tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 48 72
Wczoraj 265 608
Ostat tydzień 1993 4486
Ostat. dwa tyg. 3741 9249
Ostat. miesiąc 8013 19546
Ostatni rok 120799 241081
Razem 1894593 4079592
Opinia - podwyżka płac w 2007

 

Poznań, dnia 8 lutego 2007 r.

dr hab. Krystian Ziemski

dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Prawna

K. Ziemski i Partnerzy

spółka komandytowa

ul. Strusia 10

60-711 Poznań                                                                                             

 

OPINIA DOTYCZĄCA PODSTAWY PRAWNEJ PODZIAŁU KWOTY PRZEZNACZONEJ NA WZROST UPOSAŻENIA POLICJANTÓW W LATACH 2007-2009

I. Zlecenie opinii

Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, w oparciu o informacje i dane zaprezentowane przez przedstawicieli Zleceniodawcy.

II. Cel opinii.

Celem niniejszej opinii jest dokonanie analizy prowadzącej do określenia podstawy prawnej podziału kwoty przeznaczonej  na wzrost uposażenia policjantów w latach 2007-2009, a w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytanie Zleceniodawcy:

„Czy w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 Komendant Główny może uruchomić środki w wysokości 285 mln. zł na podstawie „notatki”, czy też musi się to odbyć poprzez stosowne zapisy w rozporządzeniu płacowym”. 

III. Teza opinii.

 Uruchomienie jakichkolwiek środków pieniężnych powodujących wzrost uposażenia policjantów może zostać dokonane wyłącznie w drodze nowelizacji obowiązujących przepisów.

IV. Stan faktyczny.  

Stan faktyczny ustalono w oparciu o następujące dokumenty dostarczone przez Zleceniodawcę:

1. Pismo Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego z 26 stycznia 2007 r. skierowane do Kancelarii z prośbą o przygotowanie opinii prawnej zawierającej odpowiedź na pytanie zacytowane w pkt II niniejszej opinii.

2. Pismo Zastępcy Komendanta Głównego Policji Jacka Sobolewskiego z 19 stycznia 2007 r. zawierające: Informację w sprawie proponowanych warunków podwyższania policjantom dodatków funkcyjnych i służbowych w roku 2007.

V. Podstawa prawna.

Niniejszą opinię przygotowano w oparciu o następujące akty prawne:

1. ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 Nr 7, poz. 58 ze zm.).

2. ustawa z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.[1]

3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2004 Nr 30, poz. 261 ze zm.).

4. rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 219, poz. 1848).

VI. Analiza prawna.

12 stycznia 2007 r. Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009”. Uchwalenie tego aktu normatywnego miało na celu stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – w tym przez Policję - oraz istotną poprawę skuteczności działania tych formacji, warunkującą zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 3 wymienionej wyżej ustawy przedsięwzięcia związane z realizacją Programu obejmują m. in. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy.[2]

Z uzasadnienia rządowego projektu przywołanej ustawy wynika, że wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń umożliwi zróżnicowanie poziomu uposażeń zarówno w aspekcie indywidualnym, strukturalnym oraz regionalnym, jak również pozwoli na ścisłe powiązanie uposażenia ze specyfiką, warunkami służby oraz uzyskiwanymi efektami. Ponadto pozwoli na stosowanie w odniesieniu do większej liczby funkcjonariuszy awansu poziomego i będzie niewątpliwie skutecznym elementem działań o charakterze dyscyplinującym i antykorupcyjnym. Jak podkreślają autorzy projektu ustawy aktualnie przeciętne uposażenie policjantów wynoszące 2 963 zł (wg wielokrotności kwoty bazowej 2,03) nie jest adekwatne do specyfiki i charakteru realizowanych zadań (często z narażeniem życia i zdrowia) oraz ponoszonej odpowiedzialności, a poziom uposażenia powoduje, że system płac policjantów ogranicza pole do motywacyjnego oddziaływania, nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniego stanu dyscypliny oraz osłabia odporność na pokusę korupcji.

Analiza obowiązujących przepisów prowadzi do konstatacji, iż w myśl art. 99 ustawy o Policji przeciętne uposażenie policjantów, czyli uposażenie wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej, stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Z kolei wielokrotność kwoty bazowej określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.[3] Tym samym jednym organem posiadającym kompetencję do określania przedmiotowej kwoty jest Rada Ministrów. W gestii Komendanta Głównego Policji, zgodnie z wolą ustawodawcy, nie leży takie uprawnienie.

Na mocy art. 100 ustawy o Policji uposażenie policjanta składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia.[4] Szczegółowe zasady otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 grudnia 2001 r. Zgodnie z treścią § 1 przywołanego rozporządzenia ustalono grupy zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wysokość miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 złotych, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do komentowanego rozporządzenia.

Konstrukcja przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż Komendant Główny Policji – analogicznie jak w przypadku przeciętnego uposażenia policjantów – nie jest władny do określania zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów. Jedynym, zgodnym z obowiązującym prawem, instrumentem służącym do tego celu jest odpowiednie rozporządzenie wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie o Policji.

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada, w świetle której do dysponowania środkami finansowymi o charakterze publicznym niezbędne jest wyraźne upoważnienie ustawowe. W przypadku kształtowania uposażeń policjantów, zarówno przeciętnego jak i zasadniczego, takie upoważnienie zostało w sposób wyraźny przyznane Radzie Ministrów i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kształt odpowiednich przepisów ustawy o Policji uniemożliwia cedowanie tych kompetencji na jakikolwiek inny podmiot, w tym także na Komendanta Głównego Policji. Należy wyrazić pogląd, iż gdyby było intencją ustawodawcy przyznanie Komendantowi Głównemu Policji umocowania do ustalania wysokości uposażeń policjantów, np. w drodze zarządzenia, znalazłoby to jednoznaczne odzwierciedlenie w przepisach ustawy o Policji. Skoro tak się nie stało, to wykładnia obowiązujących przepisów dotyczących uposażeń policjantów prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż w gronie podmiotów mających wpływ na wysokość uposażeń i zasady ich podziału nie znajduje się Komendant Główny Policji.

Wypada również zauważyć, że także przepisy ustawy z 12 stycznia 2007 r. nie dają Komendantowi Głównemu Policji umocowania do dysponowania przewidzianymi w tej ustawie środkami, wszak trudno za taką podstawę uznać lakoniczne sformułowanie z jej art. 1 ust. 2, zgodnie z którym Program modernizacji jest realizowany m. in. przez Komendanta Głównego Policji. Przywołany zapis stanowi niewystarczającą podstawę do wydawania przez Komendanta aktów prawnych mających wpływ na uposażenie podległych mu policjantów.


VII. Podsumowanie.


Na stworzenie i wdrożenie motywacyjnego systemu uposażeń w ustawie z 12 stycznia 2007 r. przewiduje się środki w kwocie  912 127 tys. zł, umożliwiające wzrost mnożnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącego przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji w latach 2007-2009 odpowiednio o 0,15, 0,16 i o 0,17, tj. do wielokrotności kwoty bazowej w 2009 r. wynoszącej 2,51. Oznacza to, że przeciętne uposażenie policjantów wynosiłoby w 2009 r. – 3 664 zł (wg aktualnej kwoty bazowej) i wzrosłoby w porównaniu do aktualnego o ok. 700 zł, tj. o 23,7%.

Reasumując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, iż jedyną zgodną z zasadami dobrej legislacji metodą służącą do rozdysponowania zagwarantowanej w przedmiotowej ustawie kwoty jest metoda polegająca na dokonaniu zmiany obecnych przepisów dotyczących uposażenia policjantów. W świetle obowiązujących regulacji nie jest dopuszczalne dokonanie podziału określonej wyżej kwoty w formie „notatki” czy też „instrukcji”. Wypada też podkreślić, że Komendant Główny Policji nie posiada uprawnień do wydawania stosownych rozporządzeń.

Dr hab. Krystian Ziemski                                                                                                Dr Jędrzej Bujny

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009” została uchwalona przez Sejm 12 stycznia 2007 r. Senat w dniu 25 stycznia 2007 r. przyjął ustawę z 12 stycznia 2007 r. bez poprawek. Aktualnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

[2] W myśl art. 3 ust. 6 przywołanego aktu normatywnego wzrost wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń określa załącznik nr 4 do tej ustawy.

[3] Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 219, poz. 1848).

[4] W tym miejscu należy przypomnieć, iż wspomniane uposażenie stanowi podstawowy element składowy przeciętnego uposażenia policjantów.

tytul_szukaj
tytul_zegar
20:01:08
tytul_kalendarz
Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy dotyka Was kryzys kadrowy w Policji?
Zdecydowanie tak
Nie
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - MSWiA: Wiceszef MSWiA zapowiedział, że szersze informacje nt. przyszłorocznej waloryzacji znajdą się w piśmie, które wiceminister skieruje do podległych funkcjonariuszy za pośrednictwem związków zawodowych w najbliższy poniedziałek, 11 września br.