tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 76 194
Ostat tydzień 2044 5003
Ostat. dwa tyg. 3805 9498
Ostat. miesiąc 7651 18425
Ostatni rok 114131 237320
Razem 1914500 4128827
Apel do Parlamentarzystów - ustawa o policji

 

Apel zawiera uwagi, które były podnoszone przez NSZZ Policjantów podczas prac nad znowelizowaną ustawą o Policji.

 A P E L 

 Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Posłanki i Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 
         Związek Zawodowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej jako wyraziciel opinii i uwag   naszego środowiska zawodowego zauważa wiele niezgodnych z obowiązującym stanem prawnym konstrukcji oraz poważne ograniczenie naszych praw konstytucyjnych poprzez niektóre projekty zmian legislacyjnych. Jako organizacja zawodowa popieramy zwalczanie zjawisk korupcyjnych i patologicznych w służbach mundurowych lecz w granicach norm powszechnie obowiązującego prawa polskiego i europejskiego. Tym bardziej zwracamy się aby w  zmianach legislacyjnych na etapie prac w komisjach sejmowych były brane pod uwagę nasze uwagi – poparte stosownymi opiniami i analizami specjalistów z dziedzin prawa konstytucyjnego i karnego , którymi posiłkowaliśmy się w opiniowaniu przedstawionego projektu zmian.

        Reasumując, projekt Ustawy o zmianie ustawy o SG i niektórych ustaw z dnia 25.08.2006r, (druk sejmowy 928) posiada wiele niekorzystnych rozwiązań z punktu widzenia funkcjonariusza w zakresie praw związanych z pełnieniem służby, odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oraz niezgodnego z prawem pozbawiania praw emerytalnych. Drugim niebezpieczeństwem jest zwiększenie restrykcyjności  w przypadku popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza włącznie z pozbawieniem go większości praw emerytalnych, co stoi w sprzeczności z kardynalną zasadą ochrony praw nabytych. Biorąc pod uwagę niezawisłość i autonomię sądów oraz dolegliwość związaną z orzecznictwem karnym w tym zakresie, proponowana próba zmian wykracza poza powszechnie obowiązujące normy prawa ustanowionego. Zaprezentowane poprawki doprowadzą w konsekwencji do skarżenia w trybie indywidualnym oraz dochodzenia swoich roszczeń przed instytucjami jurysdykcji prawa krajowego i europejskiego.

          Intencją prawodawcy było przeciwdziałanie zjawisku korupcji wśród funkcjonariuszy, natomiast proponowana ustawa zmierza jedynie do ograniczenia lub zniesienia wielu praw funkcjonariusza a nie zawiera mechanizmów lub instrumentów przeciwdziałaniu powstawania sytuacji korupcjogennych w Straży Granicznej. Rozszerzenie przesłanek pozbawienia emerytury  przez objęcie nimi wszystkich przestępstw umyślnych, nawet nie związanych ze służbą jest posunięciem zbyt represyjnym, nie biorącym pod uwagę wagi i ciężaru popełnionego przestępstwa. Po wprowadzeniu wskazanego rozwiązania zostanie naruszona stabilność służby  funkcjonariusza, której głównym stabilizatorem jest pewność do emerytury policyjnej. Powyższa sytuacja spowoduje według przeprowadzonych wstępnych kalkulacji odejście funkcjonariuszy z dużym doświadczeniem zawodowym i specjalistycznym w liczbie około 2 000, którzy wezmą pod uwagę możliwość zagrożenia lub utraty posiadanych uprawnień w obawie zaistnienia zdarzenia prawnego (nie korupcyjnego) związanego z charakterem pełnionej służby  a odbudowanie tego potencjału osobowego zajmie przynajmniej 5 lat. Jeżeli intencją polityczną jest walka z korupcją w szeregach służb mundurowych, to należy wprowadzić zamiast ogólnych i nieprecyzyjnych pojęć enumeratywnie określony katalog przestępstw tzw. korupcyjnych (art. 228, 229, 258 KK ) co da jasny sygnał o zerowej tolerancji dla korupcji a jednocześnie zabezpieczy funkcjonariuszy przed   pozbawieniem prawa do emerytury za np. posiadanie pirackiej płyty kompaktowej.      Rozszerzenie przesłanek fakultatywnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby dotyczące sytuacji w której funkcjonariuszowi zostały postawione zarzuty karne, w sprawie których trwa postępowanie karne i brak jest możliwości określenia terminu zapadnięcia prawomocnego orzeczenia sądu. W takich przypadkach będzie istniała możliwość zwolnienia funkcjonariusza ze służby po upływie 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych. W myśl zasady domniemania niewinności stwierdzającej, iż winnym zostaje się dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wydanego przez sąd, wprowadzenie takiego rozwiązania dało by możliwość do orzekania o winie funkcjonariusza jeszcze przed wszczęciem przewodu sadowego i odbiera  funkcjonariuszowi konstytucyjne prawo do obrony.

        Tym bardziej pozbawianie funkcjonariusza mieszkania służbowego  w związku ze skazaniem prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne jak wskazują argumenty podnoszone przez wybitnych znawców problematyki prawnej tj. prof. Paśnika i prof. Hołysta odnoszą się do zakazu stosowania odpowiedzialności zbiorowej – co ma tutaj zastosowanie, gdyż pozbawienie mieszkania funkcjonariusza dotyka bezpośrednio całą jego rodzinę, która jest wyrzucona dosłownie na bruk-bez zastosowania jakichkolwiek osłon socjalnych -  co jest precedensem niesłychanym w państwie prawa jakim chce się określać Polska.

         Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym jest uregulowany wystarczająco w zapisach obowiązującej ustawy i daje możliwość Komendantowi Głównemu SG, właściwym komendantom oddziałów i komendantom ośrodków szkolenia SG żądania w każdym czasie złożenia przez funkcjonariusza lub pracownika SG oświadczenia o stanie majątkowym. Obecnie obowiązujący zapis regulujący analizowaną materię jest zupełnie wystarczający, gdyż daje dostateczne instrumentarium egzekwowania informacji o stanie majątkowym podległych funkcjonariusz i pracowników. Proponowanie corocznego obligatoryjnego składania oświadczeń od wszystkich funkcjonariuszy i pracowników stoi w sprzeczności z art. 31 ust. 3 oraz 51 ust.2 Konstytucji RP.Ponadto wprowadzenie obowiązku corocznego składania oświadczeń majątkowych może spowodować utworzenie w SG kilkudziesięciu etatów tylko po to, aby kontrolować prawidłowość składanych oświadczeń.

            Zgodnie z projektem w przypadku wszczęcia wobec funkcjonariusza postępowania dyscyplinarnego, zwolnienie ze służby następuje nie w terminie do 3 miesięcy, jak w chwili obecnej, ale w terminie do 6  miesięcy, co jest rozwiązaniem dyskryminującym zamiast zniwelowania dobrodziejstwa instytucji przedawnienia karalności dla funkcjonariuszy nadużywających zwolnienia lekarskiego przedłuży się faktyczny okres absencji chorobowej funkcjonariusza. Zapis, iż zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg terminu przedawnienia karalności dyscyplinarnej, to nic innego jak wyręczanie prowadzącego. W interesie formacji jak i funkcjonariusza jest jak najsprawniejsze i najszybsze zakończenie postępowania. Postępowanie dyscyplinarne jako szczególna forma postępowania administracyjnego musi zachowywać koronną zasadę równości stron i nie może mieć tzw. władczego charakteru. Usprawiedliwianie nieobecności obwinionego oraz innych uczestników postępowania dyscyplinarnego w toku tego postępowania z powodu choroby i zmiana polegająca na wymaganiu  przedstawienia za­świadczenia wystawionego przez lekarza uprawnionego do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie jest bardzo poważnym utrudnieniem ze względu na to, że szereg funkcjonariuszy z granicy musi pokonać duże odległości aby dostać się do lekarza – specjalisty. Podważanie zasadności zwolnienia lekarskiego lekarza pierwszego kontaktu jest co najmniej zdumiewające.

          Smutną prawdą w dotychczasowej historii działalności Straży Granicznej jak i w podjętych działaniach antykorupcyjnych nowelizujących ustawę o SG jest fakt braku działań i przedsięwzięć mających na celu ochronę funkcjonariusza przed działaniami ze strony grup przestępczych, łącznie z ochroną osobistą – dotychczasowa praktyka nie zarejestrowała takiego faktu.

           Zdaniem NSZZ FSG bardziej należy się skupić nad poprawą sytuacji finansowej funkcjonariuszy Straży Granicznej czyli realizację obecnego programu Rządu RP – czym ma być projekt Ustawy o modernizacji służb mundurowych, co będzie najlepszym i najskuteczniejszym czynnikiem przeciwdziałającym korupcji.

            Oprócz szeregu zasadnych  zmian ustawowych przystosowujących formację do nowych zadań w ramach Konwencji Wykonawczej Schengen dotyczących ochrony szlaków komunikacyjnych i lotniczych wyartykułowane przez NSZZ FSG zmiany stoją w kolizji z regułami konstytucyjnymi oraz normami prawa powszechnie obowiązującego. Utrzymanie w obowiązującym kształcie legislacyjnym powyższych konstrukcji ugodzi w prawa obywatelskie oraz prawa nabyte funkcjonariuszy oraz zmusi nas do zastosowania trybu skargowego do Trybunału Konstytucyjnego.

tytul_szukaj
tytul_zegar
00:00:04
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy rząd dotrzyma słowa i do policjantom podwyżki w wysokości 20%?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.