tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 535 991
Wczoraj 304 576
Ostat tydzień 4088 8357
Ostat. dwa tyg. 7196 15372
Ostat. miesiąc 13465 26690
Ostatni rok 236627 495461
Razem 1246214 2796693
MSWiA - odbieranie dzieci z rodzin w razie zagrożenia ich życia.

Projekt rozp. MSWiA w sprawie procedury odbierania dzieci z rodzin w razie zagrożenia ich życia.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ...2010 w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz sposobu dokumentowania tych czynności (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 19 października 2010r.)

Projekt z dnia 11 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia .................................... 2010 r.
w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz sposobu dokumentowania tych czynności.


Na podstawie art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;
2) sposób dokumentowania czynności, o których mowa w pkt 1;
3) procedurę postępowania Policji przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny w sytuacji, o której mowa w pkt 1.

§ 2.

Podczas wykonywania przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, uczestnictwo Policji zapewnia właściwy ze względu na miejsce wykonywania tych czynności organ Policji.

§ 3. 1.

Wykonywanie przez Policję czynności związanych z interwencją pracownika socjalnego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, polega na zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego dziecku oraz pracownikowi socjalnemu, a także dostępu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i porządku w tym miejscu.
2. Policja wykonując czynności, o których mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania obecnym w miejscu wykonywania czynności, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności tych osób oraz konieczność udzielenia dziecku skutecznej pomocy.
3. Czynności realizowane przez Policję, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uznać za zakończone po opuszczeniu miejsca wykonywania czynności przez pracownika socjalnego.

§ 4.

Policja wykonuje czynności, o których mowa w § 3, na wniosek pracownika socjalnego złożony w dowolnej formie, w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, w przypadku gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

§ 5. 1.

Czynności, o których mowa w § 3, są wykonywane przez wyznaczonego funkcjonariusza Policji, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
2. Funkcjonariusz, przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w § 3, żąda okazania legitymacji pracownika socjalnego, w celu potwierdzenia jego tożsamości.
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842.

§ 6. 1.

Funkcjonariusz wspólnie z pracownikiem socjalnym, lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką podejmuje decyzję o odebraniu dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
2. W przypadku braku jednomyślności wśród osób, o których mowa w ust. 1, ostateczną decyzję o odebraniu dziecka podejmuje pracownik socjalny.

§ 7. 1.

Z przebiegu wykonanych czynności, o których mowa w rozporządzeniu, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową, która zawiera:
1) określenie terminu i miejsca przeprowadzonych czynności;
2) imię i nazwisko pracownika socjalnego oraz adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
3) imię i nazwisko lekarza, lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny;
4) imię i nazwisko oraz inne niezbędne dane odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz innych uczestników postępowania obecnych w miejscu wykonywania czynności;
5) opis wykonanych czynności, w tym informacje o podjętej decyzji, o której mowa w § 6, z uwzględnieniem argumentacji poszczególnych uczestników w przypadku braku jednomyślności przy podejmowaniu decyzji;
6) wskazanie osób, którym wręczono pisemne pouczenie o prawie do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz osoby wręczającej to pouczenie;
7) informację o wniesieniu zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz imię i nazwisko osoby, za pośrednictwem której wniesiono zażalenie.
2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz przekazuje bezpośredniemu przełożonemu, który następnie przekazuje jej kopie do sądu opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w porozumieniu:
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Projekt - oryginał

Komentarz Dziennika/Gazety Prawnej

Obowiązujące od 1 sierpnia tego roku znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewidują lepszą ochronę dla bitych dzieci. Ma ją zapewnić m.in. prawo do szybkiej interwencji dla pracownika socjalnego, lekarza i policjanta, którzy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka mogą je bez decyzji sądu odebrać rodzicom stosującym przemoc. Procedurę postępowania policji i sposób dokumentacji interwencji w związku z przemocą w rodzinie określa przedstawiony powyżej projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, który znajduje się w konsultacjach społecznych. Ma ono wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z nim policjant ma zapewnić bezpieczeństwo dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym osobom, które znajdują się w miejscu zdarzenia. Wykonuje te czynności na wniosek pracownika socjalnego. Przed przystąpieniem do ich wykonania pracownik socjalny powinien pokazać legitymację potwierdzającą jego tożsamość. Następnie osoby te wspólnie podejmują decyzję o odebraniu dziecka, a gdy brak jest jednomyślności, ostateczna decyzja będzie należała do pracownika socjalnego.

– To właściwe, bo taki pracownik jest najlepiej przygotowany do podjęcia takiej decyzji, zna środowisko lokalne i rodzinę, w której można umieścić dziecko, dopóki nie wyjaśni się jego sytuacja – mówi Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Jednak ta procedura może być stosowana tylko w godzinach pracy i wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika socjalnego. W pozostałych przypadkach na dotychczasowych zasadach interweniować będzie sama policja. Taka jest też interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadzenie ewentualnych dyżurów dla pracowników socjalnych pozostawia do decyzji samorządów.

– Na pewno takich interwencji w skali roku nie będzie wiele, a skoro jest możliwość zapewnienia lepszej ochrony dzieciom, to mamy nadzieję, że samorządy wypracują w tym zakresie dobre praktyki – mówi Mirosława Kątn
tytul_szukaj
tytul_zegar
15:34:25
tytul_kalendarz
Styczeń 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz porozumienie MSWiA - FZZ SM w sprawie podwyżek?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Najlepsze od lat
dzielnik


ZW NSZZ P – Kapituła "Kryształowej Gwiazdy" - 17 stycznia Kapituła dokonała oceny 204 wniosków. Ostateczne decyzje o przyznaniu odznak i dyplomów zgodnie z Regulaminem podejmą Komendant Wojewódzki Policji wspólnie z Przewodniczącym ZW NSZZ P woj. wlkp., o czym niezwłocznie zostaną poinformowane osoby zainteresowane, przełożeni i ZT NSZZ P!!!