tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 151 246
Wczoraj 160 232
Ostat tydzień 2762 5461
Ostat. dwa tyg. 5215 10464
Ostat. miesiąc 9970 19941
Ostatni rok 213886 440733
Razem 1301728 2904416
Zarządzenie KGP nr 528 - w sprawie pracy dzielnicowych (zmiany)

 

   Zarządzenie KGP nr 528 w sprawie form i metod wykonywania zadań przez
                            dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych 

W nowym zarządzeniu uwzględniono w znacznej części sugestie i uwagi zgłaszane przez jednostki organizacyjne Policji, które w opinii Komendanta Głównego Policji zostały uznane za zasadne.

Wprowadzenie nowego zarządzenia ma na celu podniesienie jakości i efektywności wykonywania zadań przez dzielnicowego w podległym mu rejonie służbowym, a także zwiększenie znaczenia jego pozycji w strukturach Policji. Przedmiotowe zarządzenie wprowadza istotne zmiany w zakresie zadań dzielnicowego i organizacji jego służby.

Do ważniejszych zmian należy zaliczyć:

1. Zniesienie obowiązku przebywania dzielnicowego przez co najmniej 60 % czasu służby w obchodzie.

Zrezygnowanie z powyższego zapisu umożliwia dzielnicowemu planowanie sobie służby z uwzględnieniem potrzeb i aktualnego stanu zagrożenia w rejonie służbowym. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanych zadań i racjonalnego wykorzystania czasu pracy.

2. Wprowadzenie wyraźnego zakazu kierowania dzielnicowych pełniących służbę na terenach miejskich do takich form służby jak: konwojowa, ochronna, dyżurna, dochodzeniowo – śledcza w dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.

Zapis ten umożliwi dzielnicowemu zwiększenie aktywności we współpracy ze społeczeństwem. Przestanie on być wykorzystywany do realizacji zadań nie związanych z zakresem jego obowiązków na rzecz innych komórek organizacyjnych Policji.

3. Rozszerzenie zakresu zadań dla dzielnicowych pełniących służbę na terenach pozamiejskich poprzez dopuszczenie możliwości:

prowadzenia przez nich postępowań sprawdzających i przygotowawczych w sprawach o przestępstwa zaistniałe w jego rejonie służbowym, realizowania innych form pełnienia służby prewencyjnej aniżeli obchód. Jest to rozwiązanie mające na celu poprawę organizacji służby szczególnie w mniejszych jednostkach organizacyjnych Policji oraz urealnienie obecnie istniejącej sytuacji. Dzielnicowy pełniący służbę na terenach pozamiejskich będzie mógł załatwić w sposób kompleksowy zaistniałe na jego terenie zdarzenie.

4. Zmodyfikowanie i znaczne ograniczenie zakresu prowadzonej dokumentacji i gromadzonych informacji w Teczce Rejonu oraz wprowadzenie możliwości prowadzenia jej w formie elektronicznej.

Dzielnicowy będzie zbierał i gromadził tylko niezbędne dla Policji informacjedotyczące jego rejonu służbowego. Natomiast możliwość prowadzenia Teczki Rejonu w formie elektronicznej, w znacznym stopniu ograniczy biurokrację oraz ułatwi dostęp do potrzebnych informacji w niej zawartych policjantom innych komórek organizacyjnych, np. policjantom służby kryminalnej.

5. Rezygnacja z określania kryteriów oceny pracy dzielnicowego.

Przedmiotowa kwestia wykracza poza delegację zawartą w art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o Policji, a jest szczegółowo uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji.

Przyjęte w zarządzeniu niektóre rozwiązania merytoryczne, ze względu na specyfikę służby dzielnicowego i różnorodność zadań przez niego realizowanych, cechuje duży stopień ogólności. Uszczegółowienie ich powinno nastąpić na niższym poziomie struktur organizacyjnych Policji.

Równolegle podjęte zostaną prace umożliwiające dzielnicowym awansowanie, poprzez stworzenie stanowiska starszego dzielnicowego w VI grupie zaszeregowania ze stopniem etatowym aspiranta sztabowego.

W tym celu niezbędna jednakże jest zmiana następujących aktów prawnych:

rozporządzenia MSWiA  z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. 


Zródło - KGP
 

tytul_szukaj
tytul_zegar
18:22:27
tytul_kalendarz
Maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz nowe umundurowanie wyjściowe?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Okaże się w praktyce
dzielnik


ZW NSZZ P – Komentarz do projektu ustawy - kryteria uprawniające do otrzymania dodatkowego świadczenia (nagrody motywacyjne z tytułu 25 lat służby) wyglądają tak, jakby wyjęto je wprost z procesu beatyfikacji !!!