tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 315 698
Wczoraj 436 796
Ostat tydzień 3034 5953
Ostat. dwa tyg. 5579 10979
Ostat. miesiąc 12222 23274
Ostatni rok 176261 347047
Razem 1361198 3020118
Sprawozdanie ZSIP ZW NSZZ P - 2009!

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w zakresie zagadnień dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Służby) oraz Medycyny Pracy w 2009 roku.

I. Działalność kontrolna:

• Komenda Powiatowa Policji Turek,
• Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto,
• Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
• Komisariat Policji Poznań Jeżyce,
• Budowa siedziby KMP w Poznaniu przy ul. Szylinga,
• Komisariat Policji Poznań Grunwald,
• Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie,
• Komisariat Policji Poznań Targowy,
• Komisariat Policji Komorniki,
• Komenda Powiatowa Policji w Słupcy,
• Komisariat Policji Swarzędz,
• Komenda Powiatowa Policji Gniezno

II. Zastosowane środki prawne;

• Zalecenia z wpisem do zakładowej księgi zaleceń i uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy  -  17,
• Uwagi z wpisem do zakładowej księgi zaleceń i uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – 39,
• Doraźne zalecenia ustne – 1,
• Uwagi ustne – 15,

III. Udział w Komisjach:

• Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu (działająca zgodnie z Kodeksem Pracy, Dział X, Rozdział XI),
• Komisja Powypadkowa działająca w ramach czynności związanych z ustalaniem przyczyn i okoliczności z tytułu wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji,
• Komisja ds. oceny warunków wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
• Komisja ds. gospodarowania napojami i posiłkami profilaktycznymi,

IV. Opinie, stanowiska, porady, wystąpienia:

• Stanowisko Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego dotyczące ukazania się artykułów prasowych oraz sygnałów od policjantów w sprawie okoliczności związanych z nagłym zgonem podkom. Artura Fijałkowskiego, Kierownika Posterunku Policji w Przykonie - powiat turecki,
• Na podstawie analizy stanu Bezpieczeństwa i Higieny Służby w jednostkach organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego sporządzonej przez Wydział Kontroli KWP w Poznaniu opracowano stanowisko ZW NSZZ P woj. wielkopolskiego,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ze wskazaniem, że na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia terminowego i prawidłowego przeprowadzania badań profilaktycznych, a nierespektowanie obowiązujących zasad jest naruszeniem wymogów określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy             ( warunków służby),
• Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy o wsparcie inicjatywy w zakresie opracowania i wprowadzenia w trybie pilnym wytycznych do ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy dotyczących jej funkcjonowania w resorcie podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a tym samym w Policji,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, w którym zwrócono uwagę na potrzebę doinformowania policjantów wszystkich służb i szczebli w jednostkach Policji województwa wielkopolskiego w zakresie niezbędnej wiedzy  dotyczącej sposobu postępowania w przypadku zaistnienia wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji,
• W związku z nastaniem okresu wiosennego w roku 2009 wystąpiono z pismem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o potrzebie dokonania przeglądów w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego pod kątem potrzeb konserwacyjno – porządkowych,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie zagrożeń związanych z użytkowaniem obiektu przeznaczonego na potrzeby Policji w Kłodawie,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie wydania stosownych skierowań na przeprowadzenie badań profilaktycznych policjantom z Komisariatu Policji Poznań – Główny,
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o uwzględnienie w programach szkolenia tematyki dotyczącej działań zapobiegawczych w ramach profilaktyki HIV, HB, HCV,
• Opracowano opinię Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji,
• Opracowano opinię Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie projektu „Założeń do projektu ustawy o orzecznictwie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”,
• Opracowano opinię Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia jednostki badawczo – rozwojowej – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
• Udzielano porad dotyczących działań w ramach profilaktyki zdrowotnej, rozkładu czasu służby, postępowań powypadkowych, urlopów dodatkowych z tytułu uciążliwych warunków służby oraz z tytułu wieku i czasu służby, sposobu noszenia umundurowania w okresie letnim, posiłków profilaktycznych i napojów, środków ochrony indywidualnej  na potrzeby służby itp.

Niezależnie od powyższego prowadzono rozmowy indywidualne oraz telefoniczne z poszczególnymi przedstawicielami Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów w kraju o tematyce związanej z funkcjonowaniem Społecznej Inspekcji Pracy w Policji (dot. Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Lubuskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Stołecznego, Podlaskiego, Lubelskiego,  Pomorskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Kujawsko – Pomorskiego, Szkolnych oraz Forum ZZ).

W poruszanej tematyce przewijała się problematyka związana z funkcjonowaniem SIP, aktów prawnych, z których należy korzystać przy ocenie warunków służby, pracy, relacje Związek Zawodowy – SIP a strona służbowa, pojmowanie  zapisów ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o Społecznej Inspekcji Pracy, Ustawy o Policji (art.67), ustawy o Związkach Zawodowych, Statutu NSZZ Policjantów, metodyka pracy Społecznych Inspektorów Pracy, sposób powoływania Społecznych Inspektorów Pracy, regulaminy wyborów SIP, formułowanie zaleceń i uwag, prowadzenie Zakładowej Księgi Zaleceń i Uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, plany pracy ZSIP, sprawozdania kwartalne i roczne, sposób odbywania szkoleń przez społecznych inspektorów pracy, wskazywanie na sposób współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami upoważnionymi  do kontroli warunków służby, pracy w Policji.

W poruszanej problematyce omawiano również kwestie odnoszące się do wypadków w służbie, choroby zawodowe, narażenia zawodowe, ergonomia na stanowiskach pracy, uciążliwości w służbie i warunki szkodliwe, profilaktyczna ochrona zdrowia, medycyna pracy, szkolenia BHP (zwłaszcza ich brak), ocena stanu wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz rola NSZZ P w zakresie wpływu na tworzenie korzystnych warunków służby.

V. Inne:

• Stała współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
• Stała współpraca z etatową służbą ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej KWP w Poznaniu,
• Stała współpraca z Sekcją Psychologów KWP w Poznaniu,
• Udział w szkoleniu zorganizowanym dla społecznych inspektorów pracy w ośrodku szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu,
• Stała współpraca z Inspekcją Sanitarną MSW i A oraz Państwową Strażą Pożarną,
• Kierowanie interwencji do Komendanta Głównego Policji w zakresie zagadnień BHP wchodzących w zakres zainteresowania Policji na potrzeby służby,
• Udzielanie wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych w zakresie warunków służby, pracy,
• Opracowywanie artykułów o tematyce odnoszącej się do warunków służby policjantów oraz funkcjonowania SIP celem zamieszczenia  w Związkowym Przeglądzie Policyjnym,
• Udzielanie pomocy policjantom dotkniętym  skutkami sytuacji traumatycznych zaistniałych w związku z pełnieniem służby w Policji,
• Odbywanie spotkań z policjantami w sprawach dotyczących niewłaściwych relacji międzyludzkich ( przełożony – podwładny ),
• Realizowanie zadań na rzecz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przewidzianych dla Konsultanta ds. BHP i Medycyny Pracy.

VI. Wnioski:

Na podstawie  realizowanych działań na rzecz poprawy warunków służby należy stwierdzić, że sytuacja w kontrolowanych jednostkach jest niezadowalająca i wymaga szeregu przedsięwzięć zmierzających do ich poprawy.

 Zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy pomiędzy Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu z dnia 15 marca 2005 roku wzajemne relacje wymagają stałych kontaktów w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań, które będą z korzyścią oddziaływały na rzecz interesu służby. 

Należy zauważyć, że pomimo działań podejmowanych przez Związek Zawodowy w dalszym ciągu nie zabezpiecza się pełnych potrzeb finansowych na medycynę pracy i na poprawę warunków panujących w jednostkach Policji  oraz nie realizuje się wymaganych szkoleń z zakresu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

Przedstawiając powyższe należy stwierdzić, że dalszej poprawy wymagają warunki w obiektach służbowych, stan dróg wewnętrznych, dojazdowych, pomieszczeniach (służbowych, sanitarnych, socjalnych, gospodarczych, magazynowych, garażach), wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, komputerowy, ochronny, środki transportu, relacje międzyludzkie oraz szkolenie.

 

                                                                /-/ asp. sztab. Lucjan DUTKIEWICZ

 

Wykonano 4 egz.
1. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu,
2. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu,
3. Zarząd Główny NSZZ Policjantów,
4. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

Do wiadomości: ZT  NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego 

 

tytul_szukaj
tytul_zegar
18:51:21
tytul_kalendarz
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz nowego Ministra Mariusza Kamińskiego?
Zła decyzja
Dobra decyzja
Nie ma zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 22 października 2019 r. w Warszawie odbyło się zainicjowane przez NSZZ P spotkanie przedstawicieli policjantów ruchu drogowego ze wszystkich garnizonów w kraju z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!