tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 14 21
Wczoraj 311 545
Ostat tydzień 3528 7426
Ostat. dwa tyg. 6635 14333
Ostat. miesiąc 13189 26484
Ostatni rok 236197 494650
Razem 1245389 2795147
Ochrona danych osobowych - podstawowe informacje

Podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych

Zamieszczony Data publikacji : 16.01.2014
Poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, które przydadzą się Państwu w codziennej pracy i służbie. Zachęcamy również do sprawdzenia swojej wiedzy w przygotowanym przez nas teście.

Uprawnienia Policji

Katalog uprawnień Policji określa rozdział 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Zgodnie art. 14 ust. 4 tej ustawy, Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.

Zgodę na pozyskiwanie danych osobowych przez Policję regulują również inne akty prawne, takie jak np.: kodeksy karny i wykroczeń, kodeksy postępowania karnego i w sprawach o wykroczenie. Ponadto w prowadzonych w Komendzie Głównej Policji zgodnie z art. 36.ust. 2 dokumentacjach opisujących sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną wyszczególnione są akty prawne pozwalające na przetwarzanie tych danych osobowych.

Zakres stosowania ustawy

Zgodnie art. 2 ust. 2 ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:

 • w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych ( tj. w zbiorach niezautomatyzowanych – manualnych, tradycyjnych),

 • w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych (zbiory zautomatyzowane).

Zatem wszelkie materiały gromadzone w formie akt, w tym sądowe, prokuratorskie, policyjne i inne zawierające dane osobowe, jak również takie informacje wprowadzane i wykorzystywane w systemach informatycznych, są zbiorami danych osobowych.

Dane osobowe

 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny, albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia. Daną osobową będzie taka informacja, która pozwala na ustalenie tożsamości danej osoby, bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładów, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł. Poza zakresem przedmiotowej definicji znajdzie się zatem taka informacja, na podstawie której identyfikacja osoby wymagać będzie nieracjonalnych, nieproporcjonalnie dużych nakładów kosztów, czasu lub działań.

Dane wrażliwe

W art. 27 ust. 1 ustawy wyodrębniono szczególną kategorię danych osobowych, potocznie zwanych danymi wrażliwymi, sensytywnymi czy po prostu szczególnie chronionymi, są to informacje o:

 • pochodzeniu rasowym,
 • pochodzeniu etnicznym,
 • poglądach politycznych, religijnych, filozoficznych,
 • wyznaniu,
 • przynależności partyjnej lub związkowej,
 • dane o stanie zdrowia,
 • kodzie genetycznym,
 • nałogach,
 • życiu seksualnym,
 • dane dotyczące skazań,
 • oraz orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych.

Definicje ustawowe

zbiór danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

system informatyczny – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,

zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

administrator danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę (art. 3) decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

zgoda osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie,

odbiorca danych - rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:

 • osoby, której dane dotyczą,
 • osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
 • przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy,
 • podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy,
 • organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem,

państwo trzecie - rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Organ ochrony danych osobowych i jego zadania

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:

 1. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
 3.  zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w pkt 2, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.),
 4. prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,
 5. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
 6. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
 7. uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych nie należy kierować wniosków o udostępnienie danych osobowych, gdyż stosownie do art. 12 ustawy udostępnianie takich danych pozostaje poza zakresem kompetencji Generalnego Inspektora. Zgodnie z przewidzianymi w ustawie kompetencjami Generalny Inspektor prowadzi rejestr zbiorów danych, a nie rejestr wszelkich danych osobowych. Stosownie do treści przepisów szczególnych dane z określonych zbiorów udostępniają, określone w tychże przepisach, właściwe przedmiotowo organy.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie art. 7 ust. 2 jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, od momentu ich pozyskania do usunięcia, takie jak:

 • zbieranie,
 • utrwalanie,
 • przechowywanie,
 • opracowywanie,
 • zmienianie,
 • udostępniane
 • usuwanie,
tytul_szukaj
tytul_zegar
04:42:21
tytul_kalendarz
Styczeń 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz porozumienie MSWiA - FZZ SM w sprawie podwyżek?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Najlepsze od lat
dzielnik


ZW NSZZ P – W związku z ogłoszoną przez Prezydenta RP w dniach 18-19 stycznia żałobą narodową Przewodniczący ZW NSZZ P apeluje do ZT NSZZ P o wywieszenie na budynkach Policji flag związkowych z kirem!!!