożenia egzaminu przed mianowaniem na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów i aspirantów.

Rozporządzenie w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne stanowi akt wykonawczy do art. 57 ustawy o Policji, a zatem ma niższą rangę niż ustawa. Zasadą jest, iż treść rozporządzenia musi nie tylko zamykać się w delegacji ustawowej, - lecz także nie może pozostawać w sprzeczności do treści ustawy, na mocy której zostało wydane.

Z taka właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Ustawodawca, uchwalając przepis art. 8 Noweli, zdawał sobie spraw, że rozporządzenie to nie w pełni będzie odpowiadało treści znowelizowanej ustawy 0 Policji. Jednakże z zasady racjonalnego ustawodawcy oraz zasad tworzenia i stosowania prawa wynika niezbicie wynika, iż moc obowiązującą zachowują tylko te przepisy, które w pełni odpowiadają treści aktu nadrzędnego.

Przyjęcie odmiennej interpretacji doprowadziło by do przełamania w/w zasad, jak też do nałożenia w drodze rozporządzenia obowiązku nieznanego obecnie ustawie, tj. obowiązku złożenia egzaminu.

Reasumując, przepis § 28 ust. 3 w/w rozporządzenia stanowi podstawę do minowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów i aspirantów jedynie w zakresie dat mianowań z zachowaniem wymogów formalnych, określonych w art. 49 ustawy o Policji w brzmieniu po nowelizacji, tj. bez stosowania wymogu składania egzaminu.

Podpisał :Radca Prawny Biura Kadr i Szkolenia

Komendy Głównej Policji

Magdalena Budziejewska – Michalska 


 
Warszawa, 08.03.2007r.

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI                                                                                         

                                                                                                                                               Biuro Prawne

Komendanci Wojewódzcy Policji

Komendant Stołeczny Policji

W związku z nowelizacją ustawy o Policji, dokonaną ustawą z dnia 21 lipca 2006r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122), powstała wątpliwość co do stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003r. w sprawie składania egzaminów i mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 96, poz. 872 z póź .zm.) w zakresie przepisu §28 ust.3.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122) dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przepis § 28 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872, z późn. zm.) stanowi, iż policjanta, który złożył egzamin podoficerski lub aspirancki, mianuje się odpowiednio na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów bądź aspirantów Policji, w dniach 1 stycznia, 1 kwietnia, 24 lipca i 11 listopada.

W okolicznościach zniesienia ustawowego wymogu składania egzaminów brak jest podstaw do zastosowania §28 ust.3 rozporządzenia do mianowania na pierwszy stopień podoficerski bądź aspirancki.

Natomiast powyższe terminy nadal obowiązują w zakresie mianowania osób przyjmowanych do służby w trybie art. 56 ustawy o Policji.

Co do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji funkcjonariusza w stopniu posterunkowego, a sierżanta na stopień młodszego aspiranta należy podkreślić, iż w tej kwestii mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 52 ustawy o Policji.

Ustawodawca ustala generalną zasadę, iż mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu odpowiedniego okresu.

Gdyby zamiarem ustawodawcy było określenie zasad mianowania na pierwsze stopnie policyjne w korpusie podoficerów i aspirantów z wyłączeniem art. 52 dałby temu wyraz przez jego nowelizację.

Znowelizowany art. 49 ustawy ustala jedynie przesłanki do mianowania na pierwsze stopnie policyjne w korpusie podoficerów i aspirantów. Poza ukończeniem szkolenia zawodowego podstawowego wymagane jest zajmowanie określonego stanowiska służbowego, a ten warunek nie jest wystarczający do mianowania na wyższy stopień.

Zachowana konstrukcja art. 52 ust. 3 ustawy pozwala, przyjąć, iż wyłącznie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem uprawnionym do mianowania policjanta na wyższy stopień bez przesłużenia w dotychczasowym stopniu wymaganego okresu, z wyjątkiem mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji.

Reasumując, istnieje możliwość awansu na wyższe stopnie w korpusie podoficerów i aspirantów pod warunkiem przesłużenia w dotychczasowym stopniu wymaganego ustawowo okresu czasu.

podpisał: Dyrektor Biura Prawnego KGP

                  insp. dr Mariusz RÓG

 

tytul_szukaj
tytul_zegar
00:00:50
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz wstępne wyniki wyborów?
Źle
Dobrze
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.