tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 102 176
Wczoraj 338 590
Ostat tydzień 2139 3839
Ostat. dwa tyg. 4112 7382
Ostat. miesiąc 8688 15892
Ostatni rok 201383 407501
Razem 1324881 2948309
Zarządzenie KGP nr 528 - w sprawie pracy dzielnicowych (zmiany)

 

   Zarządzenie KGP nr 528 w sprawie form i metod wykonywania zadań przez
                            dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych 

W nowym zarządzeniu uwzględniono w znacznej części sugestie i uwagi zgłaszane przez jednostki organizacyjne Policji, które w opinii Komendanta Głównego Policji zostały uznane za zasadne.

Wprowadzenie nowego zarządzenia ma na celu podniesienie jakości i efektywności wykonywania zadań przez dzielnicowego w podległym mu rejonie służbowym, a także zwiększenie znaczenia jego pozycji w strukturach Policji. Przedmiotowe zarządzenie wprowadza istotne zmiany w zakresie zadań dzielnicowego i organizacji jego służby.

Do ważniejszych zmian należy zaliczyć:

1. Zniesienie obowiązku przebywania dzielnicowego przez co najmniej 60 % czasu służby w obchodzie.

Zrezygnowanie z powyższego zapisu umożliwia dzielnicowemu planowanie sobie służby z uwzględnieniem potrzeb i aktualnego stanu zagrożenia w rejonie służbowym. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanych zadań i racjonalnego wykorzystania czasu pracy.

2. Wprowadzenie wyraźnego zakazu kierowania dzielnicowych pełniących służbę na terenach miejskich do takich form służby jak: konwojowa, ochronna, dyżurna, dochodzeniowo – śledcza w dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.

Zapis ten umożliwi dzielnicowemu zwiększenie aktywności we współpracy ze społeczeństwem. Przestanie on być wykorzystywany do realizacji zadań nie związanych z zakresem jego obowiązków na rzecz innych komórek organizacyjnych Policji.

3. Rozszerzenie zakresu zadań dla dzielnicowych pełniących służbę na terenach pozamiejskich poprzez dopuszczenie możliwości:

prowadzenia przez nich postępowań sprawdzających i przygotowawczych w sprawach o przestępstwa zaistniałe w jego rejonie służbowym, realizowania innych form pełnienia służby prewencyjnej aniżeli obchód. Jest to rozwiązanie mające na celu poprawę organizacji służby szczególnie w mniejszych jednostkach organizacyjnych Policji oraz urealnienie obecnie istniejącej sytuacji. Dzielnicowy pełniący służbę na terenach pozamiejskich będzie mógł załatwić w sposób kompleksowy zaistniałe na jego terenie zdarzenie.

4. Zmodyfikowanie i znaczne ograniczenie zakresu prowadzonej dokumentacji i gromadzonych informacji w Teczce Rejonu oraz wprowadzenie możliwości prowadzenia jej w formie elektronicznej.

Dzielnicowy będzie zbierał i gromadził tylko niezbędne dla Policji informacjedotyczące jego rejonu służbowego. Natomiast możliwość prowadzenia Teczki Rejonu w formie elektronicznej, w znacznym stopniu ograniczy biurokrację oraz ułatwi dostęp do potrzebnych informacji w niej zawartych policjantom innych komórek organizacyjnych, np. policjantom służby kryminalnej.

5. Rezygnacja z określania kryteriów oceny pracy dzielnicowego.

Przedmiotowa kwestia wykracza poza delegację zawartą w art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o Policji, a jest szczegółowo uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji.

Przyjęte w zarządzeniu niektóre rozwiązania merytoryczne, ze względu na specyfikę służby dzielnicowego i różnorodność zadań przez niego realizowanych, cechuje duży stopień ogólności. Uszczegółowienie ich powinno nastąpić na niższym poziomie struktur organizacyjnych Policji.

Równolegle podjęte zostaną prace umożliwiające dzielnicowym awansowanie, poprzez stworzenie stanowiska starszego dzielnicowego w VI grupie zaszeregowania ze stopniem etatowym aspiranta sztabowego.

W tym celu niezbędna jednakże jest zmiana następujących aktów prawnych:

rozporządzenia MSWiA  z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. 


Zródło - KGP
 

tytul_szukaj
tytul_zegar
11:32:33
tytul_kalendarz
Lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz nową Minister?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Czas pokaże
dzielnik


ZW NSZZ P – FZZ SM zwróciła się do Prezydenta RP z wnioskiem o wycofanie się z inicjatywy ustawodawczej z uwagi na nieuwzględnienie skutków, jakim może być upolitycznienie służb.WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!!!